Saga Bacardí
02602
ESCRITURA DE NOTIFICACIÓN A LOS BENEFICIADOS DE MONISTROL DE CENSO QUE ERA DE LOS CLOS PASA A ANTONIO NADAL Y VICENT.


Deu D. Anton Nadal y Vicent hisendat ciutadá de Barcelona, que per ell dixem a la Rnd. Comunitat de Vicari perpetuo, y Pbres. Beneficiats de la Parroquial Iglesia de Sant Pere de Monistrol de Munserrat. Diu son per part del preu de la venda, y cesió a son favor fahedora per dita Rnd. Comunitat en lo modo conbingut de un censal de preu, y capitalitat semblant cuantitat, y penció dinou lliuras dotse sous, un diner y un quint de diner moneda barcelonesa, que tots anys en lo dia deu de Abril deu prestar Da. Vicenta Clos y Trias viuda de D. Ignasi Clos y Vilar notari publich de número de Barcelona per lo smotius que extensament se diran en la escriptura de dita venda y cessió firmada lo dia present en poder de Joan Prats notari de esta ciutat, junt ab las pencions, y prorratas de dit censal fins vui degudas, y que en abant se deuran, essent dita part de preu tant solament per lo que te mira a la capitalitat de dit censal son siscentas cinquanta tres lliuras............................................................................653Ll.
Las cuals sian soltas cuant Joan Prats notari publich y colegiat de número de Barcelona ho dirá. Dada en Barcelona vint y nou de Juliol del any mil vuitcents y trenta, a instancia de D. Anton Nadal y Vicent. Ab interbenció de mi dit Joan Prats.
De la cual ha entregat copia al Rnt. D. Joseph Xentó Pbre. En dit nom de procurador de la citada Rnd. Comunitat de Vicaris perpetuos y beneficiats de San Pere de la vila de Monistrol de Monserrat, entre las onse, y dotse horas del matí del dia present. De tot lo que lo indicat porter ha requirit a mi lo notari infrit llevás acte publich que fou fet en la ciutat de Barcelona a vint y nou de Juliol del amy mil vuitcents y trenta, presents per testimonis D. Santiago Mas y D. pau Bertran vehins de dita ciutat. Y lo referit porter (conegut del notari infrit) firma.
Pedro Giralt, En poder de mi Joan Prats notari.