Saga Bacardí
02735
ESCRITURA DE CARTA DE PAGO HACIA LOS URGELLÉS POR ANTONIO NADAL Y VICENT.


D. Felix Urgelles adroguer y Da. Mariagna Urgelles y Tovar conjuges, vehins de aquesta ciutat de Barcelona. Per cuant D. Anton Nadal y Vicent hisendat de la mateixa, en los capitols qe se firmaren per raho de nostre matrimoni en poder de D. Joan Prats notari publich Real colegiat de número de Barcelona als vuit de Abril del any mil vuitcents vint y sis fiu donació a mi dita Da. Mariagna Urgellés de la cuantitat de cuatre mil lliuras barcelonesas pagadoras en cuant a dos mil lliuras en lo dia de la fecha dels citats capitols, y las restants dos mil lliuras dins lo termini de dos anys mediant haberse de emplear en la compra de alguna finca a utilitat de mi dita donataria y de mi lo referit D. Felix Urgelles, y que interin no fosen entregadas las citadas dos mil lliuras se nos abonaría lo premi de noranta lliuras catalanas annuals. Atenent que si be lo nomenat D. Anton Nadal y Vicent feu la indicada donació en son nom propi en los calendats capitols, no obstant la veritat del fet era que la otorgá en nom y per ordre de Da. Maria Galup y Nadal, viuda de D. Cayetano Galup corredor Real de cambis, sa germá rebuda en poder del difunt D. Jaume Rigant y Estrada noari de la present ciutat als vint y set de Abril del any mil vuitcents vint y set ab la cual quedá obligada dita Señora al pago de las dos mil lliuras que faltaban a satisfernos e intereses de ellas que sobre se mencionan. Atenent que sentnos mes convenient a nosaltres dits conjuges urgelles lo rebrer ditas dos mil lliuras en efectiu metalich a fi de emplearlas en lo giro y comers de la botiga que tenim establerta en aquesta ciutat que no lo esmessarlas en una finca, conforme se había pactat, a cual fi suplicarem a dita Da. Maria Galup tingues a be entregárnoslas, a cual demanda accedí gustos satisfernosla degudament de dita entrega. Per so de nostre libre y espontanea voluntat confesam y regonexem a la mateixa Da. Maria Galup y Nadal, viuda a esta de present, que en efectiu metalich de or y plata a voluntat nostras, nos ha donat, pagar y satisfet las preditas dos mil lliuras catalanas resta del dit de mi la citada Da. Mariagna Urgellés, las cuals han sigut entregadas a mi dit D. Felix Urgelles, en virtut de la constitució dotal estipulada en los mencionats capitols. Per lo que renunciant a la escepcio de la cosa no ser aixis, al diner no comptat y no rebut, y a cualsevol altre lley o dret de nostre respectiu favor, otorgan a la nomenada Da. Maria Galup aquesta apoca declarant al mateix temps quedar enterament corrents y satisfets dels interesos de ellas fins lo dia vui entrega, ab promesa de no demanarli cosa alguna mes, sobre lo particular. Quedant advertitsper lo notari baix firmat haberse de pendrer la rahó de aquesta escriptura en la contaduría de hipotecas de la present ciutat, dins lo termini competent, inseguint lo previngut en la Real Pragmatica Sanció sobre hipotecas. En testimni de las cuals cosas consguts del infrit notari ho firma en la ciutat de Barcelona a tres días del mes de Desembre del any mil vuitcents cuaranta sis. Essent presents per testimonis D. Anton Artós hicendat y D. Andreu Ber practicant de notaria, vehins de la mateixa.
Felix Urgelles, Maria Agna Urgelles, En poder de mi Jaume Rigalt y Alberch notary.