Saga Bacardí
02780
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE JOSÉ GIRONELLA Y RIUS Y FAUSTA TORRENTS Y CATÁ.


Die Vi mensis Decembris 1746, Barcinonae.
In Dei nomine noverint universi.
Tractat es estat, y per gracia del esperit Sant concordat, que matrinoni sie fet, y celebrat per, y entre Joseph Gironella y Rius tirador de or de la present ciutat de Barcelona, fill de Magí Gironella cirurgiá de la Platja de Mar ciutadá de Barcelona vivint, y de Theresa Gironella y Rius de aquell muller defunta de una part. Y Fausta Torrents y Catá donsella, filla llegitima de Pau Torrents, y Lledó argenter, ciutadá de Barcelona, vuy havitant en la Parroquia de Sant Fost de Campsentellas, Bisbat de Barcelona vivint, y de Maria Torrent y Catá conjuges defuncta de part abre. De per rahó del qual matrimoni.
Primerament. Lo dit Señor Pau Torrrents, y Lladó per lo molt que aña a la dita Fausta donsella, sa filla, y per favor y contemplació del present matrimoni lo qual de voluntat. Y en paga y satisfacció de totas parts de heretat suas paternal, y maternal, y suplement de aquellas, y per la part y pocrió a dita Fausta pertanyent, y espectant en lo creix, augment, o donació per noces a ella, y als demes germans seus estipulat en lo cotracte del matrimoni de dits llurs pares y per tots, y qualsevols altres drets. Per donació es a saber puta, perfeta, simple e irrevocable, ques diu entre vius, dona, y per titol de donació concedeix a la dit Fausta Torrents donsella, filla sua present y avall acceptant, y als seus, y aquí ella voldrá perpetuament 550Ll moneda barcelonesa y dos caxas de noguera usadas ab sas robas segos lo estat y condició de ella, pagadoras y respectivament entregadoras en esta forma, a saber es 146Ll y ditas caxas ab sas robas y trastos de contant lo die present. Per 134Ll ab altre capitolli insolidum donara y assignaran y consignará tot aquell censal mort ja creat de preu 134Ll y penció 6Ll 14S, que tots anys en lo dia o festa de Sant Joan de Juny li fa, y presta Joseph Vellsolá pagés de la Parroquia de Santa Perpetua de Moguda del Vallés, Bisbat de Barcelona y per las restants 300Ll lo die de sa mort ab tres pagas iguals cada any, la qual donació fa ab altre capitol dit Pau Torrents, y Lledó en consequencia del precedes en la antecedent capitol de donació, y en paga y satisfacció de ditas 134Ll a compte del sobredit dit. De son grat, y ceta sciencia per ell, y los seus, insolutumdona, cedeix, transfereix y transporta a dita Fausta sa filla, y als seus tot lo sobre dit censal de preu 134ll y penció 6Ll 14S que tots anys en lo dia o festa de sant Joan de Juny li fa y presta dit Joseph Bellsolá pages en virtut de venda, y nova creació de censal per dit Bellsolá a ell feta, y firmada en poder del Rectoria de la Parroquial Iglesia de Sant Fost del present Bisbat als 26 de Setembre 1724, junt ab lo porrata, y pensions del dia present en avant devedoras, y lo preu en cas de lluició. Y es a saber que lo dit censal está subjecte a carta de gracia ab tres pagas, la primera de 50Ll, la segona de 70Ll y la ultima de 120Ll lo qual pacte deurá servar la qual insolutumdació fa.
Item: Ab altre capitol lo dit Pau Torrents en paga y inseguint lo promes en lo capitol de donació, y en cumpliment de las referidas 550Ll ara y per seguida sa mort. De son grat, per ell y los seus ven a la dita Fausta llur filla, y als seus carta de gracia 150Ll de `penció annual havedoras, y cobradoras de sos bens, o de sos hereus desdel dia de la sua mort, a un any, y aixis consecutivament cada any en semblant dia. Lo preu 300Ll.
La dita Fausta contractant lo present matrimoni de voluntat, constitueix, y aporta als sobre dit Magí y Joseph Gironella llur sogre y marit esdevenidors seus ultra part las ditas 550Ll, caxas, y vestits en lo modo y forma que dit Pau Torrents son pare li ha promes donar, y pagar en los antecedents capitols, y de altre part ttoas, y qualsevols porcions de causas pias a ella espectatns per qualsevols causas, y rahons. La qual constitució per ser menor de 25 anys major empero de 19 anys.
Item: Los dits Magí y Joseph Gironella pare y fill fan y firman carta dotal a Da Fausta llur nora y muller esdevenidora resepctive de ditas 550Ll, caxas, y vestits, que ab lo antecedent capitol los ha constituhit en dot, y en nom de dot, per rahó del qual dot lin fau de creix la meytat de alló que constará haver cobrat, y per ser major de 24 menor de 28 fa donació universal de tots sos bens.
Item: Lo dit Señor Magí promet mantenir a llurs esdevenidors conjuges de sos aliments a la vida humana necessaris havitant tots, y traballant a obs, y uilitat de sa casa, y en cas de desunio lo que Deu no vulla, promet dit Señor Magí Gironella a dits Joseph son fill en paga y satisfacció de tots drets 550Ll barceloneas per las quals dega pendrer en dit cas los mobles, y arreus, que te de son ofici de tirador de or, que son propris de dit Señor Magí.
Item: Ab altre dita Fausta tenintse per contenta, fa renunciació de tots los drets.

Dicto die.
Lo dit Pau Torrents per pagar y satisfer a Magí y Joseph Gironella y Fausta lluir gendre, y fill esdevenidors 100Ll per la part de sa mare a bon compte de aquellas 550Ll, que li ha promés donar, y pagar en dot ab los capitols firmats lo dia present. De son grat, per ell, ven a Joan Torrents pagés de la Parroquia de Santa Maria de Martorelles Bisbat de Barcelona, present y als seus perpetuament, tot aquell tros de terra de tinguda de 7 quartas poch mes o menos de pertinencias del Mas y heretat, que dit Señor Torrent y poceheix e la Parroquia de Sant Fort de dit Bisbat, la qual se te. Y termina dit tros de terra a solixent ab honor de la Rectoria de Martorellas; a mitgdia y ponent ab dit Torrent seguint dit tros de terra per la prart de ponent, tot lo llevant que a los pesses de terra de dit comprador anomenata las feixas den Riera. La qual venda fa ab pacte que dit venedor hage de pendrer dita la aygua vassant de dit tros de terra venuda, tenint obligació dit comprador de mantenir dit cami fins al present cau de aygua. Y aixi ab dit pacte promet, Lo preu 100Ll
Testes infri

Diti Gironella firmen apoca a dit Joan Torrents de 100Ll barcelonesas,que son a bon compte de aquellas 550Ll, que li dita Fausta los han. Lo modo de la paga de dita de comptant.
Testes sunt Esteve Salmorri sastre, y Anton Grases. Paene me Ramon Serra notario.


Die 6 Decembris 1746 Barcinonae.
Lo Señor Pau Torrents argenter, pera pagar y sastisfer a ..................... sastre ciutadá de Barcelona 70Ll barcelonesas a bon compte de 100Ll que importan lo compte de las robas y vestits fets per Fausta Torrents la filla per ocasió del matrimoni que ha celebrat Da. Fausta ab Joseph Gironella tirador de or de la present ciutat. De son grat, per ell, ven a Matheu Torrents pages de la dita Parroquia de Sant Fost de Camcentelles, absent y als seus, perpetuament tot aquell tros de terra de sonch de tinguda de sinch quarteras poch mes o menos de pertinencias de aquella pessa de terra bosquiva de tinguda 40 jornals de bous, que te y posseheix en dita Parroquia en la partida dita lo torrent de Misó, lo qual tros de terra termina a solixent part ab honor de dit comprador, de pertinencias de dita pessa de terra, y part ab honor de Pau Tayá, pagés de dita Parroquia; a mitgdia ab honor de dit Pau Tayá; a ponent part ab honor de dia, y part ab dita pessa de terra de dit venedor; y a tremuntana ab dit comprador, la qual venta fa ab totas clausulas deexacció de domini tradició de desenio, clausula de constitut, cessió y mandato de tots drets, y accions Lo preu de la present venda es 70Ll barcelonesas lo qual preu, en virtut de facultat. Se retinga vers si a fi de pagar al dit son acreador, del qual dega cobrar, la deguda apoca y cessió que adduendum. Y aixi renunciant. Franet et estarlñin de evicció sempre y en tot cas, junt ab totas las despesas. Per lo que en obliga tots los bens, mobles, llargament y ab jutament.
T.S. Infi.
Item: Ab altre acte firma apoca, a dit Matheu Torrents compraor de ditas 70Ll que son lo preu de la present venda, lo modo de la paga de ditas 70Ll es que aquellas se reté en vis de la sobe dita facultat, a fi de pagar al sobre son acreador per las causas, explicadas en lo preludi de la present venda. Y aixi renunciant.
Testes sunt Rndus, Franciscus Riu Pbre, et Emmanuel Marfá theologiae studens Barcinonae residentes. Paene me Ramon Serra notarium.