Saga Bacardí
02867
ENTREGA DE LA LEGITIMA MATERNA APORTADA AL MATRIMONIO DE Mª ANGELA PUJOL Y CRISTOBAL GIRONELLA, HACIA SU HIJO CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL
.

Sia notori, com Jo Christofol Gironella comerciant matriculat ciutada de Barcelona. Per quant ab acte rebut en poder de Carlos Rondó notari publich de numero de dita ciutat, avall firmat, als deu de Novembre del any mil set cents quaranta y set, Christofol Gironella menor de dias tambe comerciant matriculat ciutada de esta ciutat fill meu firmá apoca, a mon favor de la quantitat des sinch centas y sexanta lliuras barcelonesas, no sols en paga y satisfacio de sas llegitimas paterna, y materna y suplement de ellas, y part de creix, o esponalici per mi fet a Maria Angela Gironella y Pujol muller mia y mare sua en lo contracte de nostre matrimoni, que fou estipulat, a favor dels fills de aquell procreadors, sino tambe a cumpliment de tots, y qualsevols altre drets, a dit mon fill pertañents, y que en lo venider poguessen espectarli en mos bens, y de dita sa mare, tant per las ponderadas rahons, com per altres qualsevols, que dir y expressarse poguessen. Y com despres de firmada dita apoca, hage Jo pensat en variar y distinctas ocasions, si de aquella pot seguirse algun gravamen, y perjudici a dit mon fill per succehir en mos bens, o part de ells segons mas disposicions a fill meu primogenit li competesca per sa llegitima, y altres drets a ell competents, y espectants en los mateixos bens meus, y que foren de dita mare, segons lo valor de aquells, que may es estat de ma intencio. Perço per evitar dits inconvenients, y perjudicis, que de dita apoca podrian en lo venider seguirse a dit mon fill, y las disputas, que per ocasio de aquella podrian en lo venider seguirse a dit mon fill, y las disputas que per ocasio de aquella podrian sucitarse. Ab thenor del present acte de ma libera y espontanea voluntat y deliberat animo, dich y declaro que no vull que ara, ni en lo venider dita apoca puga servir, ni fer ningun perjudici al dit Chistofol Gironella mon fill, pera demanar y conseguir y haver tot quant li competesca, y espectia en dits mos bens, y que foren de dita Maria Angela Gironella y Pujol sa mare, com a fill primogenit nostre, tant segons mas disposicions, com altrament, per qualsevols titols, causas, motius de la mateixa manera que dit Christofol mon fill ho podria demanar, y conseguir, sino hages firmat la sobre chalendada apoca. Y peraque en tot temps constia de ma voluntat, y que dita apoca no puga servir de perjudici aalgun a dit mon fill, requiresch a Carlos Rondó notari avall firmat rebia lo present acte de declaracio, y donia de ell las copias autenticas, que li seran demandadas per qualsevols personas. Que fou fet en Barcelona als sis dias del mes de Novembre del any de la Nativitat del Señor de mil set cents sexanta y sis. Essent presents per testimonis Jaume Sanjoan notari publich de numero de Barcelona, y Jaume Morelló escrivent en la mateixa habitant.
Chistofol Gironella.
En poder de mi Carlos Rondó notari que fas fe coneixer dit otorgant.