Saga Bacardí
02579
ESCRITURA DE PAGO DE CENSO EN CALLE HOSPITAL, POR LOS ALBAREDA, HACIA ROSA Y ANTONIO NADAL Y VICENT.


En la ciutat de Barcelona a dos Agost de mil vuit cents vint y set. Ramon Ortell jove del comers vehí de la present ciutat, com a procurador entre altras cosas, pera cobrar llegitimament constituhit per los Señors Da. Rosa Nadal y Vicent viuda de D. Anton Nadal y Darrer y de D. Anton Nadal y Vicent, mare y fill en los respectives noms de usufructuaria y hereu universal de dit D. Anton Nadal y Darrer, segons consta de son poder en lo qual se fa expresa menció del testament en que feria respectivament nomenat cosnta en poder de D. Eudal Rovira y Elias notari publich de número de esta ciutat, a vint y quatre de Maig de mil vuitcents dinou, espontaneament confesa y en veritat regoneix a D. Joseph Anton Albareda oficial de la Secretaria de la Capitania General de est Exercit y Principat y Da. Francisca Albareda y Ravella comjuges vhins de esta dita ciutat, aa est acte ausents y per ells present lo notari infrit estipulant que pagant per Miquel de los Santos Gorgoll pasante de causidich y en virtut y facultat en lo acte que se espresará conscedida, ha pagat la quantitat de cincuenta dos lliuras deu sous procedents de aquellas set mil doscentas noranta lliuras de que dit Miquel de los Santos Gorgoll firmá devitori a favor dels referits conjuges Albareda en son cas y lloch venda de carta de gracia de unas casas y hort ab dos portals, cita en lo carrer del Hospital, en poder del notari infrit a setse de Juny del corrent any. Qual cuantitat de cincuenta dos lliuras, deu sous serveix als principals del otorgant en paga y satisfacció de tots pencions de diset lliuras deu sous cada una, venudas en lo any mil vuitcents vint y sis, y mil vuit cents vint y set, de aquell cens de divuit lliuras deu sous que annualment presta a dit mare y fill Nadal lo espresat Miquel de los Santos Gorgoll en divuit de Juliol sobre unas casas que posseeix en lo carrer del terme de la present ciutat. El modo de la paga es que confesa rebrer ditas cincuenta dos lliuras deu sous dels espresats conuges Albareda de comptants realment y de fet en presencia del notari infrascrit y testimonis nomenadors, per lo que no sols firma la present apoca, sino també sens evicció ni obligació alguna dels mateixos sos principals cedeix als espresats D. Joseph Anton y Da. Francesca Albareda conjuges, tots los drets y accions de aquella antes be verificarse lo present pago en virtut dels quals pugan defensar lo referit devitori y en son cas y lloch la venda a carta de gracia, contra qualsevols personas y altrement usarne en judici y fora de ell, com millor los conbinga, constituhintlos procuradors com en cosa propia. Y advertits que se deu pendrer rehó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat per los fins previnguts en la Real Pragmatica, conegut de mi lo infrascrit notari ho firla sent presents per testimonis D. Juan Masvidal y D. Felip Buigas en esta ciutat residents.
Ramon Ortells en dit nom, En poder de mi Francisco Roquer y Simón notari.