Saga Bacardí
02661
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR TORRAS, HACIA ANTON NADAL Y VICENT.


Anton Torras y Magrans pages de la vila de Sant Cugat del Vallés de est Principat. Espontaneament, confesa deurer y voler satisfer al Señor D. Anton Nadal y Vicent vehí de la present ciutat, encaraque ausent per ell present lo infrit notari la cuantitat de cent lliuras catalanas que li queda debent procedents de aquelals doscentas lliuras a que ascendenden las diferents pencions y partits de censos que lo otorgan com a procuradod de dit Señor Nadal ha cobrat del "Mas Ballet" de dit terme de San Cugat, habent quedat reduhit dit deute a solas cent lliuras descontat lo capsou en cuantitat de vint lliuras y las restants vuytanta per haberlin fet gracia dit Señor Nadal mediant satisfeta puntualment com promet satisferli ditas cent lliuras en bona moneda metallica de or o plata corrent, y no cuartos, vales reals no altre especie de paper o moneda per mes licit y permes que fos de cual benefici se abdica desde ara ab cuatre pagas de vint y sinch lliuras cada una comensant a verificar la primera lo dia de Nostra Señora de Agosto del corrent any y aixis consecutivament las demes pagas en cada un dels anys seguents en semblants diada una cada any, fins a quedar totalment pagadas ditas cent lliuras. Lo que cumplirá del mateix modo sens dilació ni efugi ab lo salari de procurador acostumat, restitució y esmena de costas y perjudicis, intrinsecas y extrinsecas, a cual fi obliga y especialment hipoteca aquella casa ab ttos sos drets y pertinencias que per sos justos titols poseheix en lo carrer dit den Matas de dita vila de San Cugat del Vallés. Y sens perjudici de dita especial hipoteca, obliga tots sos bens y drets mobles e inmobles, que te y tindrá renunciant a las lleys de la hipoteca, y demes de son favor. Y per pacte a son for propi juriscicció y domicili submetense al de cualsevol tribunal de la Nació secular solament, ab facultat de variar de jidici firmant escriptura de ters, baix igual pena en los llibres dels tersos de dits tribunals ahont vol ser compellit per son cumpliment, prometent estar a lo que per dits tribunals será fallat, baix las obligacións de bens sobre continuadas. Aixis ho otorga advertit de lo previngut per Sa Magestat sobre hipotacas en la ciutat de Barcelona als dotse de Janer del any mil vuytcents trenta nou. Sen testimons Joseph de Jesus Puig y Lluis Montaner vehins de dita ciutat. Y conegut del infrit notario ho firma.
Anton Torras y Magrans, En poder de mi Salvador Clos y Gualba notari.