Saga Bacardí
02562
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE SEÑORIA MEDIANA EN LA PLAZUELA DE ARGENTERIA, DE PUJOL, HACIA ROSA Y ANTONIO NADAL Y VICENT.


Sia notori, com Thomas Pujol fuster, vehí de esta ciutat. De son grat y mediant lo jurament infrit, confessa y en veritatr egoneix a la Señora Da. Rosa Nadal y Vicent, viuda de D. Anton Nadal y Darrer del comers de esta ciutat, y a altre D. Anton Nadal y Vicent fill de estos, tots en esta ciutat residents, aquella com a usufructuaria y est com a proprietari, present y aball acceptant per si, y en nom de dita sa mare, que dit confessant te, y posseheix tot aquell primer pis integrament ab dos portals fora en la Plasseta aball escrita, junt ab la us de la escala comuna pera introduirse al pis secundo, y a altres que contenen a aquellas casas, sitas en esta ciutat y Plasseta dels Argenters, que afronta a orient ab honors dels hereus o successors de Pere Delaforge botiguer; a mitgdia ab los hereus de Bonaventura Font, corredor de cambis que fou de esta ciutat; a ponent ab los del Dr. en drets Felip Neri Portell; y a tremontana part ab dita Plasseta de Argenters, y part ab dits hereus de Pere Delaforge. Y se tenen dit primer pis y confrontadas casas, a Señoria mitjana demes drets a ella anejos, pero sens prestació alguna de cens, per los referits mare y fill Nadal en ditas qualitats, quals la tenen per lo bneici baix invocació de Sant Pau, y Santa Paula fundat en la Santa Iglesia Cathedral de esta ciutat, y baix son domini alou, al cens de vint y set sous annualment pagadors lo dia o festa de Sant Miquel de Setembre, a carrech del confessant. Y li especta al confessant lo referit primer pis, per venda a corta de gracia, o pacte de retro, a son favor feta per Marianna Mestres, y Vis, major de edat soltera y resident en la present ciutat, ab escriptura que pasá dabant lo infrit notari als catorce del mes de Mars proxim passat. A la dita Marianna venedora pertany, junt ab lo lot de ditas casas, com a hereva universal instituida per son pare Mariano Mestres, y Muns ab son ultim y valit testament que clos entregá a vint y sis Agost mil vuitcents dotse, a D. Anton Ubach y Claris notari publich de esta ciutat, per qui seguida la mort del testador fou publicat, a vint y tres Pctubre mil vuitcents dotse, habentse purificat a son favor la substitució continuada en dit testament del referit son pare Mariano Mestres y Muns li espectava, no sols en virtut del testament y donació universal que li fe usos pares Mariano Mestres y Camps, en sos capitols matrimonials ab Mariangela Bastrump Sanjerman, que continuaron los notaris publich de esa ciutat Joan Prats, y Magí Artigas a vint y dos Octubre de mil setcents noranta sinch, otorgá també com a segon hereu universal que lo constituhí ab lo testament, y ordená segons se afirma debant lo notari de Barcelona Francisco Maspons a sis Mars de mil vuitcents set. Y Mariano Mestres y Camps pertanyan y espectavan ditas casas, en virtut del establiment que li feu Francisco Claris y Vilar argenter de esta ciutat, en poder de Joseph Bonaventura Fontana notari de la mateixa a deu Desembre de mil setcents setanta quatre. Y jura lo mateix confessant a Deu Nostre Señor y sos sants quatre Evangelis en má y poder del notari infrit la present confessió tenir per ferma y valida, y estable, y no revocarla baix obligació de tots sos bens mobles e immobles haguts y per haver. Y present lo expresat D. Anton Nadal y Vicent, acceptants sos noms propi, y en lo de dita sa mare, la present confessió si, y sn quant afavorirlos puga, y no altrament. En testimoni de tot lo que aixis ho otorgan los referits confessant, y acepta est dit nom, conegut de mi lo infrit notari que ne fas fe. En esta ciutat de Barcelona a disset días del mes de Abril del any del Señor de mil vuitcents vint y sis. Y firman de sas mans, essent a tot presents per testimonis Ramon de Pons y Jaume Burguerol practicants de notaria en esta ciutat residents.
Thomas Pujol, Anton Nadal y Vicent en dit nom, Apud me Jophum Ignatiu Lluch notarium.