Saga Bacardí
02866
ESCRITURA DE CONVENIO CON LOS ACREEDORES DE JAIME MACIÁ.


En nom de Deu. Amen. Per quant Jaume Maciá adroguer ciutadá de Barcelona trovantse oprés de diferents acrehedors chirogragaris, doná un estat legal de tot lo que debía a dits acrehedors, y altre estat dels efectes, y credits poch mes, o menos, que tenia y li competían, ab especificació dels noms de dits sos acrehedors, y de las quantitats se troba debent a cada un de ells, com, y també dels efectes, que te en sa botiga, y de la estimació de ells, y nota del import de dits credits, lo tenor dels quals estats es com se segueix.
Estat de tot lo que deu Jaume Maciá a sos acrehedors.
Als Señors Alegre & Gibert, quatrecentas cinquanta sis lliuras y quatre sous......456Ll 4S.
Als Señor Armengol Gener, mil siscentas cinquanta dos lliuras dos sous y deu diners....................................................................................................1652Ll 2S 10D.
Als Señors D. Domingo y Geroni Duran, cinch centas setanta tres lliuras, y quatre diners.....................................................................................................573Ll 4D.
Als Señors Negrebernis y Timmermans, quatrecentas setse lliuras divuyt sous y sis diners.....................................................................................................416Ll 18S 6D.
Al Señor Pau Miarons, doscentas divuyt lliuras.............................................218Ll.
Al Señor Anton Nadal, vuytcentas noranta dos lliuras, y catorse sous................892Ll 14S.
Al Señor Manuel Vicent, doscentas tres lliuras quatre sous y sis diners..............203Ll 4S 6D.
Al Sr. Joaquim Pou, doscentas setse lliuras, tres sous y nou diners......................216Ll 3S 9D.
Al Señor Anton Buch, cent cinquanta tres lliuras, sis sous y nou diners................153Ll 6S 9D.
Al Señor Felix Corney doscentas trenta lliuras tretse sous y conch diners..........230Ll 13S 5D.
Al Señor Francisco Compta. Cent setse lliuras, sis sous........................................116Ll 6S.
Al Señor Felix Camilleri, trescentas dotse lliuras, dinou sous y sis diners...........312Ll 19S 6D.
Al Señor Christofol Gironella, trescentas vuytanta dos lliuras, vuyt sous.............382Ll 8S.
Al Señor Francisco Augirot, quatrecentas cinquanta sis lliuras y quatre sous......456Ll 5S 7D.
--------------------
6280Ll 5S 7D.


ESTAT DELS EFECTES DE JAUME MACIÁ, Y DEL IMPORT DELS CREDITS, QUE LI ESTÁN DEBEN POCH MES, O MENOS.
Primo: Vint y quatre quintars campetxo a rahó set lliuras lo quintar, cent sexanta vuyt lliuras...........................................................................................................................168Ll.
Item: Setanta set quintars sucre mascabado a rahó once lliuras lo quintar, vuyt centas quaranta set lliuras......................................................................................................847Ll.
Item: Una arroba cassia fistola a rahó set sous, y sis diners la lliura, nou lliuras quinse sous..................................................................................................................................9Ll 15S.
Item: Cinch arrobas encens en pols a rahó vuyt lliuras lo quintar, deu lliuras...........10Ll.
Item: Tres arrobas sanet de fulla, a rahó set sous y nou diners la lliura, trenta lliuras.............................................................................................................................30Ll.
Item: Quatre arrobas senat garbeu, vint y dos lliuras..................................................22Ll.
Item: Sis arrobas pebre Jamaica rodó a rahó nou sous la lliura, setanta lliuras quatre sous.................................................................................................................................70Ll 4S.
Item: Trenta sis lliuras quina a vint sous la lliura, trenta sis lliuras............................36Ll.
Item: Quatre arrobas sandal, vint y dos lliuras............................................................22Ll.
Item: Tres arrobas xina a rahó set sous, y sis diners la lliura, v int y nou lliuras cinch sous..............................................................................................................29Ll 5S.
Item: Vuyt quintars ametlla de Mallorca a rahó deu lliuras lo quintar, vuytanta lliuras...........................................................................................................80Ll.
Item: Onse quintars sucre terciat aventajat a rahó setse lliuras nou sous lo quintar, cent setanta sis lliuras deu sous.............................................................................176Ll 10S.
Item: Trenta sis quintars busrayna, cent quaranta quatre lliuras..........................144Ll.
Item: Vint lliuras clavells a rahó trenta set reals la lliura, setanta quatre lliuras..........................................................................................................74Ll.
Item: Vint y dos arrobas lli de polsareta a rahó sis sous la lliura, cent setanta una lliuras........................................................................................................171Ll.
Item: Vint arrobas mostassa a rahó sis lliuras lo quintar, trenta lliuras............30Ll.
Item: Vuytanta quatre arrobas sucre blanch, a rahó vint y una lliura, deu sous lo quintar, quatre centas cinquanta una lliuras deu sous...................................................451Ll 10S.
Item: Quatre arrobas clau canella de color a rahó nou sous la lliura, quaranta sis lliuras setse sous...........................................................................................................46Ll 16S.
Item: Dos quintars vidruil a rahó trenta dos reals lo quintar, sis lliuras vuyt sous.............................................................................................................6Ll 8S.
Item: Doscents massos de llí blanch, a rahó set sous lo mas, setanta lliuras...........70Ll.
Item: Quatre quintars almangra, a raó quinse reals lo quintar, sis lliuras...........6Ll.
Item: Quatre quintars matafaluga de Alicant a rahó dotse lliuras lo quintar, quaranta vuyt lliuras.....................................................................................................48Ll.
Item: Set arrobas clau clavell, a rahó nou sous la lliura, vuytanta una lliuras divuyt sous........................................................................................................81Ll 18S.
Item: Trenta quintars arros de Ampurdá, a rahó sis lliuras quatre sous lo quintar, cent vuytanta sis lliuras..................................................................................186Ll.
Item: Onse arrobas mel comuna, a rah`´o vuyt lliuras lo quintar, vint y dos lliuras.....................................................................................................22Ll.
Item: Vint arrobas fideus genovesos a rahó dotse reals la arroba, vint y sis lliuras....................................................................................................26Ll.
Item: Tres arrobas manna, quaranta sis lliuras setse sous..............................46Ll 16S.
Item: Cinquanta lliuras adrogas no de molta importancia, divuyt lliuras...........18Ll.
Item: Vuyt arrobas confits, a rahó cinch suus la lliura, cinquanta dos lliuras.....52Ll.
Item: Onse arrobas cacau Caracas a rahó nou sous y sis diners la lliura, cent treta cinch lliuras, disset sous..................................................................................135Ll 17S.
Item: Vint y quatre capsas confitura de Genova a rahó deu reals la capsa, vint y quatre lliuras....................................................................................................24Ll.
Item: Dos arrobas esponjas comunas, tretse lliuras......................................13Ll.
Item: Quatre arrobas asser, onse lliuras deu sous................................................11Ll 10S.
Item: Dotse quintars blanquet, a rahó nou lliuras lo quintar, cent noranta vuyt lliuras..........................................................................................................198Ll.
Item: Vuyt lliuras balbano, a rahó dotse reals la lliura, nou lliuras setse sous............9Ll 16S.
Item: Dos arrobas pedra tosca, dos lliuras dotse sous...........................................2Ll 12S.
Item: Deu arrobas guix parrell, cinch lliuras........................................................5Ll.
Item: Dos arrobas Brasil, a rahó tres sous y sis diners la lliura, nou lliuras dos sous...9Ll 2S.
Item: Una arroba pebu a rahó tretse sous la lliura setse lliuras divuyt sous.............16Ll 18S.
Item: Tretse lliuras galos a rahó deu sous la lliura sis lliuras deu sous.....................6Ll 10S.
Item: Sis arribas bolo armini a rahó diset reals lo quintar, tres lliuras.....................3Ll.
Item: Una arriba safrá de Aragó cent disset lliuras............................................117Ll.
Item: Dos arrobas salindria dos lliuras dotse sous................................................2Ll 12S.
Item: Deu lliuras ditarms quretich, cinch lliuras...................................................5Ll.
Item: Vint y dos grossas pipas de Mallorca, cinch lliuras deu sous...........................5Ll 10S.
Item: Una arroba pega groga, una lliura.............................................................1Ll.
Item: Dos arrobas sandols siturns, trenta sis lliuras vuyt sous................................36Ll 8S.
Item: Dos arrobas sucre candi a rahó set sous la lliura, divuyt lliuras quatre sous.....18Ll 4S.
Item: Una aroba xocolate, tretse lliuras..............................................................13Ll.
Item: Divuyt lliuras Indi de segona, a rahó vint y cinch reals la lliura, quaranta cinch lliuras............................................................................................................45Ll.
Item: Credits de la botiga bons y dolents noucentas lliuras...................................900Ll.

4459Ll 19S.

Y oferi a dits sos acrehedors, que si tenían a be firmar ab ell una amigable composició y suspenian las accions tant executivas, com altras qualsevols, quals competissen en forsa dels albarans los tenia firmats, a cada un de ells, los pagaría enterament os credits en la forma seguent. A saber, que lo Señor Christofol Gironella son sogre, de diners seus propris, los pagaría per dit Jaume Maciá la quantitat de mil y cinch centas lliuras barcelonesas dins lo termini de un any, del dia present, en avant comptadors entrant despres dit son sogre a recobrarlas de dit son gendre, al igual dels demes acrehedors, servada regla de proporció. Que dit Jaume Maciá pagaria a dits sos acrehedors (compres dit son sogre, per las ditas mil y cinch centas lliuras, que per dit son gendre haudá anticipat) las referidas sos mil doscentas vuytanta lliuras cinch sous, y set diners dins lo termini de vuyt añs del dia present en avant comptadors ab catrose iguals pagas, comensant a ferlos la primera paga del dia present, a un any, y mitg, y aixis despres consecutivament de mitg any, en mitg any fins a la entera satisfació de sos credits. Y que la Señora Magdalena Maciá y Gironella sa muller se obligaria per la meitat del que importa son dot solament, a la satisfació de dits acrehedors. Y considerant estos, que dit Jaume Maciá no demana mes, que la sola dilació del temps per la paga, han resolt annuir a dita oferta. Persó los dits Jaume Maciá adroguer, ciutadá de Barcelona, Christofol Gironella comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona son sogre, y la Señora Magdalena Maciá y Gironella muller de dit Jaume Maciá de una part, y los acrehedors del mateix Jaume Maciá, los noms dels quals baix en las firmas se expresarán, de part altra han vingut a be firmar la present concordia ab los pactes, y condicions seguents.
Primerament: Dit Christofol Gironella per lo que dit Jaume Maciá son gendre prometrá ab lo subseguent capitol y per lo que los acrehedors de est en altre capitol se contentarán, y altrament per causa, y ocasió de la present concordia, de son grat, y certa ciencia convé, y promet als acrehedors de dit Jaume Maciá continuats en lo estat insertat en primer lloch del proemi de la present concordia, que dins lo termini de un any del dia present en avant comptador,d e diners seus propris, los donará y pagará en esta ciutat de Barcelona mil y cinch centas lliuras barcelonesas, servintlos estas, a compte de las sis mil doscentas vuytanta lliuras cinch sous y set diners, que dit son gendre los está debent per sos credits, deventlas recobrar dit Gironella de dit son gendre en los subseguents set anys al igual dels deies acrehedors, servada regla de proporció. Lo que promet cumplir sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, restitució, y esmena de tots danys, gastos, y despesas. Y per cumplir las ditas cosas obliga tots sos bens mobles, e immobles, presents y esdevenidors, renunciant a qualsevol lley, o dret, que sia a son favor. Y per pacte a son propri for, submetentse al for del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, o de altre qualsevol superior secular solament, ab facultat de variar de judici, fent y firmat escriptura de ters, baix pena de ters, en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor, o de altre qualsevol superior secular, com está dit, per la qual obliga tots sos bens predits tantsolament.
Item: Dit Jaume Maciá per lo que dit Señor Christofol Gironella son sogre sia promes ab lo antecedent capitol, y per lo que sos acrehedors ab lo subseguent capitol. Se acontentarán y altrament per causa, y ocasió de la present concordia, de son grat, y certa ciencia convé y promet a sos acrehedors continuats en lo estat insertat en primer lloch del proemi de la present concordia, que las sis mil doscentas vuytanta lliuras cinch sous y set diners moneda barcelonesa, que los está devent per las causas, y rahóns en lo proemi de la present concordia mencionadas, los las donará y pagará en esta ciutat de Barcelona dins lo termini de vuyt anys del dia present en avant comptadors ab catorse iguals pagas de quatrecentas quaranta vuyt lliuras, onse sous, y deu diners quiscuna, comensant a ferlos la primera paga del dia present a un any, y mitg, la segona del dia present a dos anys, y axis despres consecutivament de mitg en mitg any fins a quedar dits sos acrehedors enterament satisfets de ditas sis mil doscentas vuytanta lliuras cinch sous y set diners. Y per quant dit Señor Christofol Gironella son sogre ab lo antecedent capitol ha promés als demes acrehedors, que dins lo termini de un any del dia present en avant comptador, de diners seus propris, los pagará per dit son gendre la quantitat de mil y cinch centas lliuras, persó promet dit Jaume Maciá que feta per dit son sogre la dita paga, lo satisfará las ditas mil y cinch centas lliuras en los set anys subseguents ab catorse iguals pagas al igual dels demes acrehedors, servada regla de proporció. Tot lo que promet cumplir sens dilació, ni escusa alguna, ab lo acostumat salarid e procurador, restitució y esmena de tots danys, gastos, y despesas. Y per cumplir las ditas cosas obliga tots sos bens mobles, e immobles, presents y esdevenidoras, renunciant a qualsevol lley, o dret, que sia a son favor, y per pacte a son propri for. Submetentse al for del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat de Barcelona, o de altre qualsevol superior secular solament, ab facultat de variar de judici, fent y firmant escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor, o de altre qualsevol superior sebular, com está dit, per la qual obliga sa persona, y tots sos bens predits.
Item: Dita Señora Magdalena Maciá y Gironella muller de dit Jaume Maciá per facilitar la present concordia, constituintse debitora, y principal obligada per dit son marit per la quantitat, que importa la meitat de son dot, y no mes, de son grat, y certa ciencia se obliga per la meitat del que importa son dot, en quant abaste dita meitat solament, a la satisfació dels acrehedors, de dit son marit sobre nomenats ab catorse iguals pagas, en los terminis, y plassos, que dit son marit ab lo precedent capitol los ha promes satisfer sos credits. Lo que promet cumplir sens dilació, ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, restitució y esmena de tots danys, gastos, y despesas. Y per cumplir las ditas cosas obliga la meitat de son dot solament (reservantse la altra meitat de son dot libre de esta obligació) renunciant, cerciorada plenament de sos drets per lo notari baix firmat, al benefici Valleyá, Senat Consult a favor de las donas introduit, a la autentica, que comensa: Si qua mulier posita Cod. Ad Velleyanum, y en quanta par se constitueix fianza per dit son marit, renuncia a la lley, que diu, que primer sia convingut lo principal, que la fianza, y a la altra que diu: Que liberat lo principal sia també libre lo accessori, y a altra qualsevol lley, o dret, que sia a son favor, y per pacte a son propri for, submetentse al for del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, o de altre qualsevol superior secular solament, ab facultat de variar de judici, fent y firmant escriptura de ters baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor, o de altre qualsevol superior secular, com está dit,m per la qual obliga la meitat de son dot solament, com está dit.
Item: Los acrehedors de dit Jaume Maciá, los noms dels quals baix en las firmas se continuarán, per lo que dits Jaume Maciá, Christofol Gironella, y Señora Magdalena Maciá y Gironella los han promes, y se han obligat ab los tres precedents capitos, y lo mateix Christofol Gironella per las mi, y cinch centas lliuras, que de son diners propris ha promes satisfer per son gendre, als acrehedors de est, y altrament per causa, y ocasió de la present concordia se acontenta, en que dit Jaume Maciá cobre, y beneicie los credits, y efectes, que los ha manifestat, y que los diferesca la paga de las quantitats, que respectivament los está debent, y deurá a dit son sogre en virtut del promes per est ab lo primer capitol de esta concordia, per los terminis, y plassos, que ne lo primer, y segon capitols de la present concordia se mencionan, aixi que cumplint a la dita paga en los terminis prefigits, y no altrament, ni en altra manera, prometen, que nol molestaran en judici, ni fora de ell, ni li intentaran acció, questió, petició, o demanda alguna. Lo que prometen cumplir ab obligació de tots sos bens ab totas renuncias necesarias. Per lo que las ditas parts lloant, y aprobant los sobredits capitols, y pactes, y totas las cosas en ells, y en cada un de ells contengidas. Prometen aquellas cumplir, y observar com en los mateixos capitols, y en cada un de ells se conté y baix las mateixas ogligacions, renuncias, y clausulas, en aquells respectivament expressadas, als quals se fa relació. Y peraque las ditas cosas tingan major firmesa, espontaneament, juran a Deu Nostre Señor, totas las ditas cosas atendrer, y cumplir, y contra ellas no fer, ni venir per alguna causa, o rahó. En testimoni de las quals cosas aixi ho firman las ditas parts en la ciutta de Barcelona a deu días del mes de Setembre, any del Naixement del Señor de mil setcents sexanta y cinch. Essent presents per testimonis Anton Sanmartí escrivent, y Manuel Dorca jove del comers en Barcelona habitants.
Jaume Massía, Christofol Gironella, Alegre y Gibert, Domingo y Geronimo Duran, Armengol Gener, Nagravernis y Timmermans, Pau Miarons, Anton Nadal y Darrer, com a procurador de Anton Nadal mon pare, Joaquim Pou, Anton Buch, Felix Corney, Felip Camilleri, Per dita Señora Magdalena Maciá y Gironella que ha dit no saber de escriurer, firmo de sa voluntat Anton Sanmartí testimoni. En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer a ditas parts, y que per dita Señora Magdalena Maciá y Gironella ha firmat un dels testimonis.