Saga Bacardí
02674
ESCRITURA DE ALQUILER EN FERLANDINA A MARTORELL, POR ANTONIO NADAL Y VICENT.


Anton Nadal y Vicent, hicendat, ciutadá de Barcelona, De ma libre voluntat y certa ciencia, per temps de tres anys que tingueren principi en primer del actual Maig, y finiran en ultim de Abril del any mil vuitcents cuaranta tres, llogo u arrendo al Señor Joseph Martorell fabricant de texits, y tintorer de cotó encarnat, ciutadá de la citada ciutat, present y avall acceptant, als seus, y a qui ell voldrám, durant lo expresat temps, tota aquella casa y hort circuit de parets, de tinguda una mojada poch mes o menos, ab sinia y safreix dos trempaders, cuadra y oficinas de ferlin vermell, que per mos certs y llegitims titols tinch y poseesch en aquesta ciutat de Barcelona en lo carrer nomenat den Ferlandina. Cual casa y hort afronta a orient ab lo hort nomenat dels Plansolo; a mitgdia ab honor de D. Salvador Petit; a ponent ab altre honor de D: Erasme de Janer y de Gonima; y a tramontana ab lo relatat carrer den ferlandina. Lo cual lloguer u arrendament fas per lo expressat espay de temps, aixis com nillor en dret puga dirse y entendrerse, baix los pactes y condicions seguents.
Primo; Que vindrá a carrech del arrendatari conservar la mencionada casa, com també de la citada fabrica, cuadra y oficinas, y del desguas de las aiguas per lo curs de aquellas, dexanto a la fi de est arrendament, corrent y en res deteriorat per culpa sua, no anant compresa ninguna caldera y demes utensilis, si sols tres gibrells clabats a la bora de la paret.
Secunto: Que será de la obligación del mateix arrendatari, lo fer escurar la clavaguera mestra del carrer de la Riera den Prim a ella, en la part que correspont a Vicent Genovart hortolá, ciutadá de Barcelona, per lo qu eli pot legar per rahó del clavagueró de desaiguas del hort del memorat Vicent.
Tercio: A mes del infrit preu, estará obligat lo arrendatari a pagar y satisfer durant lo decurs dels tres anys de est arrendament, al recordat Vicent Genovart divuit duros plata annuals en compensación del perjudici que est deu ni sufrir per lo pas el seu hort de las aiguas del que ab lo present se arrenda, segons conveni fet entre los Señors otrogant y lo mencionat Genovart, comensant la primera paga en primer del corrent mes de Maig, y subsecutivament en los demes anys en igual dia.
Cuarto: Vindrá igualment a carrech del mateix arrentatari, lo conservar la sinia a sas costas, a saber, tot lo pertañent a cordas, catufls y demes necesari per son curs.
Quinto: A la fi de est arrendament estará obligat lo repetit arrendatari, a pasar y dexar lo hort referit, en lo mateix bon estat en que se troba.
Sexto y finalment: Que vindrá a carrech del Señor otorgant lo satisfer las contribucións tan ordinaria com estraordinarias de las cosas arrendadas, durant lo decurs del arrendament.
Y ab dits pactes, y no sens ells, deix lo prop nomenat Señor otorgant al arrendatari, tots sos drets y accions, en virtut dels cuals puga valerse de las cosas arrendadas durant lo expressat temps y altrament usar dels citats drets y accions, judicial y extrajudicialment comforme millor li convinga, constituintlo per lo efecte procurador seu, com en fet propi, ab clausula de notificació y demes oportunas. Lo preu e aquest arrendament per los expresats tres anys son vuit centas vint ycinch lliuras barcelonesas, en efetiu metalich de or u plata e cuño español, ab exclusió de vales reals, y de tot altre paper amonedat, a rahó de doscents setanta cinch lliuras lo any pagadoras estas ab dos iguals pagas de cent trenta set lliuras deu sous, comensant a contar la primera paga en lo dia primer del corrent mes de Maig, la seguna de est dia a sis mesos, y aixis consecutivament en los demes anys, en semblants dia, fins a esser finit lo arrendament. Per lo que renunciant a la eccepciód e la cosa no esser aixis convinguda, y a cualsevol altre lley o dret de son fabor, dona y cedeix al arrendatari durant lo relatat temps, tot lo mes que podria valer las cosas arrendadas del preu de sobre itat. Prometent, ferli valer y tenir aquest arrendament durant lo predit temps, y que lo estará de legal evicció de las propias cosas arrendadas, ab restitució y esmena de tots danys, gastos y perjudiciis, ab obligació de tots sos bens y drets, mobles e inmobles, presents y esdevenidors ab las renuncias de dret y de fet especials y generals que pugan afavorirlo. Y present dit Joseph Martorell arrendatari, acceptant aquest arrendament, ab los pactes y modo está consebut, los cuals promet no sols cumplirlos y observarlos, sino que també pagará al repetit D. Anton Nadal y Vicent lo preu de ell en los plassos convinguts, y tot lo demes que ve a son carrech en forsa del present contracte, sens dilació ni escusa alguna, ab lo salari estilat de procurador, y ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per major seguretat de las cuals cosas, dona per fianza y principal obligat a Bernardino Martorell fabricant de texits de cotó, ciutadá de Barcelona, son germá, lo cual fiador present lloant las insinuadas cosas y acceptant voluntariament lo carrech de fianza, promet al precitat D. Anton Nadal y Vicent que junt ab lo referit Joseph Martorell, y a solas, estará obligat a tot lo promes per est, obligant per lo efecte axis lo principal, com lo fiador junts e insolidum, tots sos correspective bens y drets, mobles e inmobles, presents y esdevenidors, ab renuncia als beneficis de novas Constitucions, divididoras y cedidoras accions, a la consuetut de Barcelona, sobre dos o mes obligats, y a la Epistola del Emperador Adriá. Lo fiador a las lleys prescribint que primer sia convingut lo principal que la fianza, y que libre aquell, ho sia també esta. Y generalment los dos a cualsevol altre lley o dret de son favor. Y per pacte a son for propi, se sumeten als tribunals de primera instancia de aquesta ciutat, y al de cualsevol altre superior secular tant solament, ab facultat de variar de judici, firmant escriptura de ters, baix pena de ell, en las curias de dits tribunals, baix obligació dels precitats sos bens y bens. Quedant advertits per lo notari baix firmat, haberse de pendrer la rahó de aquesta escriptura, en lo ofici de hipotecas de la present ciutat, dins sis dias procsims, inseguint lo previngut en la Real Pragmatica Sanció sobre hipotecas. En testimoni e las cuals cosas, coneguts del infrit notari, aixis ho firman en la ciutat de Barcelona a set dias del mes de Maig, any del Naxament del Señor de mil vuitcents cuaranta. Essent presents per testimonis D. Francisco Suaña y Castellet, y D. Joaquim Riera y Amadeu, practicants de notaria, en esta ciutat habitants.
Anton Nadal y Vicent, Joseph Martorell, Bernardino Martorell, En poder de mi Jaume Rigalt y Alberch notari.