Saga Bacardí
02604
ESCRITURA DE SEÑORIA POR VENTA ENTRE GINESTA Y CRISOFOL, HACIA ANTONIO NADAL Y VICENT.


D. Anton Nadal y Vicent ciutadá de Barcelona en ella domiciliat. De son grat y certa ciencoa firma per rahó de Señoria en cuant a son interes la venda perpetua otorgada per Joseph Cristofol y Closas ferrer de tall, vehí de la present ciutat a favor de Pere Ginesta fuster, vechí de la mateixa de una casa ab un portal fora obrint, situada en esta dita ciutat, y carrer del Hospital al entrar en ell y frente del paratge ahont antiguament ecsistia un portal y porta nomenada de la Bocaria conegut en lo dia per los ferrets de tall, mes lalrgament designada, y confrontada en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari infrit en lo dia onse dels corrents mes y any. La cual casa se te en domini mitjá del Señor otorgant al cens de set lliuras tretse sous franc de corresponsió pagadoras tots anys per mitat en los dias o festas de San Joan de Juny, y de Nadal. Los censos, lluhismes, y demes drets dominicals al Señor otorgant deguts y no pagats sempre salvos, per rahó de la cual firma eo per lo lluhisme a motiu de dita venda degut, declara lo Señor otorgant haber rebut de dit comprador Pau Ginestá trenta nou lliuras sis sous y sis diners moneda barcelonesa metalica, y de comptant s sas voluntats. Feta gracia del restant. Y aixis ho otorga y firma (conegut del notari infrit) en la ciutat de Barcelona a vint y vuit de Octubre del any mil vuitcents trenta. Presents per testimonis D. Santiago Mas, y D. Pau Bertran vehins de dita ciutat
Anton Nadal y Vicent, En mon poder Joan Prats notari.