Saga Bacardí
02686
ESCRITURA DE ACUERDO ENTRE HUMET Y ANTONIO NADAL Y VICENT.


Sia a tots manifest que lo Señor D. Anton Nadal y Vicent vehí de la ciutat de Barcelona y Joseph Thumet pages del terme de Poliñá constituhits devant del notari subscrit han manifestat. Que habent dit Humet plantat alguns arbres pollanch en la Riera dita de Ploñá y a la part de tremontana de la mateia per resguart de las terras aglevadas a la sua casa y heretat que poseheix en dit terme de Poliñá anomenada "Casa Humet" ha resultat de esta operació que ha variat lo curs o cause de dita Riera indinantlo en vers mitg dia perjudicant de est modo no sols la pesa de terra de mitga cuartera poch mes o menos que no obstant de ser marcada per medi de un marge y en cert modo dividida es part de una gran pesa de terra que poseheix dit Humet en aquella part, sique també la mina de aigua viva que dit Señor Nadal te constrihida en ditas pesas de terra de Humet, y es altre de las pertinencias del Mas Sabau que lo propi Señor poseheix en la Parroquia de Santa Perpetua de Moguda que fou del Ex-collegi de Sant Pere Nolasco de P. Prior Mercenaris de Barcelona en tant que las avingudas de dita Riera amenasan inundar la mina intrudihintse en lo pou que ecsisteix a ma esquerra de dita Riera arrimat a la sobredita feixa de terra de Humet. Sobre estipcular emplasa D. Anton Nadal per medi de son llegitim apoderat a Joseph Humet a judici de conciliació que se celebrá devant lo señor Alcalde Constitucional del poble de Poliñá als trenta de Octubre del any procsim pasat segons es de veurer del testimoni librat per lo mateix Señor Alcalde que se previngue que los dos interesats deguesen nomenat un expert per part los cuals arreglasen est annuto segons sapericie amigablement. En cumpliment pues de lo acorat en dit juici de conciliació foren nomenats per experts a saber Sever Estrany pagés de Sant Andreu de Palomar per part de D. Anton Nadal, y Francisco Vives pages de Barbará per la de Joseph Humet, los cuals se conferiren en lo paratge indicat, y mediant dolinquedament lo modo de evitar dits perjudicis ab lo menor gravamen de dita parts, han conciliat las pretencions de las mateixas en los termes prudents que avall se veurá a lo que se han comformat los interesats y en consecuencia han convingut y acordat lo seguent.
Primerament: Que lo Señor D. Anton Nadal deurá derribar y tapar lo pou de dit mina que ecisteix a la vora de la riera de Poliñá inmediata y contiguo a la feixa o pesa de terra de Joseph Humet, cual operació ja está practicant.
Que deurá lo mateix Señor D. Anton Nadal fer obrir altre pou en remplas del derruhit segons lo anterior pacte, diuy la sobre mencionada feixa o pesa de terra de Joseph Humet, lo cual fará construhir a la distancia a cuatre canas de aquell, o sia a tres de la boca de dita riera en vrs mitgdia tot a sas costas.
Que Joseph Humet deurá a sas expensas arremcar las cuatre o cinch arbres pollanchs joves que te plantats a la esquerra de dita riera desmontant lo marge o repeu de sorra y brossa que al peu de dits arbres se ha format, y demes necesari peraque las ayguas de la riera tornan a pendrer lo seu respective y antich crus, y no desbaratian la estacada que menciona lo seguent pacte.
Que deurá aixi mateix Joseph Humet plantar a sas costas una estocada y arboleda a la dreta de dita riera, y a la rectalinea, que queda marcada per medi de estacas, de sinquanta vuyt canas de llargaria desde lo parage ahont desemboca dita riera lo camí moraler que va a casa Garcia y divideix las terras de est y la indicada feixa de Humet fins al indret de la punta o vertice que forma la mateixa feixa a la part de ponent, mantenintlael y los seus compacta y reforsada de modo que bastant a detenir que la avingudas de la riera no arribian a desmoronar lo marge de dita feixa confrontant ab la propia riera perque esta no puga arrimarse al nou pou de que parla lo segon de estos pactes a la distancia de ditas tres canas.
Que no podrá reclamar Joseph Humet bonificació alguna per los perjudicis que tal vegada li puga causar en lo sembrada la construcción del nou pou en dita sa pesa de terra, pero se li salva la facultat de reclamar los que tal vegada en lo succesio pugan ocasuionarseli en rahó de las limpias de la mina, cuals arenas y demes que se estreguia, no podrá deixarse en dit camps sino de la riera, y ni una ni altre de ditas parts ni sos respectius successors pugan fer innovació alguna ni treballs en contra de lo que se ha convingut en esta escriptura sens percibir lo mutuo concentiment de las mateixas parts.
Finalment: Dits contrahents aproban y sa ratifican al continguts antecedents pactes, prometense reciprocament y jurant donarli puntual cumpliment sens contravenirho per tretext algun baix lo acostumat salari de procurador y mutua restitució y esmena de tots danysm, perjudicis y costas, instrinsecas y extrinsecas y obligació de tots sos bens y drets respectius mobles e inmobles presents y veniders, per lo que renuncian a cualsevol benefici, lley o dret de son favor, Y per pacte expres a son propi for jurisdicció y domicili subjectantse al de cualsevol tribunal de la nacio secular solament ab facultat de variar lo judici, firmant escriptura de ters, baix igual pena, en los llibres dels tersos de dits tribunals, al fallo dels cuals estarán sens apellació. Quedant advertits de lo que prevé Sa Magestat en la Real Pragmatica sobre hipotecas. Y coneguts del infrit notari ho firman los contrahens junt ab los mencionats experts en la ciutat de Barcelona als set dias del mes de Janer del any mil vuytcents cuaranta dos. Son testimonis D. Francisco de Paula Torrents y Juliá elet notari publich de número de esta ciutat y Joseph Cortinas vehins de la mateixa.
Anton Nadal y Vicent, Sever Estrañ, Joseph Hument pages, Francisco Vives, En poder de mi Salvador Clos y Gualba notari.