Saga Bacardí
02840
ESCRITURA DE ENTREGA DOTAL DE Mª TERESA RAMONEDA, A CRISTOBAL GIRONELLA MAYOR.


Sia notori com Christofol Gironella comerciant, ciutadá de Barcelona. De sa libera voluntad firma apoca ala Señora Maria Theresa Vilella y Ramoneda, Deu volent esdevenidora muller sua, que antes ho fonch de Joseph Vilella comerciant, ciutadá de Barcelona, a estas cosas present. De la quantitat de cinch cents vint y set lliuras, y vuyt sous moneda barcelonesa y de algunas joyas de or y plata de diferents mobles, vestits y ornaments de casa per semblants ne ha -tar y aportat en dot, per dot, y en nom de dot que ab un capitol proserents dels capitols matrimonials entre dit Christofol Gironella, y dita Señora Maria Theresa Vilella y Ramoneda firmats, rebuts en poder del notari avall escrit ab lo acte presedent. Lo modo de la paga y entrega respecte de ditas sinch centas vint y set lliuras vuyt sous barcelonesas y de ditas joyas de or y plata, mobles, vestits, ornaments es que aquellas confesso haver rebudas comptants per real y efectiva entrega en presencia del notari y testimonis avall escrits. Y així renunciant a la cosa no esser així, a la general del pret. En testimoni de ditas cosas firmo la present apoca en Barcelona, vuy que son als tretse dias del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents sinquanta nou. Essent presents per testimonis lo Rnt. Dr. Joan Pujol Pbre. beneficiat de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat, y Ramon Matheu y Smandia, escrivent, en Barcelona habitant.
Maria Teresa Villilla y Ramoneda, Christofol Gironella, Apud me Francesch Ferrer notari.