Saga Bacardí
02614
ESCRITURA DE ARRIENDO DE FABRICA EN C/ FERLANDINA A JOSE MARTORELL POR ANTONIO NADAL Y VICENT
.

D. Anton Nadal y Vicent, hicendat, ciutadá de Barcelona, de ma libre voluntat y certa ciencia per tems de tres anys que tindrán principi en primer Maix procsim del corrent any y finiran en últim de Abril del de mil vuitcents trenta set. Llogo y arrendo al Sr. Joseph Martorell fabricant de texits y tintorer de cotó encarnat, ciutadá de la citada ciutat, present y avall acceptant, als seus y aquí ell voldrá durant lo expressat tams, tota aquella casa y hort circuit de parets, de tinguda una mojada poch mes o menos ab sinia y safreix, dos trempadors, cuadra y oficina de fer tin vermell, que per mos certs y llegitims titols tinch y poseesch en aquesta ciutat de Barcelona, en lo carrer nomenat den Ferlandina. Cual casa y hort afronta a orient ab lo hort nomenat dels Llansols; a mitg dia ab honor del Dr. Salvador Petit; a ponent ab altre honor de D. Erasme Janer y de Gonima; y a tramuntana ab lo relatat carrer den Ferlandina. Lo cual llogue u arrendament fas per lo expressat espay de tems axis con millor enb dret puga dirse y entendrerse baix los pactes y condicions seguents.
Primo: que vindrá a carrech del arrendatari conservar la mencionada casa com també de la citada fabrica, cuadra, oficina del desguas de las aiguas per lo curs de aquellas, dexanlo a la fi de dit arrendament, corrent y en res deteriorat per culpa sua, no anirant compresa ninguna caldera y demes utencilis, si sols tres gibrells clabats a la bora de la paret.
Segundo: que será de la obligació del mateix arrendatari lo fer escurar la clavaguera mostra del carrer de la Riera Alta den Prim allá en la part que correspont a Vicens Genovart hortolá, ciutadá de Barcelona, per lo que li pot tenir per rahó del clavagueró de desguas del hort del memorat Vicens.
Tercio: a mes del infrit preu, estará obligat lo arrendatari a pagar y satisfer durant lo decurs del tres anys de est arrendament al recordat Vicent Genovart divuit duros plata anuals en compensació del perjudici que est deurá sufrir per lo pas del seu hort de las aiguas del que ab lo present a arendar, segons conveni fet entre lo Sr. otorgant y lo mencionat Genovart, comensant la primera paga en dit primer de Maix procsim, y subsecutivament en los demes anys en igual dia.
Cuarto:vindra igualment a carrech del mateix arrendatari, lo conservar la sinia, a sas soltas a saber tot lo pertañent a cordas, catufols y demes necessari per son curs.
Quinto: a la fi de est arrendament estará obligat lo repetit arrendatari a posar y dexar lo hort referit en lo mateix bon estat en que se troba.
Sexto y finalment: que vindrá a carrech del Sr. otorgant lo satisfer las contribucions, tan ordinarias con extraordinarias de las cosas arrendadas, durant lo decurs del arrendament. Y ab dits pactes y no sens ells cedeix lo prop nomenat Sr. otorgant al arrendatari tots sos drets y accions en virtut dels cuals puga valerse de las cosas arrendadas durant lo expressat temps, y altrament usar dels citats drets y accions judicial y extrajudicialment conforme millor li convinga, constituinlo per lo efecte procurador seu com en fet propi, ab clausula de notificació y demes oportunas. Lo preu de aquet arrendament per los expressats tres anys son vuitcentas vint y cinch lliuras barcelonesas, en efectiu, ab exclusió de vales Reals y de tot altre paper amonedat, a rahó de doscentas setanta sinch lliuras lo any, pagadoras estas ab dos iguals pagas de cent trenta set lliuras deu sous, comensan la primera en lo dia primer de Maix procsim del corrent any, la segona en est dia a sis mesos, y axis consecutivament en los demes, anys en semblants dias fins a esser finit lo arrendament. Per lo que renunciant a la escepció de la cosa no esser axis convinguda y a cualsevol altre lley o dret de son fabor, cdona y cedeix al arredatari durant lo relatat tamps tots lo mes que podrian valer las cosass arrendadas del preu de sobre citat. Prometent ferli valer y tenir aquest arrendament durnat lo predit temps, y que le estará de legal evicciód e las propias cosas arrendadas ab restitució y esmena de tots danys, gastos y perjudicis, baix obligació de tots sos bens y drets, mobles e immobles presents y esdevenidors, ab las renuncias de dret y de fet especials y generals que pugan afavorirlo. Y present dit Joseph Martorell arrendatari, acceptant aquesta arrendament ab los pactes y modo está consebut, las cuals promet no sols cumplirlos y observarlos, sino que també pagar al referit D. Anton Nadal y Vicent lo preu de ell en los plassos convinguts, y tot lo demes que bé a son carrech en forsa del present contracte, sens dilació no escusa alguna ab lo salari estilat de procurador y ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per major seguretat de las cuals cosas dona per fiansa y principal obligat a Bernardino Martorell fabricant de texits de esta ciutat de Barcelona, son germá, lo cual fiador present, lloant las insinuadas cosas y acceptant voluntariament lo carrech de fiansa, promet al precitat D. Anton Nadal y Vicent que junt ab lo referit Joseph Martorell y asolas estará obligat a tot lo promes per est, obligant per lo efecte axis lo principal con lo fiador junts e insolidum tots sos corresponents bens y drets, mobles e immobles presents y esdevenidors, ab renuncia als beneficis de novas constitucions divididoras y cedidoras accions, a la consuetut de Barcelona sobre dos o mes obligats y a las Epistola del Emperador Adria lo fiador a las lleys prescribint que primer sia convingut lo principal que la fiansa, y que libre aquell ho sia també esta. Y generalment los dos a cualsevol altre lley o dret de son fabor. Y per pacte a son fort propi se sunmeten al de Excelentisim Sr. corregidor de aquesta ciutat y al de cualsevol altre superior secular tan solament, ab facultat de de variar de judici firmant escritura de ters en la curia de dit Excelentisim Sr. corregidor, o de cualsevol altre superior secular com está dit, baix obligació dels precitats sos bens y drets, quedant advertits las propias parts per mi lo notari baix firmat haberse de pendrer la rahó de aquest acte en lo ofici de hipotecas de esta capital dins sis dias procsims inseguint la Real Pragmatica Sancio sobre hipotecas. En testimoni de las cuals cosas axis hó firman en la ciutat de Barcelona a vint y cuatre dias del mes de Abril, any del Naxament del Señor de mil vuitcents trenta cuatre. Essent presents per testimonis D. Joseph Casas y D. Camilo Rancé practicants de notaria en esta ciutat habitants.
Antonio Nadal y Vicent, Joseph Martorell, Bernardo Martorell, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe cneixer als Sors. otorgants.