Saga Bacardí
02823
ESCRITURA DE COMPRA DE CENSAL DE LOS MOXÓ, POR CRISTOBAL GIRONELLA.


En nom de Deu. Los Nobles Señors D. Francisco de Moxó y de Francolí, en Barcelona domiciliat, y D. Francisco de Moxó, y de Ninot en la mateixa ciutat domiciliat pare, y fill tant en nom seu propri, y particular, com y també esto es dit Señor D. Francisco Major com a usuvructuari durant sa vida natural de la heretat, y bens que foren de la Señora Da. Maria Eularia Moxó Ninot y de Negrell difunta muller sua, y dit D. Francisco menor hereu de la mateixa Señora sa mare per esta deixat, y respective instituhit ab son testament que feu en poder de Joseph Francesch Fontana difunt notari publich de número de Barcelona als catose de Janer del any mil setcents quaranta nou, en dits respective noms. Per pagar y satisfer al Rnt. Dr. Christofol Creus Pbre. En la persent ciutat residint cent setanta y sinch lliuras moneda barcelonesa, a cumpliment de major quantitat, que importan las robas, llit, cera y firerents altres cosasa, que per compte, y de orde de dits Señors pare y fill ha fet fer, comprat y donat respective per ocasió del ingres en lo Real Monastir de Nostra Señora de Pobles del orde Cistercense en lo present Principat de Cathaluña del Noble D. Christofol de Moxó, y de Ninot, fill y germá respective de dits Señors pare y fill, lo qual prengué lo habit en dit Monastir en lo mes de Abril proxim passat. Y dita quantitat junt a lo demes, que lo dit D. Christofol Creus ha pagat per causa del referit ingres en dit Monestir cedeix al dit d. Christofol de Moxó, a bont compte y altres drets, que te y li competeixen en la heretat, y bens de dit Señor sos pares. Perço, de son grat y certa sciencia venen, a Christofol Gironella sastre, ciutadá de Barcelona, encaraque ausent, y lo notari avall firmat present, y acceptant. Carta de gracia de lluir mitjansant sinch lliuras y sinch sous moneda barcelonesa de penció de censal annual, combradoras de sos bens del dia present a un any, y aixi despres tots los anys en lo mateix dia. Prometent la annua penció franca de tots gastos, y carrechs aportarla, a risch, y gastos de dits Señors pare y fill de Moxó dintre la casa de la propria habitació de dit Christofol Gironella, o de son procurador com sia dintre lo present Principat de Cathaluña, sens dilació, ni escusa alguna, ab lo salari de procurador, y ab restitució, y esmena de tots gastos, y despesas. Lo preu del present censal es cent setanta y sinch lliuras barcelonesas, a rahó de tres per cent. Lo qual preu en virtut de facultata, que ab lo present li donan y concedeixen sel deu retenir dit comprador per pagarlo, a dit Rnt. Chistofol Creus Pbre. Son acrehedor per las rahóns dalt ditas. Del qual al temps de la paga cobrará apoca, y cessió per la seguretat del present censal, volent que dit comprador succehesca en los mateixos drets, y li competescan las mateixas preheminencias, y prerrogativas, que competirian, a dit Señor D. Christofol Creus, si no li fossen satisfetas las referidas cent setanta y sinch lliuras. Constituhintlo son procurador com en cosa propria. Y aixi renunciant, a la excepció de no ser dit preu rebut, y a altre qualsevol dret. Prometen a dit comprador que lo present censal ab sos accesoris li faran haver, tenir, y cobrar y li estaran de ferma, y legal evicció en qualsevol cas. Ab restitució y esmena de danys, y gastos. Y per cumplir ditas cosas en especialmetn obligan, e hipotecan.
Primo: Tot aquel annuo cens de penció vuy onse lliuras, y antiguament de penció vint y quatre lliuras, que annualment en lo dia de Sant Joan del mes de Juny lo mateix Christofol Gironella fa, y presta, y deu correspondrer, a dits Señors pare y fill com a succehint a dita Señora Da, Maria Eularia de Moxó, Ninot y de Negrell difunta muller, y mare respective de dits Señors per rahó de una pesa de terra campa ab alguns arbrers de albes en aquella plantats de tinguda en si dotse mujadas de terra poch, mes o menos que dit Christofol Gironella per titol de venda junt ab altres, a son favor feta per Da. Francisca Lombardo Torrent, y Amargós viuda y D. Bernardino de Padellas, y de Puig en Barcelona domiciliat avia, y net ab acte rebut en poder del notari avall firmat als setse de Juny del any mil setcents quaranta y nou, te y posseheix en la Parroquia de Nostra Señora del Pi de la present ciutat en lo Prat, y en lo lloch vulgarment dit "Lo Pont de la Reyna" prop lo estany, y capella de Nostra Señora de Port.
Item: Tot aquell altre annuo cens de penció tres lliuras deu sous, que annualment en lo expressat die de Sant Joan del mes de Juny lo mateix Christofol Gironella los fa, y presta, y deu correspondrer per rahó de tota aquella altra pessa de terra campa de tinguda en si dos mijadas de terra, poch mes o menos, que dit Christofol Gironella per lo totil de la sobre chalendada venda te, y posseheix en lo dit lloch tras de la montaña de Monjuich, prop de la sobre designada pessa de terra.
Item y finalment: Tota aquella part de ccens de penció tres lliuras, que son part de aquell cens de penció nou lliuras, que tots anys en lo mencionat die de Sant Joan del mes de Juny los hereus y successors de Jaume Galceran texidor de llana y corredor de coll ciutadá de Barcelona, y dit Christofol Gironella fan y prestan, y deuhen correspondrer, a dits pare y fill Moxó y a D. Anton de Magarola, es a saber a dit D. Anton de Magarola sis lliuras, y a dits pare y fill Moxó las restants tres lliuras per rahó de una pessa de terra campa de tinguda en si sinch mojadas de terra situada en la Parroquia de Nostra Señora de Sans en lo lloch anomenat "Tres Ponts", y prop lo Castell de Port, la qual pessa de terra es possehida,ço es la meitat per Paula Galceran y Llevallol viuda de Francisco Galceran difunt paller, ciutadá de Barcelona, y Francisco Galceran y Llevallol de dits conjuges fill, com a succehint, a dit Jaume Galceran sobre y avi seus respective, y la altre meitat la te, y posseheix dit Christofol Gironella. Prometent entregarli possessió dels dits censos hipothecats, donantli facultat que de sa propria autoritat se la puga pendrer ab clausula de constitut, y precari. Y aixi mateix li cedeixen tots los drets, y accions pera usar de ells en judici, y fora de ell com millor li convinga. Constituhintlo son procurador com en cosa propria. Concedintli també facultat que en cas e deurerse alguna, o algunas pencions de aquest censal puga vendrer los censos hypothecats, y firmar la escriptura de venda ab totas las clausulas que se estilan en los contractes de compra, y venda, ab obligació dels bens de dits Señors pare y fill venedors, renunciació de drets, y ab totas las demes clausulas, que se acostuman posar en semblants actes de venda. Y del preu resultant satisferse de tot lo que los será degut, y si alguna cosa faltará, prometen de altres bens, fer lo degut cumpliment. Y generalment sens prejudici de la dita hypotheca, obligan tots sos bens, y del altre dels dos assolas mobles e immobles, haguts y per haver. Renunciant al benefici de novas constitucions divididoras y cedidoras accions, y a la Epistola del Divo Adriá, y consuetut de Barcelona, que parla de dos, o mes, que assolas se obligan, y també a la lley que conensa. Quodirus transeundum sit. Y a altre, que conesa. Quod quamdiu potest creditor. Y a altre qualsevol dret, y lley que valer y ajudar los puga, y per pacte a son propri for, sotmetentse al for del Señor Corregidor de la present ciutat, o de altre qualsevol oficial secular tantsolament, ab facultat de variar lo judici. Y en fan, y firman escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Señor Corregidor, o de altre qualsevol superior. Obligantse perço, tots los bens de dits pare y fill venedors, y del altre dels dos assolas, mobles e immobles, presents y venidors, roborantho ab jutament, que en sas animas fan, y prestan en ma del notari avall firmat. En virtut del qual dit Señor D. Francisco de Moxó y de Ninot per esser menor de vint ysinch anys promet no contravenir, a las sobre referidas cosas per rahó de sa menor edat, lesió, facultat e ignorancia, ni per altre motiu, antes be renuncia a qualsevol benefici, y a la restitució in integru, que per rahó de dita menor edat l competeix. En testimoni de las quals cosas firman la present escriptura de creació de censal en Barcelona als vint y vuyt dias del mes de Maig del any de la Nativitat del Señor de mil setcents sinquanta y sis. Essent presents per testimonis Andreu Pabá y Slvestre Baeta los dos e familia de dit Señor pare y fill de Moxó per estas cosas cridats, y pregats.
Item: Dits Señors venedors firman apoca, a dit comprador de las referidas cent setanta y sinch lliuras, que son lo preu del antecedent censal. Las quals se reté per pagarlas, a dit Rnt. Dr. Christofol Creus, per las rahóns sobre expressadas. Y aixi renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a qualsevol altre dret, y lley de son favor, firman la rpesent apoca en la ciutat de Barcelona dia, mes y any sobre referits. Essent presents per testimonis instrumentals los antecedentment nomenats.
Item: Los sobre nomenats Señors D. Francisco de Moxó y de Francolí, y D. Francisco de Moxó y de Ninot, pare y fill venedors. Per firma valida, y solemne estipulació, ab la pena infra roborada. De son grat, y certa sciencia prometen al dit Christofol Gironella comprador que dins lo termini de sinch anys, o despres sempre que voldrá, milloraran las obligacions de dit censal, donant novas especials obligacions, o dos, o mes fermansas, a coneguda de dit comprador, o dels seus. Lo que no cumplint, volen caurer en la pena de semblants cent setanta y sinch lliuras a las horas aplicadoras, a la lluhició de dit censal pagadas primerament las pencions, y porratas degudas, junt ab los gastos. Lo que prometen cumplir sens dilació, ni escusa alguna, ab lo salari de procurador, y esmena de tots danys, y gastos. Y per cumplir ditas cosas obligan los mateixos bens aixi especial, com generalment sobre obligats junt, y del altre dels dos assolas ab las mateixas renunciacions, submissions, escriptura de ters, obligació de sos bens, y del altre dels dos assolas, y renunciació de la menor edat de dit Señor D. Francisco menor sobre en dit censal llargament explicadas, que volen tenir aquó per repetidas. Y en testimoni de ditas cosa aixi ho firman en la ciutat de Barcelona dia, mes y any sobre dits. Essent presents los mateixos testimonis instrumentals dalt nomenats per estas cosas cridats, y pregats.
Item: Los mateixos Señors D. Francisco de Moxó y de Francolí, y D. Francisco de Moxó y de Ninot pare y fill, per facilitar la paga de la annua penció, que discorrerá del precedent censal de proprietat cent setanta sinch lliurs, y penció sonch lliuras, y sinch sous per dits Señors pare y fill de Moxó sobre creat, a favor de Christofol Gironella sastre. Fent emperó estas cosas sens prejudici, novació, ni derogació de las obligacions contretas en dit censal, ni dels drets, y accions competents a dit Goronella per la cobransa de las pencions de aquell. De son grat y certa sciencia, assigna, y consigna a dit Christofol Gironella sastre, ciutadá de Barcelona, encarque ausent, y lo notari avall firmat present, y acceptant consemblants sinch lliuras, y sinch sous annualment havedoras, y cobradoras, esto es. Tres lliuas de dits Paula Galceran, y Llevallol viuda de Francisco Galceran paller, ciutadá de Barcelona, y de Francisco Galceran y Llevalloll, de dits conjuges fill, y de aquella part de cens, de penció tres lliuras que annualment en lo dia, o festa de Sant Joan del mes de Juny dits mare y fill Galceran fan, y prestan y deuhen correspondrer a dits Señors de Moxó de aquell cens de penció nou lliuras, que tots anys en lo mencionat dia de Sant Joan del mes de Juny dits mare, y fill Galceran, y lo mateix Christofol Gironella fan, y rpestan per rahó de aquella pessa de terra de tinguda de sinch mujadas, que tenen y poseheixen dits mare y fill Galceran, y Christofol Gironella en la Parroquia de Nostra Señora de Sans en lo lloch anomenat "Tres Ponts". Y las restants duas lliuras, y sinch sous de aquells dos censos, esto es lo un de penció onse lliuas, y lo altre de penció tres lliuras y deu sous, que tots anys en lo referit dia de Sant Joan del mes de Juny lo mateix Christofol Gironella fa, y presta, y deu correspondrer a dits Señors pare y fill de Moxó, y e Ninot per rahó de aquellas dos pessas de terra caompa, la una de tinguda de dotse mulladas, y la altre de tinguda de dos mojadas, que dit Gironella te, y posseheix en la Parroquia de Nostra Señora del Pi de la present ciutat, la primera en lo Prat, y en lo lloch dit "Lo Pont de la Reyna", prop lo estany, y Capella de Nostra Señora de Port, y la altre prop de dita pessa de terra en dit acte de creació de censal especialment obligat. Comensant, a ccobrar las primeras sinch lliucas sinch sous de las pencions, que de dits censos vindrán, a terme en lo dia de Sant Joan del mes de Juny, del añy vinent de mil setcents sinquanta y set, y serán en satisfació de la penció, que del sobre mencionat censal vindrá, a terme en lo die vint y vuyt de Maig del mateix any, y aixi annualment en semblant dia, o termini durant lo expresat censal. Y la present consigna fan com millor entendrer se pot, cedint, a dit Christofol Gironella tots sos drets y accions. En vritut dels quals puga cobrar la quantitat consignada. Y del que cobrará firmar qualsevol cartas de pago, recibos, y altres escripturas necessarias, exposar reclams, instar execucions, y fer tot lo demes, que dits Señors pare yf ill podian fer antes de esta consigna, constituhintlo son procurador ab clausula de intima. Y la mateixa consigna prometen ferli valer, y tenir, y estarli de ferma, y legal evicció en tot, y qualsevol cas tant fetas, com no fetas las degudas diligencias. Ab restitució y esmena de danys, y gastos. Y per cumplir ditas cosas noe obligan tots los dits y dalt expressats bens seus, y del altre dels dos assolas mobles e immobles, haguts y per haver., ab ttoas renunciacions necessarias. Y en testimoni de ditas cosas essent present los mateixos testimonis instrumentals dalt nomenats per erstas cosas cridats, y pregats.
D. Francisco Moxó y de Francolí, D. Francisco Moxó y de Ninot, En poder de mi Carlos Rondó notari, que arormo coneixer dits Señors pare y fill otorgants.