Saga Bacardí
02671
ESCRITURA DE ENTREGA DE TESTAMENTO DE ANTONIO NADAL Y VICENT.


En la ciutat de Barcelona a disset dias del mes de Febrer any del Naxament del Señor de mil vuitcents cuaranta. D. Anton Nadal y Vicent hisendat, ciutadá de dita ciutat, fill llegitim y natural de D. Anton Nadal y Darrer, comerciant matriculat y tesorer que fou de la Llotja del Mar de la mateixa, y Da. Rosa Nadal y Vicent conges difunts, trobanse ab perfeta salut de cos y enteniment, memoria y paraula, entregá a mi lo notari baix firmat son postrer testament clos. Lo que continuo aquí per acte de diligencia donarne fe.
Jaume Rigalt y Alberch notari.