Saga Bacardí
02584
ESCRITURA DE PAGO DE DEURA POR UNA LETRA CONTRA UNA PROPIEDAD DE BALASCH, HACIA ANTONIO NADAL Y VICENT.


Sia a tots notori. Que jo D. Anton Nadal y Vicent comerciant hacendat de la present ciutat, espontaneament confeso y regonech a Pere Callis també comerciant de dita ciutat present y acceptant, pagant per Joseph Balasch y Camarasa comerciant hacendat de ella y de aquellas deu mil lliuras que foren lo preu de la venda a carta de gracia que est otrogá al nomenat Pere Callís de unas casas situadas en la present ciutat y carrer anomenat Plasa del Correu Vell y Baixada dels Regomir als que fa cantonada llargament designadas en lo acte de dita venda rebuda en poder del infrit notari lo die vint y cuatre dels corrents mes y any que en lo modo avall escrit me ha donat y pagat la cuantitat de tres mil lliuras moneda barcelonesa que son y me cedeixen en pago de una lletra de cambi de semblant cuantitat librada per D. Francisco Camarasa y Balasch en setse de Maig del any ultim a carrech de dit Joseph Balasch y Camarasa y pagadora a ma ordre en or o plata a sexanta dias fisich la cual fou acceptada per est el dia inmediat seguent y no pagada a son venciment per cual motiu segui pres contra dit Joseph Balasch y Camarasa en lo tribunal del Real Consulat de Comers de la present ciutat, actuari D. Francisco Roquer y Simón y la mateixa cuantitat te relacio al conveni entre jo y dit Balasch y Camarasa firmat rebut en poder de Joan Prats notari publich real collegiat de número de la present ciutat als deu novembre mil vuitcents vint y sis. Ratificat ab altre de disset maig de mil vuit cents yuy set rebut en poder del mateix notari que a lo mateix dia deu lo referit Joseph Balasch y Camarasa accepta la repetida lletra de camvi. Lo modo de la paga de ditas tres mil lliuras es que las confesso rebrer de dit Pere Callis ab metalich de or y plata disur contat realment y de fet en presencia del notari y testimonis infris de que no sols otorgo apoca si que també cancello y anullo dita lletra de camvi y las dos calendadas escripturas per lo que toca a mon interes sas forsas y obligacions peraque en lo successivo pugan aprofitarne ni dañar a dit Joseph Balach y Camarasa, ni a sos successors, dexantlas solament en sa forsa y valor per efectes de la infra cessió pues sens evicció ni obligació alguna cedesch tots mos drets y accions al dit Pere Callis dels que usar en judici y fora de ell com millor li convinga en dis des a dita adquisició y per los demes fins que pugan ser utils constituintlo al efecte mon procurador com en cosa propria, Per apoca, cessió y cancellació fa ssens perjudici de mon dret ans be ab expresa salvetat de ell y de las accions que me competesca per reclamar y cobrar de dit Joseph Balasch y Camarasa, interesos vensuts de dita lletra de camvi, y las costas causadas, signat plet. Y declaro quedar atvertit per lo infrit notari que de esta escriptura deu pendrerse rahó en lo ofici de hipotecas de la present ciutat, en lo termini de sis dias consecutius epr los efectes previnguts ab tidas. En testimoni de lo que aixis ho otorga y firma (conegut de mi lo infrit) en la ciutat de Barcelona als vint y sis dias del mes de Abril de mil vuit cents vint y vuit. Essent presents per testimonis Joan Baptista ----------de Cauche y Joseph Francesch escrivents en la present ciutat residint.
Antonio Nadal y Vicent. Salvador Foch y Broquetas notari.