Saga Bacardí
02629
ESCRITURA DE DIFERENTES PAGOS POR LOS EJECUTORES TESTAMENTARIOS DE JOQUIN POU Y NADAL.


Sia notori per aquesta publica escriptura com en la ciutat de Barcelona vuy que contam als vint y un dias del mes de Novembre any del Naixament del señor de mil vuitcents trenta sinch. Lo Rnt. D. Joseph Gorgas Pbre. Y Vicari perpetuo de la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar de esta ciutat, y com a tal hereu de cinfiansa del Señor Joaquim Pou y Nadal droguer, y sucrer que fou de esta ciutat vuy dia difunt, per ell anomenat ab son ultim testament que en escrits entregá clos a D. Domingo Gibert notari publich de esta ciutat en lo dia vint y set Desembre de mil vuitcents trenta, lo qual uego despues de la mort del dit testador fou obert y publicat per lo mateix notari en los dias vint y nou y trenta del propi mes.
Atenent y consideran, que lo Señor Joseph Gruart en esta resident com a procurador que se troba ser de dit hereu de confiansa satisfen no sols la quantitat de sinch mil siscentas noranta dos lliuras, un sou y dos diners per lo impor de las obras que de ordre del Govern se feren en aquella casa situada en lo carrer den Ripoll de esta ciutat segons apar en quant a sinch mil quatrecentas noranta set lliuras un sou y dos diners de la apoca firmada por lo mestre de casas Fusté y Araña en poder del notari infrit en lo dia setse del corrent mes y any y en quant a las restants sent norana sinch lliuras pero lo acte donat per lo pintor, sino tamble per pagar a Josepha Gros y Janer muller de Benet Gros la quantitat de tres mil lliuras moneda barcelonesa y metalica per lo llegat que dit Señor Joaquim Pou li feu ab son unim testament de qual quantitat lo nomenat Señor otorgant li firmá una escriptura de debitori ab acte rebut en poder del dit Gibert notari a tres Juny de mil vuitcents trenta, y no trobanse en el dia la dita herencia ab diner efeciu pera pagar y reintegrar al dit Señor Joseph Gruart las vint mil siscentas noraita dos lliuras un sou y dos diners, que está acreditant per las partidas que ha adelantat y no sens just que no sie satisfet, lo proposá lo dit Señor otorgant si se acontentaria de cobrar son credit per medi dels llibuers de las ditas casas del carré den Ripoll y de altre que lo dit hereu de confiansa poseeix en lo carrer de la Travesia den Guardia de esta ciutat, a lo que se conformà. Y volent que lo acordat tinga son degut efecte, per lo tant lo dit Señor otorgant en lo expresat nom de hereu de confiansa dels bens qe foren del dit Señor Joaquim Pou y Nadal. De son grat y certa ciencia asigna, y consigna al dit Señor Joseph Gruart en pago de son cedit tots los redits o lloguers que de abuy en avant aniran vensent de las dalt ditas casas podent llogarlas a las personas a ell ben visas, ab lo degut coneixement del dit Señor otrogant per aquells lloguers que tinguian a be, firmant las apocas o recibos conduhents intimant esta consigna als lloguaters o inquilinos de ditas cosas si ho miren per convenient y respecte de trobarse lo dit Señor Joseph Gruart apoderat del dit hereu de confiansa entre altres cosas pera cobrar qualsevols quantitats de diner, dets, y credits pertocants a la dita herencia, lo verifica lo sobre dit poder, deben cuidar lo dit Gruart de pagar tots los pagos reals y demes carrechs intrinsechs de ditas casas, quedant a son favor, ot lo restant ab la obligació de haber de presentar cada any al dit hereu de confiansa lo degut compte y rahço de lo per ell cobrat y pagat ab promesa que fa lo dit Señor otorgant de tenir per valida la present consigna y no revocarla per motiu algun baix obligació dels bens y drets de la dita herencia y dels propis per tractar negoci ageno ab totas renuncias necesarias lalrgament. Y present lo dit Señor Joseph Gruart accepta la antecedent consigna y cesió a contentantse de cobrar son credit , lloguers de las ditas casas, donant annualment comta y rahó al dit hereu de confiansa de lo cobrat y pagat. Declarant quedar advertits que de la escriptura sen deu pendrer rahò en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis dias segons lo previngut en Real Pragmatica. Y lo dit Rnt. Otorgant y lo nomenat Gruart coneguts de mi lo notari infrit, se han firmat de sas mans essent presents per testimonis Joan Tabolina y Joseph Puig en esta ciutat habitants.
Joseph Gorgas perpetuo en dit nom, Joseph Gruart, En poder de mi Joan Plana notari.