Saga Bacardí
02571
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO HACIA DE ALTARRIBA, POR ANTONIO NADAL Y VICENT.


En la ciutat de Barcelona als trenta dias del mes de Octubre del any mil vuyt cents vint y sis.
Sia notori: Que D. Anton Nadal y Vicent, hazendat y del comers de esta ciutat, de son grat y certa ciencia, mediant jurament que voluntaria y extrajudicialment presta a Deu Nostre Señor y a sos Sants quatre Evangelis, en ma y poder del infrit notari. Confessa y regoneix a la Egregia Señora Da. Maria del Pilar de Altarriba y de Azcon Comtessa de Vallcabra en esta ciutat domiciliada. Que per los titols avall escrits te y posseheix.
Primo; Una pessa de terra campa ab aygua pera regar, vulgarment nomenada "La Feixa Llarga", de tinguda tres quartas, una mondina, noranta set canas, y un trentadosé de cana de Barcelona, situada en la Parroquia y terme de Sant Martí de Provensals, territori de Barcelona prop lo Coll de la Salada, y en lo lloch omenat "Albiana", alias "Mitja Mola". La que fou designada y confrontada en segon lloch de la venda de la mateixa yde altras pesas de terra que avall en la espectancia se calendará, expressant que terminaba a las horas a solixent en honor de Jaume Fustagueras, hortolá ciutadá de Barcelona; a mitgdia ab la pessa de terra designada en primer lloch de la mateixa venda, propia del Señor confessant; a ponent part ab dit honor de Fustagueras que fou de Pujol, y part ab la pessa designada en 4t y ultim lloch, de la referida venda, propia també el Señor confessant; y a tramontana part ab honor de Joseph Batlle comerciant, ciutadá de Barcelona, y part ab honor de Anna Pardines, mediant lo camí dit e la Mitja Mola, y la Assequia o Regadora gran.
Secundo: Una pessa de terra campa ab aygua pera regar de tinguda una mojada y mitja, y un quint de mojada a cana de Barcelona, la que antes era dividida en dos pessa, situada en la predita Parroquia y terme de Sant Martí de Provensals, y en lo lloch nomenat "Mitja Mola", prop lo Molí den Carbonell. La que en lo sobre insinuat acte de venda, se digué afrontaba a solixent part ab la pessa de terra designada en ultim lloch de la referida venda, part ab lo dit honor de Fustagueras que fou de Pujol, y en una petita part en que fa reclau ab la pessa de terra designada en primer lloch de la mencionada venda; a mitgdia part ab la mateixa pessa de terra designada en primer lloch de la propia venda, part ab honor de Joseph Escuder hortolá ciutadá de Barcelona, y part ab honor de Anton Casals, comerciant de la dita ciutat; a ponent part ab honor de la sobredita Egregia Señora Comtessa de Vallcabra, y part ab lo sobredit honor de Joseph Batlle; y a tramuntana també en honor de Joseph Batlle, mediant lo dit camí de la Mitja Mola, y Assequia Gran. Aquestas dos pessas de terra, objecte de la presenc confessió, se tenen per Joseph Foixart y Calopa moler ciutadá de Barcelona a cens de nou diners barcelonesos franchs de corresponció, pero ab Señoria mediana annualment pagador en lo dia vint y sinch de Mars. Es de saber que lo dit cens ab lo establiment de las ditas dos pessas de terra fet per Maria Foixart y Calopa, viuda de Joseph Foixart y barceló moler ciutadá de Barcelona, y per Joseph Foixart y Calopa mare y fill, a favor de Francisco Ribas fabricant de indianas ciutadá de Barcelona ab acte rebut en poder del Dr. Frncisco Madriguera notari publich real collegiat de número de Barcelona als vint y sinch Mars de mil setcents vuytanta y quatre, fou imposat en pensió de cens divvuyt lliuras onse sous, y set diners. Pero ab altre acte rebut en poder del dit Madriguera en lo mateix dia, foren per los dits mare y fill Foixart venudas y absoltas del dit cens cent tretse lliuras deu sous y set diners en pensió y en nuda percepció quedant solament per los establiments los dits nou diners en Señoria mitjana, y a carrech del adquisidor las infrascritas corersponcions. Lo dit Joseph Foixart te lo dit cens señoria, a saber, en quant a la pessa en primer lloch designada aixi com aquella pessa de terra se te per la sobredita Egregia Comtessa de Vallcabra a cens de una lliura y deu sous barcelonesos annualment pagador en lo dia de Nostra Señora de Agost. Y la dita Egregia Señora Comtessa ho te en alou y señoria directa del Molt Ilustre Capitol de Canerges de la Seu de esta ciutat com a tenint unida la pabordia de Janer, a cens junt ab altres honors, de tres lliuras barcelonesas en lo mencionat dia pagador. Y en respecte a la pessa de terra proximament designada, ho te Joseph Foixart, aixi com la mateixa pessa de terra se te, en quant a una mojada en vers tramontana per la mencionada Egregia Señora Comtessa de Vallcabra a cens de dos lliuras y onse sous annualment pagador en dit dia de Nostra Señora de Agost. Y la referida Egregia Señora comtesa ho te en alou y domini directe del dit Molt Ilustre Capitol per la dita Pabordia de Janer al dit cens de tres lliuras y en quant a tres quartas en vers mitgdia, o sia lo restant de la mateixa pessa, ho te Joseph Foixart per lo benefici segon de Sant Gregori en la dita Iglesia Cathedral de esta ciutat findat, eo per son Rnt. Obtentor a cens de sinc sous un diner y obol que per junt son deu sous y tres diners per lo cens, decima y aygua, tots anys pagador en lo dia de Sant Miquel de Setembre. Y lo dit Rnt obtentor ho te junt ab altres honors per diferents personas possehits, en alou y directe domini del referit Ilustre capitol, per la pabordia de Janer a cens de sinch quarteras de formen, pagador en dit dia de Nostra Señora de Agost, que despues foren reduhidas a tres lliuras divuyt sous y dos diners pagadoras per dit Rnt. Obtentor, sens danys ni perjudici dels possessors de la dita pessa no dels seus, y aixi mateix de sinc sous y dos diners pagadors en lo mateix dia per rahó de amortisació. Es de saber que lo terreno en que está radicat lo domini del benefidi de Sant Gregori antiguament era dividit en dos pessas de terra, y que en los casos de alienació lo expressat Ilustre Capitol deu cobrar la mitat dels lluhismes corresponents al dit benefici com aixi se conté en la confessió feta segons se afirma, per Miquel Foixart a favor del mateix capitol en poder de Dr. Joseph Galí notari publich de Barcelona als catorse Octubre de mil setcents vint y vuyt. Y se prevé pera major claredat, y evitar duptes en lo successiu que essent a carrech del adquisidor o possessor de las sobreditas dos pessas de terra las explicadas corresponcions segons se expresa en lo principi del tenetur, es evident que pagant com a fet lo Señor confessant al Ilustre Capitol de la Seu de esta ciutat com a tenint unida la Pabordia de Janer la dita corresponció de tres lliuras que fa la dita Señora Comtessa de Vallcabra no sols per los sobredits dos partis de censos, sino també per altres honors, per la propia Señora comtessa possehits, sols quedan fancas a la mateixa Señora, una lliura y un sou pagador per lo Señor confessant en lo sobredit dia de Nostra Señora de Agost. Espectan al Señor otorgant las mencionadas dos pessas de terra com a hereu universal de D. Anton Nadal y Darrer comerciant matriculat de esta ciutat, son pare per est instituhit ab son ultim y valido testament que en escrits entregá al Dr. Thomas Gibert notari publich que fou de número de Barcelona als tres dias del mes de Abril del any mil vuyt cents divuyt, que despues de sa mort, y per la del dit Gibert fou obert y publicat per D. Eudalt Rovira y Elias igualment notari publich de número de la mateixa, com a regentant las escripturas publicas de aquell als sinch dias del mes de Maig del any mil vuyt cents y dinou. Al dit D. Anton Nadal y Darrer espectaban per titol de venda perpetua en publich subhast mediant tabba y corredor de las referidas junt ab altres dos pessas de terra firmada a son favor per los sindichs y apoderats del concurs de acrehedors de la rahó social de la Viuda del Hereu de Francisco Ribas & Cia. Ab escriptura rebuda en poder del referit D. Thomas Gibert y de D. Joseph Maria Sayrols notaris publichs de número de Barcelona simul estipulants y assolas clohents als vuyt dias del mes de Febrer del any mil vuyt cents y setse, firmada per rahó de señoria. Y afirma lo señor confessant que las referidas cosas son verdaderas en forsa del jurament que te prestat. En testimoni de tot lo que lo propri D. Anton Nadal y Vicent al qual lo infrit notari dono fe coneixer, ho firma de propia ma. Essent presents per testimonis Ramon Ortells, y Salvador Monalt en esta ciutat de Barcelona habitants.
Anton Nadal y Vicent, En poder de mi Pere Rodriguez de Alcantara notari publich de número de Barcelona.