Saga Bacardí
02605
ESCRITURA DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS EN C/ FERLANDINA HACIA MARTORELL POR ANTONIO NADAL Y VICENT
.

D Antonio Nadal y Vicents hacendat ciutadá de Barcelona de ma libre voluntat y certa ciencia per temps de tres anys que tindrán principi en primer maig proxim del corrent any y finiran en ultim de Abril del any mil vuitcents trenta cuatre: llogo u arrendo al Sr. Joseph Martorell fabricant de texits y tintorer de cotó encarnat, ciutadá de la citada ciutat, present y avall acceptant, als seus y a qui ell voldrá durant lo espressat temps: tota aquella casa y hort circuit de parets, de tinguda una mojada poch mes o menos ag sinia y safreix, dos resspadors, cuadras y oficinas de fer vermell, que per mos certs y llegitims titols tinch y poseesch en aquesta ciutat de Barcelona, en lo carrer nomenat den Fernandina. Cual casa y hort afronta a orient ab lo hort nomenat dels Llansols; a mitx dia ab honor del Dr. Salvador Petit; a ponent ab altre honors de D. Erasme Janer y de Gonima; y a tramuntana ab lo relatat carrer den Fernandina. Lo cual lloguer y arrendament fas per lo expressat espay de temps axis com millor en dret puga dirse y enendrerse, baix los pactes y condicions seguents.
Primo: que vindrá a carrech del arrendatari conservar la mencionada casa, com també de la citada fabrica, cuadra y oficinas, y del desguas de las aiguas per lo curs de aquellas, dexanlo a la fi de est arrendament, corrent y en res deteriorat per culpa sua, no anant compresa ninguna caldera y demes utensilis, si sols tres gibrells clabats a la bora de la part.
Segundo: Que será de la obligació del mateix arrendatari lo fer escurar la clavaguera mestra del carrer de la Riera den Prim Alta; en la part que correspont a Vicens Genovart hortolá, ciutadá de Barcelona, per lo que li pot tocar per rahó del clavagueró de desguas del hort del memorat Vicens.
Tercio: a mes del infrascrit preu estará obligat lo arrendatari a pagar y satisfer devant lo decurs dels tress anys de est arrendament al recordat Vicens Genovart divuit duros plata en compensació del perjudisi que est deurá sufrir per lo pas del seu hort de las aiguas del que ab lo present se arrenda, segons conveni fet entre lo Sr. otorgant y lo mencionat Genovart, comensant la primera paga en dit primer de Maix proxim, y subsecivament en los demes anys en igual dia.
Cuatro: vindrá igualment a carrech del mateix arrendatari lo conservar la sinia a sas costas a saber: tot lo pertañent a cordas, catufos y demes necessaris per son curs.
Quinto: a la fi de est arrendament estará obligat lo repetit arrendatari a pasas y dexar lo hort referit en lo mateix bon estat en que se troba.
Sexto y finalment: que vindrá a carrech del Sr. otorgant lo satisfer las contribucions tan ordinarias con extraordinarias de las cosas arrendadas, durant lo decurs del arrendament. Y ab dits pactes y no sens ells cedeix lo prop nomenat Sr. otorgant al arrendatari tots sos drets y accions, en virtut dels cuals puga valerse de las cosas arrendadas durant lo expressat temps, y altrament usar dels citats drets y accions judicial y extrajudicialment comforme millor li convinga, constituintlo por lo efecte procurador seu con en fet propi; ab clausula de notificació y demes oportunas. Lo preu de aquest arrendament per los expressats tres anys son vuitcentas vint y cinch lliuras barcelonesas en efectiu matelich de or u plata de cuño Español, ab exclusió de vales reals y de tot altre paper amonedat, a rahó de doscentas setanta cinch lliuras lo any, pagadoras estas ab dos iguals pagas de cent trenta set lliuras deu sous, comensant la primera pata en lo dia primer de maig prixim del corrent any: la segona de est dia a sis mesos, y aixis consecutivament en los demes anys en demblants dias fins a esser finit lo arrendament. Per lo que renunciant a la eccepció de la cosa no esser aixis convinguda y a cualsevol altre lley o dret de son fabor, dona y cedeix al arrendatari durant lo relatat temps tot lo mes que podrian valer las cosas arrendadas del prei de sobre citat. Prometent ferli valer y tenir aquest arrendament durant lo prodit temps, y que li estará de legal evicció de las propias cosas arrendadas ab restitució y esmena de tots danys, gastos y perjudicis baix obligació de tots sos bens y drets mobles e inmobles, presents y estevenidors, ab las renuncias de drets y de fets especials y generals que pugan afavorirlo. Y present dit Joseph Martorell arrendatari acceptant aquest arrendament ab los pactes y modo está convingut, los cuals pormet no sols cumplirlos y observarlos, sino que també pagará al repetit D. Anton Nadal y Vicent lo preu de ell en los plasos convinguts y tot lo demes que bé a som carrech, en forsa del present contratce sens dilació no escusa alguna ab lo salari estilat de procurador y ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per major seguretat de las cuals cosas dona per fiansa y principal obligat a Bernardino Mrtorell fabricant de texits de cotó, ciutadá de Barcelona, son germá: lo cual fiador present llohant las insinuadas cosas y acceptant voluntariament lo carrech de fianza, promet al precitat D. Anton Nadal y Vicent que junt ab lo referit Joseph Martorell y a solas estará obligat a tot lo promes per est; obligant per lo efecte aixis lo principal com lo fiador junt e insolidum tots sos correspective bens y drets, mobles e inmobles, presents y esdevenidors, ab renuncia als beneficis de novas constitucions, divicdidoras y cedideras accions, a la consuetut de Barcelona sobre dos o mes obligats, y a la epistola del Emperador Adriá; lo fiador a las lleys prescribints que primer sia convingut lo principal que la fiansa y que libre aquell ho sia també esta. Y generalment los dos a cualsevol altre lley o dret de son fabor. Y per pacte a son fort propi se sumeten al del Excelentisim Sor. Corregidor de aquesta ciutat, y al de cualsevol altre superior secular tan solament, ab facultat de variar de judici, firmant escriptura de ters en la curia de dit Excelentisim Sor. Corregidor o de cualsevol altre superior secular com está dit, baix obligació dels precitats bens y drets. Quedant advertidas las propias parts per mi lo notari baix firmat haberse de pendrer la rahó de aquest acte en lo ofici de hipotecas de esta capital dins sis dias proxims, inseguint la Real Pragmatica Sanció sobre hipotecas. En testimoni de las cuals cosas aixis ho firman en la ciutat de Barcelona a vint y vuit dias del mes de Abril any del Naixament del Señor de mil vuitcents trenta hú. Essent presents per testimonis D. Camilo Rancé y D. Joseph Casas, practicants la facultat de notaria publica, habitants en aquesta ciutat.
Anton Nadal y Vicent, Joseph Martorell, Bernadino Martorell, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer als Sors. otorgants.