Saga Bacardí
02612
ESCRITURA DE DOMINIO A FAVOR DE ANTONIO NADAL Y VICENT.


D. Antonio Nadal y Vicent hicendat, ciutadá de Barcelona. De ma libre voluntat y certa ciencia firmo per rahó de domini lo acte de venda perpetua feta y firmat per lo administrador del plat de pobres vergoñants de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de dita ciutat, lo Rnt. Dr. Joseph Gorgas Pbre. y Vicari perpetuo de la mateixa Iglesia, y Da. Maria Antonia de Amat y Baldrich, estos dos com a administradors dels bens de D. Francisco de Gispert, y la propria Señora com a hereva de confianza dels indicats bens y los Señors Maria Anna e Isidro Catalá y Casals mare y fill, a fabor del Dr. D. Bonaventura Sauch metge de la referida ciutat de totas aquellas casas ab dos botigas y cinch portals fora obrint cituadas en la repetida ciutat y plassa de las Orquillas, en un carrer que va de dita plassa, al pas de la Farina, y en un carreró que no te gransit nomenat den Masadas. Las que se troban compostas de dos diferents designas, la segona de las cuals se te en domini de mi lo otorgant com a succehint per medi de D. Anton Nadal y Darrer mon pare, en virtut de compra feta per est al Noble Señor D. Ramon Lluis de Peguera Armengol y Espuny, Baró de Rocafort al cens de vint y vuit sous tots anys pagadors en lo dia o festa de Sant Juan del mes de Juny, comforme tot lo referit es de veurer mes per extens en lo acte de la citada venda rebuda en poder de D. Pere Gonxzalez y Gobern notari publich del número y collegi de aquesta ciutat als trenta Novembre del any procsim passat de mil vuitcents trenta tres. Los censos, lluismes y demes drets dominicals deguts a mi lo otorgant sempre salvos. Confessant haber rebut del comprador per lo lluisme me competeix ab motiu de la calendada venda setse lliuras disset sous y sis diners feta gracia del restant. En testimoni de las cuals cosas, conegut del infrit notari, axis ho firma en la ciutat de Barcelona a primer dia del mes de Mars any del Naxament del Señor de mil vuitcents trenta cuatre. Essent presents per testimonis D. Camilo Rauré y D. Mariano Riera practicants de notaria en esta ciutat habitants.
Antonio Nadal y Vicent, En poder de mi Jaume Rigalt y Alberch notari.