Saga Bacardí
02628
ESCRITURA DE PAGO DE PENSIONES DE FINCAS EN CALLE DEN BOT, POR MASSÓ HACIA ANTONIO NADAL Y VICENT.


Sia notori, que D. Anton Nadal, en la present ciutat domiciliat. Espontaneament confessa y regoneix a Pau Massó fuster de ella, pagan per D. Joseph y D. Ramon Comas del Brugar, causidichs. Da. Ramona Perez y Comas del Brugar, viuda de D. Rafael Perez del Vall, tinent retirat, y Da. Cayetana Soler y Comas del Brugar muller de D. Rafael Soler y Xans, ausent y resident en la America, tots germans, y en la present ciutat residints, y de aquellas mil y sinch lliuras, deu sous moneda catalana, que foren lo preu de la venda que dits germans Comas del Brugar otorgaren al espressat Pau Massó, del primer pis, y demes habitacio dels baixos, corresponent a ell, de la casa que tenen y posseheixen en la present ciutat y carrer dit den Bot, señalada en el dia de número 7, tot llargament indiiduat en la escriptura de dita venda, rebuda en poder del subscrit notari, lo dia vint dels corrents mes y any, que en lo modo avall escrit li ha donat y pagat la quantita de doscentas vint y vuit lliuras, per pensions de un cens de catorse lliuras deu sous annuals que li prestan per rahó de altre casa distinta de la espresada que poseheixen en la present ciutat, y en lo referit carrer den Bot, compresa la penció del corrent any. Lo modo de la paga de ditas doscentas vint y vuit lliuras, es que las confessa rebrer de dit Pau Massó, per mans de tercera persona, ab diners contat y metalich de or y plata, en presencia del notari y testimonis infrascrits, de que no sols otorga apoca, si que també sens evició ni obligació alguna de sos bens, cedeix a dit Pau Massó, tots sos drets y accions pera que puga usar en judici, y fora de ell, com millor li convinga en defensa de dita saa adquisició, y per los demes fins que pugan serli utils. Constituhintlo al efecte, son procurador com en cosa propria. Y declaa quedar advertit pe rlo subscrit notari de lo previngut ab la Real Pragmatica de Hipotecas. En testimoni del que aixis ho otorga y firma conegut de mi lo infrit notari en la ciutat de Barcelona als quinse de Octubre de mil vuitcents trenta sinch. Essent presents per testimonis Isidro Vidal, notari publich y Magí Viñals, practicant lo art de notaria, en la present ciutat residint.
Anton Nadal y Vicent, En poder de mi Salvador Fochs y Broquetas notari.