Saga Bacardí
02561
ESCRITURA POR SEÑORIA EN LA PLAZUELA DE ARGENTERS, ENTRE TOMAS Y PUJOL, A FAVOR DE ROSA Y ANTONIO NADAL Y VICENT.


Sia notiro, com D. Anton Nadal y Vicent del comers de esta ciutat, en calitat de procurador llegitimament constituhit y ordenat per sa Señora mare Da. Rosa Nadal y Vicent, viuda de D. Anton Nadal y Darrer, entre altres cosas per firmar per rahó de Señoria, consta de la escriptura de poder, que autoritzá Joan Prats notari publich de la present ciutat a trenta Maig mil vuitcents y vint, de que dit notari ab sos actes y sas lletras dona fe. En dits noms firmá per rahó de domini, a Señoria mitjana la venda a carta de gracia, otorgada per Mariana Martés y Vis major de edat, soltera, a favor de Thomas Pujol los dos ciutadans de Barcelona, de tot lo primer pis de las casas que aquella posseheix en la present ciutat y Plasseta nomenada dels Argenters, llargament designadas, y confrontadas en la escriptura de venda (en la qual se constituí lo preu de mil vuitcentas lliuras) que pasá per devant mi lo infrit notari lo dia catorce de Mars prop passat. Per rahó de la que li firmá, o mes be per lo lluhisme degut en rahó de la present venda, confessa rebrer dit Señor venedor del comprador Thomas Pujol, ab diners comptants realment y fisicament en presencia del notari y testimonis avall escrits la cuantitat de trenta tres lliuras, quince sous moneda de ardits, feta gracia del restant. Salvan temperó, sempe la Señoria mitjana, y demes drets a ella anexos, (mes, sens percepció alguna de cens), en res obstant la present firma. En testimoni de tot lo que aixis ho otorga, y firma lo nomenat Señor procurador D. Anton Nadal y Vicent (conegut de mi lo infrit notari de que ne fas fee) en esta ciutat de Barcelona a quince días del mes de Abril del any del Señor de mil vuitcents vint y sis. Essent presents per testimonis Ramon de Pons, y Francisco Marcellach practicants de notaria en esta ciutat residents.
Anton Nadal y Vicent en dit noms, Apud me Josephum Ignatiu Lluch notarium.