Saga Bacardí
02870
NOTIFICACION DE PAGO DE PENSIONES Y PRORRATA DE MIGUEL FRCO. PUJOL RAMONEDA, HACIA MARIA TERESA GIRONELLA Y RAMONEDA
.

En la ciutat de Barcelona, als quinse dias del mes de Juliol del any de la Nativitat del Señor de mil setcents seixanta y set. Joan Mata porter Real ciutada de dita ciutat. Mediant lo jurament per ell prestat en lo ingrés de son ofoci. Constituhit en presencia de mi Carlos Rondó notari publich de numero de Barcelona, avall firmat, personalment trobat en los estudis de la casas de ma propria habitació, que son situadas en esta ciutat, en lo carer dit dels Castells, y als costat de las casas dels Gegants, y en presencia dels testimonis, que baix se nomenaran, ha fet relacio a mi, dit y avall firmat notari, que en lo mateix--------------------------------------el Magnifich Sr. Miquel Franciusco Pujol, y Ramoneda ciutadá de Barcelona, y en ella domiciliat, ha intimat a la Sra. Maria Theresa Gironella y Ramoneda, muller de Christofol Gironella comerciant matriculat ciutadá de esta ciutat, dos partidas fetas en lo Arxiu de la Rt. Comunitat de Pbres. De la Iglesia Parroquial de St. Just, y St. Pastor de esta ciutat de Barcelona, en lo sobrecitat dia de vuy quinse de Juliol, per lo mateix Sr. Miguel Francisco Pujol, a la sobre nomenada Sra. Maria Theresa Gironalla, la una de sinch mil lliuras, a solta de mi dit, y avall firmat Carlos Rondó notari, no sols per lluició de semblant quantitat en preu, y cent y sinquanta lliuras en penció, sino tambe a bon compte de la lluicio de aquell censal de proprietat vuy nou mil seixanta nou lliuras, tres sous y dos diners, y pensió doscentas setanta dos lliuras un sou y sis diners, que tots añs als vint y quatre de Desembre dit Sr. Pujol, a dita Sra. Maria Theresa Gironella fa, y prestá.Y la altra de setcentas setanta set lliuras, y vuyt sous sens solta per totas las pencions y porrata de dit censal vensudas y discorreguda fins al dia present. Y dita notificació ha fet mediant intima ab incerta de ditas dos partidas, a dita Sa. Maria Theresa Gironella dirigida, y per sa ausencia entregada a un criat, estudiant de sa casa de tot lo que dit Joan Matas requirir, a mi dit notari, rebés la present acte. Que fou fet en Barcelona, dia, mes y any sobredits. Essent presents per testimonis Jaume Sanjoan, y Carlos Rondó y Llorens notaris publichs de numero de Barcelona, Y Jo dit y avall firmat notari fas fe coneixer a dit Joan Matas porter Real.
Juan Matas, En poder de mi Carlos Rondó notari.