Saga Bacardí
02577
ESCRITURA DE ARREGLO DE DEUDA DE VENTURA HACIA ANTONIO NADAL Y VICENT.


En nom de Deu. D. Anton Nadal y Vicent hisendat y del comers domiciliat en esta ciutat, aixi en nom seu propi con en lo de procurador per las infras y altres cosas degudament constituit y ordenat per Da. Rosa Nadal y Vicent, viuda del Señor D. Anton Nadal y Darrer també hisendat y del comers, vehí que fou de esta dita ciutat sa Señora mare, consta de sa procura ab acte rebut en poder del notari infrit als trenta hu Maig del any mil vuitcents vint, de que lo mateix infrit notari certifica y dona fe, de una part, y Joan Ventura y Bofi, ciutadá de Barcelona de altre. Per cuan test ultim en virtut de poders que li otorgá y respecrivament substituhí lo enunciat Señor D. Anton Nadal y Vicent en los citats noms, de qual procura o sia constitució rebut també en poder del notari infrit als quinse Janer del any mil vuitcents vint y tres, ha administrat y cobrat los lloguers, fins de poch temps a esta part de las casas que los predits Señors mare y fill Da. Rosa y D. Anton Nadal y Vicent tenen y poseheixen en la present ciutat y carrer nomenat del Conde del Asalto, vulgarment dit carrere Nou de la Rambla, y com los hagues manifestas que lo estat de la sua salut no li permetia continuar en dit encarrech que requiria molta activitat y cuidado respecte la miltitit de imquilinos de limitada fortuna que ocupaban las referidas casas, y que a no observarse molta vigilancia era consecuent la perdita de lloguers per la facilitat ab que aquells las desocupaban, deixant alguns de pagar los preus del lloguer que tenían vensuts habent pe rlo tant estat precis als referits Señors mare y fill Nadal fer elecció de altre subjecte per lo desempeño de dit encarrech. Se proposaren una y altre de las parts finiquitar los comptes aixi de lo percibit y cobrat en dita rahó per lo mencionat apoderat Joan Ventura y Bofí com de lo satisfet a est per dits Señors mare y fill Nadal per son capson, salaris y treballs en la conformitat que ho tenían convingut, pero com sobre est particular haguesen ocorregut alguns duptes entre ditas parts, despues de haver la de dits Señors mare y fill Nadal revocat, sens nota alguna de infamia ni deshonor al mencionat Joan Ventura Bofí los citats poders, de qual revocació consta ab acte rebut en poder del notari infrit en lo dia dos del mes de Maig proxim pasat, que li fou notificada en lo seguent dia tres del mateix mes, acudiren judicialment contra dit Ventura y Bofí devant lo Ilustre Señor D. Lluis Maria de Moixó Baró de Juras reales, del consell de Sa Magestat, Alcalde del crimen de la Real Audiencia de est Principat, y altre dels jutges del Real juzgado de Provincia de esta ciutat y son Rastre, en acte de D. Francisco Mas y Mas notario perque se obligas a dit Bofí a la reddició de dits comptes, y entrega de las quantitats en que quedas alcansat per lo que fou emplasat en dita causa, pero com de despues hagi dit Ventura y Bofí manifestat a dits Señors que estaba pronte en firmar lo conveni, difinició de comptes y obligació de lo que alcansaban en lo modo que antes de la introducció de dita causa tenían convingut, a lo que lo mateix Ventura y Bofí se habia resistit, a lo que han accedit dits mare y fill Nadal, desitjan eo evitar plets y disputas, y volent afavorirlo. Per tant, havent los Señors otorgants vingut a un fi, y legal compte, aixi de lo cobrat per dits Señors mare y fill Nadal del nomenat Joan Ventura Bofí per lo que est habia percibit dels lloguers de ditas caas, y de lo cobrat per lo mateix dels propis Señors per son capsou, salaris, y demes treballs, de tot lo que ha resultat alcanzar dits Señors mare y fill Nadal del expressat Joan Ventura y Bofí la quantitat de sinch centas lliuras moneda barcelonesa y metalica que deura est satisfer a aquells en lo modo y conformitat que mes avall se estipulará. Espontaneament han tengut per convenient firmalisar lo present conveni, transacció, y concordia en lo modo seguent.
Primerament: Lo indicat Señor D. Anton Nadal y Vicent en los expresats noms, declara haber rebut del nomenat Joan Ventura y Bofí en diner comptant realment y de fet y ab moneda metalica y sonant de or, y plata a sas voluntats, totas las quantitats (exceptiada la de sinch centas lliuras, de que ab altre capitol firmará est devitori a favor dels predits Señors mare y fill Nadal) que lo propi Joan Ventura y Bofí en dita cualitat de procurador dels referits Señors ha percibit y cobrat dels inquilinos de ditas casas per rahó de lloguers de las mateixas. Y renunciant en dits noms a la excepció de no ser lo diner comptat ni rebut y a las demes de son favor no sols otorga de las propias cuantitats la corresponent apoca, si que també donantse per contents y satisfet de tot lo practicat per lo propi Joan Ventura y Bofí en dita qualitat de procurador dels que li ha donat verdader y legal compte, fa y firma en los predits noms a favor de est finiquito, fi difinició de tots comptes prometent que aixi ell dit otorgant con la referida sa Señora mare y principal ni sos successors, no lo obligan a nova reddicio de dits comptes ni a cosa alguna mes (exceptuada la paga de la predita e infra quantitat) en judici ni fora de ell, imposantse lo Señor otorgant, e imposant a dita sa Señora mare y principal en las citadas cosas, solenci perpetuo ab pacte firmisim de mes no demanar, renunciant en los propis noms al benefici del error de calcul, y a qualsevol altre de son respectiu favor, tot lo que promet que aixis ell dit Señor otorgant, com la nomenada sa Señora mare y principal ho tindran per valido, y no o revocaran per motiu algun.
Item: Lo nomenat Joan Ventura y Bofí, confesant haber rebut del predit Señor D. Anton Nadal y Vicent en los expresats noms en diner comptant, realment y de fet, y ab moneda metalica y sonant de or y plata a sas voluntats, totas las quantitats que han importat los treballs, y drets de cobranza dels lloguers de ditas casas durant lo temps que la ha administrat en dit nom de procurador en lo modo convingut ab dits Señors mare y fill Nadal. Y renunciant a la excepció de no ser lo diner comptat ni rebut, error de calcul, y a las demes de son favor, no sols otorga a favor dels propis Señors, de dita quantitat rebuda la corresponent apoca, si que també promet, no demanar mes las ditas quantitats per rahó dels referits sos drets y treballs, a los indicats Señors mare y fill Nadal ni a sos successors en judici ni fora de ell, imposants en ditas cosas silenci y callament perpetuo ab pacte firmissim de me son demanar, tot lo que promet atendrer y cumplir y no revocaho per motiu algun.
Item: Lo mateix Joan Ventura y Bofí, habent del pasament de dits comptes, resultat reutor als memorats Señors mare y fill Da. Rosa y D. Anton Nadal y Vicent de la quantitat de sinch centas lliuras moneda barcelonesa y metalica que los deu satisfer, y no tenint medis per verificar la paga de ellas de prompte com hauria desitjat. Promet als mateixos Señors mare y fill Da. Rosa y D. Anton Nadal y Vicent que los pagará la expresada cuantitat de sinccentas lliuras ab moneda metalica y sonant de or, o plata, tant solament ab exclusió de vales reals y de tot altre especie de paper moneda creat o creador, baix qualsevol denominació, sempre que dits Señors acrehedors voldrán, exiginlas, ja soa ab una sola paga, o ab las que los mateixos Señors voldran, tenint lo otorgant medis per verificarho, sens mes dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució y esmena de danys, y gastos, costas y perjudicis que per lo referit tingan dits Señors acrehedors que suportar, de que vol lo otorgant sian aquells creguts de sa paraula u sol jurament al que per pacte defereix sens necesitat de altre genero de proba, per cual cumpliment obliga tots sos bens y drets mobles e inmobles, presents y veniders, renunciant a la lley que diu que lo defriment antes de sa prestació pot revocarse, a las demes de son favor, y a la que prohibeix la general renunciació, y per pacte a son propi for subjectantse al for y jurisdicció del tribunal del Excelentisim Señor Corregidor de esta ciutat y son partit, y de altre qualsevol tribunal superior secular solament, ab facultat de variar lo judici, fent y firmant escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de dits tribunals, per lo que obliga los bens en lo modo referit. Y lo mencionat D. Anton Nadal y Vicent en dits noms acepta la anterior obligació.
Item: Las mateixas parts renuncian la causa mencionada en lo preludi de esta escriptura, sos merits y prosecució, cancellant y annullant lo proces de la mateixa, dient e intimant a son referit actuari que a la sola ostenció de la present lo tinga per cancellat y annullat.
Finalment: Las parts en los citats respectives noms prometen atendrer y cumplir tot lo sobre estipulat puntualment con en cada un als anteriors capitols se expresa, baix obligació de sos respecrive bens y drets mobles e inmobles, presents y veniders, renunciant a las lleys que pugan afavorirlos, y a la que prohibeix la general renunciació, confirmantho ab jurament que en los citats respecrive noms prestan en la forma de dret. Y advertits que de la present deu pendrerse rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis días seguents al de son otorgament, per los efectes previnguts ab Real Pragmatica. Aixis ho otorgan y firman (coneguts del notari infrit) en la ciutat de Barcelona als sinch Juny del any mil vuitcents vint y set. Presents per testimonis D. Jaume Monfar practicant de notaria y Joan Torreguitart vehins de dita ciutat..
Anton Nadal y Vicent, Juan Ventura y Bofí, En mon poder Joan Prats notari.