Saga Bacardí
02563
ESCRITURA DE REVENTA ENTRE BALASCH Y ANTONIO NADAL Y VICENT.


En nom de Deu. Amen. Sia notori que lo Señor D. Anton Nadal y Vicent hacendat y del comers vehó de esta ciutat. Per quant ab acte rebut en poder de D. Juan Prats notari publich, real collegiat de número de esta dita ciutat al primer dia del mes de Juny del any mil vuit cents vint y sinch, lo señor Joseph Balasch y Camarasa vehí de la mateixa, firma escriptura de venda a carta de gracia eo mediant lo pacte de redimir a fabor del Señor otorgant. De las dos pesas de terra avall designadoras per preu de dos mil quatrecentas lliuras moneda barcelonesa, y ab altre escriptura debuda en poder del propri notari D. Juan Prats als deu de Novembre prop passat lo predit Señor Balasch y Camarasa vené al mateix Señor nadal tot lo dret y facultat de quitar y redimir de est mateix las indicadas dos pessas de terra, qual venda fou concebuda baix lo pacte seguent. Que no obstant de ser pura absouta, y en manera alguna condiciónal lo otorgant se reervá per lo precis termini de un any y del dia present en avant comptador, tant solament, la facultat de retornar al Señor comprador lo infrit preu de la mateixa especie de moneda que constará ser rebuda com y també la de no retornarli en lo mateix acte las dos mil quatrecentas lliuras que foren lo preu de la venda a carta de gracia mencionada, y totas las demes quantitats que segons lo estipulat en ella debia retornar al propri Señor comprador si lo otorgant hagues fet us del dret de lluhir, y quitar que se reserva en aquella, e igualment lo salari, umport al paper sellat y demes gastos de la present, tot ab una sola paga y de cos a cos, fora tot deposit, y verificantho aixis y no en altra manera quedará resilida y anullada esta venda, y deurá lo Señor comprador firmar revendas a las indicadas pesas de terra a fabor del otorgant mediant pero pagarli com se ha dit lo preu de la carta de gracia y accesoris, y lo de la present venda perpetua y gastos referits. Y en tal cas si lo Señor comrpador durant la referit termini de un any haurá arrendat las designadas dos pessas de terra, la altre de ellas, o part de las mateixas, y lo otorgant faá us de dita reserva de qual no obstant contenuar lo arrendament o arrendaments que haurá fet lo Señor comprador, ja serán ab escritura publica com privada, ab los mateixos pactes y condicions que aquell los haurá otorgat, mediant que lo termini de dit arrendament o arrendaments excedesquia de cinch anys, y que o preu sia el que se a costuma pagar per las terras de qualitat igual a las sobre referidas en lo terme y Parroquia del Hospitalet, a comú y publica estimació. Y habentse verificat lo voer lo nomenat Señor Joseph Camarasa y Balasch usar de la expresada reserva retornant las quantitats de que fa merit lo pacte que se acaba de transerir. Per tant a tenor de lo estipulat en lo mateix lo Señor otorgant espontaneament confessa y regoneich al mateix Señor Camarasa y Balasch encaraque ausent, y per ell present y acceptant lo notari infrit, que en lo modo que se dirá li ha donat y pagat de una part quatre mil cent llibras barcelonesas per semblants que rebé dit Camarasa y forman los preus de las dalt calendadas escripturas de venda a carta de gracia, y venda del dret de redimir aquellas dos pessas de terra campa de tinguda la una sinch mojadas que per los sobre dits titols y per pur, libre, y franch alou poseheix lo dit Señor D. Anton Nadal y Vicent en lo terme y Parroquia de Santa Eularia de Provensana alias del Hospitalet de est Bisbat, y lloch dit la Marina que fou part y de pertimencias de la heretat dita "De Termens" del citat lloch. La que confronta a solixent part ab honors de Gaspar Roses pagés del Pla de Barcelona o de sos successors, que antes foren de Cortada, y part ab honor dels P.P. DelOratori de San Felip Neri de esta ciutat; a mitgdia ab la pessa de terra de una mojada que luego se designará; a ponent ab terras de dita heretat de Termens, mediant un camí Real que va de la referida casa y heretat a Barcelona; y a tramuntana ab terras del Illustre Capitol de Canonges de la Santa Iglesia de la present ciutat, son propias del Señor otorgant, que foren de pertinencias de la mateixa heretat de Termens. Y la altre de tinguda una mojada que per los mateixos dalt calendats titols de venda a carta de gracia y de la del dret de lluhir y quitar, per pur, libre, y franch alou lo denominat Señor otorgant te y poseheix en la sobredita Parroquia del Hospitalet contigua a la sobre designada pessa de terra de cinch mojadas, que igualment fou part de la dita heretat de Termens. La que confronta a solixent part ab los referits successors de Gaspart Roses, y part ab los dels criats P.P. Del Oratori de San Felip Neri; a mitgdia ab terras de la dita heretat de Termens mediant una acequia; a ponent ab terras de la dita heretat de Termens, mediant un camí real; y a tremuntana ab la pessa de terra de cinch mojadas sobre en primer lloch designadas. Y de altre part confessa lo propri D. Anton Nadal y Vicent haber rebut la quantitat de doscentas lliuras de dita moneda que li serveixen en total satisfacció y en rehintegro dels salaris de ditas escripturas, paper sellat y drets de hipoteca de ellas, import de sas inclusions y dependents, y entrego de qualsevol altre quantitat, que per rahó de lo esti las mateixas escripturas estipulat pogues pretendrer del nomenat Señor Joseph Camarasa y Balasch, tant per lo que mira al preu del arrendament que de als sobre ditas terras hagues otorgat, a qualsevols personas com per qualsevol altre motiu. Lo modo de la paga de ditas quantitats que juntas prenen la suma de quatre mil trescentas lliuras, es que las mateixas confessa rebrer lo Señor otorgant de dit Señor Joseph Camarasa y Balasch, ab diner comptant realment y de fet, y ab moneda metalica y sonant de or y plata per ma de tercera eprsona, en presencia dels notari y testimonis infrits de que no sols lo otorga la corresponent apoca, sino també li restituheix y retorna las dos pessas de terra adalt designadas, la posesió que de ellas te en forsa de las dalt calendadaas vendas, cancellant y anullant aquellas, y sas obligacións. De modo que ja mes pugan aprofitar al otorgant ni als seus, ni dañar al nomenat Camarasa ni a sos possessors. Prometent y jurant la present revenda ferli tenir y valer y estarlin de legal evicció per comtes seus propris solament, ab restitució y esmena de danys, gastos, y costas, intrinsecas o extrinsecas que se li pugan deguer, a qual cumpliment obliga tots sos bens y drets, mobles e immobles haguts y per haver. Renunciant finalment a tota lley y benefici o dret de son favor, y a la que prohibeix la general renunciació. Quedant advertits per lo notari baix firmat, abersa de pendrer la rahó de aquest acte en lo ofici de hipotecas de aquesta capital dins sis dias proxims inseguint lo previngut en la Real Pragmatica Sanció sobre hipotecas, y edictes posteriors a ella. En testimoni de las quals cosas conegut lo Señor otorgant de mi lo dit e infrascrit notari, aixis ho atorga y firma en la ciutat de Barcelona a vint y sis dias del mes de Abril, any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y dos. Essent presents per testimonis D. Manuel Pujadas y Costa, practicant de notaria y D. Ramon Ortells habitants en aquesta ciutat.
Antonio Nadal y Vicent, En poder de mi Jaime Rigalt y Alberch notari.