Saga Bacardí
02654
ESCRITURA DE ARRIENDO DE LOCAL FABRICA EN C/ FERLANDINA HACIA JOSÉ MARTORELL, POR ANTONIO NADAL Y VICENT
.

D. Antonio Nadal y Vicent, hicendat, ciutadá de Barcelona. De ma libre voluntat y certa ciencia per temps de tres anys que tindrán principi en primer Maig procsim del corrent any, y finirán en últim de Abril del de mil vuitcents cuaranta. Llogo u arriendo al Sor. Joseph Martorell fabricant de texits y tintorer de cotó encarnat, ciutada de la citada ciutat, present y avall acceptant, als seus y a qui ell voldrá durant lo expressat temps: tota aquella casa y hort circuit de parets, de tinguda una mojada poch mes o menos, ab sinia y safreix, dos trempadors, cuadra y oficinas de fer tin vermell, que per mos certs y llegitims titols tinch y poseesch en aquesta ciutat de Barcelona en lo carrer nomenat den Fernandina, cual casa y hort afronta a orient ab lo hort nomenat dels Llanchs; a mitgdia ab honor del Dr. Salvador Petit: a ponent ab altre honor de D. Erasme Janer y de Gonima; y a tramuntana ab lo relatat carrer den Fernandina. Lo cual lloguer u arrendament fas per lo expressat espay de temps axis com millor en dret puga dirse y entendrerse, baix los pactes y condicions seguents.
Primo: Que vindrá a carrech del arrendador conservar la mencinada casa, com també de la citada fabrica cuadra, oficinas, y del desguas de las aiguas per lo curs de aquellas, dexanto a la fi de est arrendament, corrent u en res deteriorat per culpa sua, no anant comresa ninguna caldera y demes utensilis, si sols tres gibrells cabats a la bora de la paret.
Segundo: que será de la obligació del mateix arrendador lo fer escurar a clavaguera nestre del carrer de la Riera dem Prim Alta en la part que correspont a Vicent Genovart hortolá ciutadá de Barcelona, per lo que li pot tocar per rahó del clavagueró de desguas del hort del memorat Vicents.
Tercio: a mes del infrit preu, estará obligat lo arrendatari a pagar y satisfer durant lo decurs de tres anys de est arrendament al recordat Vicents Genovart divuit duros plata annuals en compensació del perjudici que est deurá sufrir per lop pas del seu hort de las aiguas del que ab lo present se arrenda, segons conveni fet entre los Sors. otorgant y lo mencionat Genovart, comensant la primera paga en dit primer de Maig procsim y sibsecutivament en los demes anys en igual dia.
Cuarto: vindrá igualment a carrech del mateix arrendatari, lo conservar la sinia a sas costas, a saber, tot lo pertañent a cordas, catufols, y demes necesari per son curs.
Quinto: a la fi de est arrendament estará obligat lo repetit arrendatari a posar y donar lo hort referit en lo mateix bon estat en que wse troba.
Sexto: y finalment, que vindrá a carrech del Sor. otorgant lo satisfer las contribucions tan ordinarias com extraordinarias de las cosas arrendadas, durant lo decurs del arrendament. Y ab dits pactes y no sens ells, cedeix lo propnomenat Sr. otorgant al arrendatari tots sos drets y accions en virtut dels cuals puga valerse de las cosas arrendadas durant lo expressat temps, y altrament usar dels ditats drets y accions judicial y estrajudicialment comforme millor li convinga, constituintlo per lo efecte procurador seu com en cosa fet propi ab clausula de notificació y demes oportunas. Lo preu de aquest arrendament per los expressats tres anys son vuit centas vint y cinch lliuras barcelonesas en efectiu metalich de or u plata de cuño Español, ab exclusió de vales Reals y de tot altre paper amonedat, a rahó de doscentas setanta cinch lliuras lo any, pagaderas estas ab dos iguals pagas de cent trenta set lliuras, deu sous, comensant la primera paga en lo dia primer de Maig procsim del corrent any, la segona de est dia a sis mesos, y axis consecutivament en los demes anys en semblants dias fins a eser finit lo arrendament. Per lo que renunciant a la eccepció de la cosa no esser axis convinguda y a cualsevol altre lley o dret se son fabor, dona y cedeix al arrendatri durant lo relatat temps, tot lo mes que podria valer las cosa arrendadas del preu desobre estat. Prometent ferli valer y tenir aquest arrendament turant lo predit temps, y que li estará de legal evicció de las propias cosas arrendadas, ab restitució y esmena de tots danys y gastos, y perjudicis, baix obligació de tots sos bens y drets, mobles e immobles, presents y esdevenidors, ab las renuncias de dret y de fet especials y generals que pugan afavorirlo. Y present dit Joseph Martorell arrendatari, acceptant aquest arrendament ab los pactes y moodo esta consebut, los cuals promet no sols cumplirlos y observarlos, sino que també pagará al repetit D. Andton Nadal y Vicent lo preu de ell en los plassos convinguts, y toto lo demes que ve a son carrech en forsa del present contracte, sens dilació ni escusa alguna, ab lo salari estilat de procurador, y ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per major seguretat de las cuals cosas, dona por fiansa y principal obligat a Bernardino Martorell fabricant de texits de cotó, ciutadá de barcelona son germá: lo cual fiador present, lloant las insinuadas cosas y acceptant voluntariament lo carrech de fiansa promet al precitat D. Anton Nadal y Vicent que junt ab lo referit Joseph Martorell y a solas estará obligat a tot lo promes per est, obligant per lo efecte axis lo principal com lo fiador junts e insolidum, tots sos correspectives bens y drets mobles e immobles presents y esdevenidors, ab renuncia als beneficis de novas constitucions, divididoras y cedidoras accions, a la consuetut de Barcelona sobre dos o mes obligats y a la epistola del Emperador Adriá, lo fiador a las lleys prescribint que primer sia convingut lo principal que la fiansa, y que libre aquell ho sia també esta. Y generalment los dos a cualsevol altre lley o dret de son fabor. Y per pacte a son fort propi se sumeten al del Excelentisim Sor Corregidor de aquesta ciutat y al de cualsevol altre superior secular con esta dit, baix obligació dels precitats sos bens y drets. Quedant advertidas las propias parts per mi lo notari baix firmat, haberse de pendrer la rahó de aquest acte en lo ofici de hipotecas de esta capital dins sis dias proxims inseguint la Real Pragmatica Sanció sobre hipotecas. En tetimoni de las cuals cosas exis ho firman en la ciutat de Barcleona, a vint y vuit dias del mes de Abril any del Naxament del Señor de mil vuitcents trenta set. Essent presents per testimonis D. mariano Riera y Joaquim Riera, practicants de notaria, eenesta ciutat habitants.
Anton Nadal y Vicent, Joseph Martorell, Bernardino Martorell, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fel coneixer als Sors otorgants.