Saga Bacardí
02873
ALQIUILER DE TIERRAS EN SANTS HACIA JOSE MANYÁ POR PARTE DE CRISTOBAL GIRONELLA


En nom de Deu sia notori, com jo Christofol Gironella comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona. Per temps de sinch anys, que comensaren a correr en lo dia de St. Joan del mes de Juny proxim passat, y finirán en lo dia vint y tres del mes de Juny del any mil set cents setanta y dos. De mon grat y certa sciencia llogo, eo arrendo a Joseph Manyá pages de la parroquia de Sta. Maria de Sants bisbat y territori de Barcelona, present y avall acceptant, y als seus y a qui all voldrá per dit temps. Primo: tota aquella pessa de terra campa de tinguda divuyt mojadas en que se troba construhida una caseta, ab diferents, arbres de gavia, situada en dita parroquia de Sta. Maria de Sants, prop la capella de Nostra señora de Port, en lo lloch anomenat les Llenas. Item: y finalment, tota aquella altra pessa de terra campa de tinguda de tres mojadas situada en la mateixa parroquia de Nostra Señora de Sants, y prop la sobre expressada. Y lo present lloguer, o arrendament fas aixi com millor dir y entendrer se pot, baix los pactes, y condicions avall escrits, y seguents. Primo: Que dit conductor dega conservar ditas terras, a us y costums de bon pages, y que a la fi de dit temps no dega deixar aquellas deterioradas per sa culpa en manera alguna. Item: Que aixi mateix dega conservar, y mantenir la caseta que se troba construhida en la primera de ditas dos pessas de terra. Item: Que dit Joseph Manyá dega tenir netas y en bona cusstodia totas las siquias que se encontran en ditas pessas de terra, y en particular, a la fi de dits sinch anys, y en cas de no dexarlas netas, puga dit Sor. Christofol Gironella, y los seus ferlas netejar a gastos de dit Joseph Manyá. Item: Que dit Joseph Manyá llogater durant lo referit temps dega conduhir los arbres, y gavias o parras que se encontran en ditas terras, y en cas de morirsen algun dega a sos gastos plantarne vuyt, o deu en cada un de dits sinch anys. Item: Que dit Joseph Manyá no puga tallar ningun arbre a la soca sens expressa llicensia de dit Sor. Christofol Gironella. Item: Que dit Joseph Manyá, a la fi de dits sinch anys no puga demanar ni pretendrer milloras algunas sobre ditas pessas de terra, y que en lo ultim de dits sinch anys no puga restoblar aquellas, ni part de ellas. Item: Que dit Joseph Manyá tinga obligació de pagar palla, ferratge y altres qualsevols imposicions, y cosas contingents, apagar per raho de ditas terras, y caseta, a excepció del catastro, que est lo deurá pagar enterament dits Sor. Christofol Gironella, y los seus. Y aixi ab dit Joseph Manyá, cedintli, y trasferintli tots mos drets, y accions, que pertanyer, y espectar me pugan en, y sobre ditas cosas llogadas, en virtut dels quals durant lo referit temps puga lo dit llogater conrear ditas terras, y habitar dita casa, y fer seus propris los fruits resultants de ellas, y usar dels mateixos drets, y accions cedidas en lo millor modo que en dret hage lloch, y en cas que mes util, y convenient li sia, al qual efeccto lo constituhesch mon procurador com en cosa propria. Lo preu del present lloguer per tot lo referit temps de sinch anys es mil siscentas noranta y sinch lliuras barcelonesas, a raho de trescentas trenta y nou lliuras per any, pagadoras en lo dia de Nostra Señora del mes de Agost, comensant a fer la primera paga en lo dia de Nostra Señora del mes de Agost del any vinent de mil set cents sexanta y vuyt, y aixi en los restants quatre anys en semblant dia, o termini, fins que dit preu sia enterament pagat. Y aixi renunciant a la excepció de la cosa no esser aixi, y a qualsevol altre dret, y lley de mon favor, convinch y en bona fe prometo a dit Joseph Manyá, que durant lo referit temps nol trauré de ditas pessas de terra per raho de major, ni semblant preu, y estaré de evicció a ell y als seus en tot y qualsevol cas y de restitució y esmena de tots danys, gastos, interessosy despesas. Per lo que li obligo tots mos bens mobles e immobles, presents y veniders, renunciant a qualsevol dret y lley de mon favor. Y jo dit Joseph Manyá present accepto aquest lloguer a mon favor fet, ab los pactes, y condicions sobre expressadas als quals consento. Y de mon grat y centa sciencia convinch y en bona fe prometo a dit Sor. Christofol Gironella y als seus que pagaré lo sobredit preu en lo modo dalt expressat, y cumpliré los demes pactes, a que estiga tingut, y obligat en virtut del mateix present lloguer. Sens dilació, ni escusa alguna ab lo salari de procurador, restitució y esmena de tots danys,gastos interessos y despesas. Per lo que obligo a dit Sor. y als seus tots mos bens mobles e immobles pesents y veniders. Renunciant a qualsevol dret y lley de mon favor y per pacte a mon propri for, sotmetent a mi y a mos bens al for del Illustre Sor. Corregidor de la present ciutat, o de altre qualsevol superior seglar solament, ab facultat de veriar lo judici, fent y firmant escriptura de ters baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Sor. Corregidor, o de altre qualsevol superior seglar. Per lo que ne obligo ma persona, y bens mobles e immobles, pesents y veniders ab constitució de procurador, a tots los escrivans jurats de la curia de dit Sor. Corregidor present, y veniders insolidium per firmar dita escriptura de ters ab las obligacions sobre referidas per ser vuy Diumenge y per consiguient feriat. En testimoni de ditas cosas firman lo present acte en Barcelona als vint dias del mes de Setembre del any de la Nativitat del Señor de mil set cents sexanta y set. Essent presents per testimonis Carlos Rondó u Llorens, notari publich de numero de Barcelona, y Jaume Morelló escrivent en dita ciutat habitant. Y jo lo notari avall firmat fas fe coneixer a dits otorgants. Y que per dit Jospeh Manyá per no saber de escriurer ha firmat dit Jaume Morelló altre dels testimonis.
Christofol Gironella, Per expressar dit Joseph Manyá no saber de escriurer, en sa presencia de son consentiment y voluntat firmo Jo
Jaume Morelló altre dels testimonis. En poder de mi Carlos Rondó notari.