Saga Bacardí
02570
ESCRITURA DE PAGO POR OBRAS A BORRELL, POR CLOS Y ROSA Y ANTON NADAL Y VICENT.


Joseph Borrell mestre de casas, ciutadá de Barcelona, de ma libre voluntat y certa ciencia confeso y regonech als Señors Da. Rosa y Anton Nadal, y Vicent comerciant matriculat ciutadá de la mateixa, y a Da. Antonia Clos y Gualba viuda de D. Joseph Clos y Trias notari publich que fou de número de dita ciutat presents, que en lo modo se dirá me han donat y pagat la quantitat de mil quatrecentas trenta tres lliuras sis sous y vuit diners moneda barcelonesa, las que me entregan per iguals que Carlos Provens fuster també de Barna, ab la escriptura de debitori y en son cas venda a carta de gracia, firmada per lo mateix Provens a favor de dita Da. Antonia Clos y Gualba, del segon pis de aquella casa situada en lo carrer de Monserrat de esta ciutat, rebuda en poder del notari baix firmat lo dia present, me ha delegat per la satisfacció de most reballs materia,s y demes empleats en la construcció de la citada casa, segons apar de un compte de mes empleat en la construcció de la citada casa, segons apar de un compte per mi al infrit notari presentat lo qual es del tenor seguent.
Compte que presenta Joseph Borrell a Carlos Provens per los treballs extraordinaris que se han fet en sa casa a saber.
Primo: Per noranta dos canas de paret que conté de la part del Señor Francisco Bover a rahó de 3ll 1S..................................................................................................................279Ll.
Segundo: Per 13 canas que conté las pilas de la paret mitxera a 3Ll per cana.....39Ll.
Tercer: Per los llochs comuns ab sas cobertas y aquedictos de undicias y ambans..................................................................................................................225Ll.
Quarto: Per las conduccións de aiguas dels terrats.............................................75Ll.
Quinto: per 20 canas de paret de tanca en la part de detras a 3Ll cada cana.....60Ll.
Sexto: Per las ambans del superficiel del pla terreno cuina posit de las aiguas brutas, y clavagueró............................................................................................................225Ll 6S.
Septimo: Mes per las socas que dech cobrar al cap de dos mesos de vista y regoneguda la obra......................................................................................................................500Ll.
Suma total de son import...................................................................................1433Ll 6S.
Barna 5 de Setembre 1826.= José Borrell maestro de casas.
Lo modo de la paga de ditas mil quatrecentas trenta tres lliuras sis sous y vuit diners es que en quant a mil trescentas trenta tres lliuras sis sous y vuit diners las rebo de dits Da. Rosa y D. Anton Nadal Vicent, y las restants cent lliuras de Da. Antonia Clos y Gualba tot ab diner comptant de or y plata en presencia del notari y testimonis infrits. Per lo que renunciant a la excepció de la cosa no eser aixi, y a qualsevol altra lley o dret de mon favor. En estimoni de veritat no sols firmo aquesta apoca si que també en virtut de lo expresament previngut en la calendada escriptura de debitori y en son cas venda a carta de gracia cedesch a dita Da. Antonia Clos y Gualba y als seus tots los drets y accions a mi competents no tenint satisfeta la quantitat dalt referida en virtut dels quals puga defensar lo mencionat compte contra qualsevols personas y bens y altrament, usar de dits drets y accions judicial y extrajudicialment conforme miullor li convinga, constituintla per lo efecte procuradora mia com en fet propi. En la qual comformitat aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a nou dias del mes de Setembre any del Naixement del Señor de mil vuitcents vint y sis. Essent presents per testimonis D. Anton Bordas y Mascaró, y Ramon Felip Sadrí fuster vehins de esta ciutat, las quals afirma coneixer al dit confitent.
José Borrell, En poder de mi Jaume Rigalt y Alberch notari.