Saga Bacardí
02876
ESCRITURA DE PAGO A MIARONS, BUCH Y PERACAULA, ACREEDORES DE JAIME MACÍA, PAGADO POR SU SUEGRO CRISTOBAL GIRONELLA.


Pau Miarons, Anton Buch comerciants ciutadans de Barcelona, y Maria Angela Perecaula y Llosas viuda de Anton Perecaula y Puig veler ciutadá de dita ciutat, com hereva universal de dit difunt mon marit. De nostre grat y certa ciencia confesam, y regoneixem a Christofol Gironella comerciant matriculat, ciutadá de la mateixa ciutat, pagant per Jaume Maciá adroguer ciutadá de Barcelona, son gendre, encaraque absent, y per ell lo notri baix firmat present, y acceptant. Que en diners comptants realment, y de fet a nostras voluntats nos ha donat, y pagat cent vint y dos lliuras, nou sous, y vuit diners moneda barcelonesa, es a saber, e mi dit Pau Miarons quaranta quatre lliuras, set sous, y un diner. Y son a cumpliment de aquellas doscentas y divuit lliuras, que dit Jaume Maciá me estava debent per las causas y rahons expressadas en la concordia firmada, y jurada entre dits Christofol Gironella, Jaume Maciá, y Magdalena Maciá y Gironella sa muller, de una part, y los acrehedors del mateix Jaume Maciá, de part altra, rebuda en poder del notari baix firmat a deu de Setembre mil setcents sexanta cinch. Com cinquanta dos lliuras, un sou y quatre diners las tinga rebudas del mateix Christofol Gironella, segons lo pactat en dita cncordia, onse lliuras y disset sous las tinga rebudas del referit Jaume Maciá per la paga de la expressada concordia, que vingué a terme a deu de Mars mil setcents sexanta set. Y de las restants cent nou lliurs, catorse sous, y set diners ne fassa gracia y condonació a dit Jaume Maciá.= A mi dit Anton Buch trenta una lliuras y quatre sous, y son a cumpliment de aquellas cent cinquanta tres lliurs, sis sous y nouj diners, que dit Jaume Maciá me estava debent per las causas, y rahons expressadas en dita concordia, com trenta sis lliuras, dotse sous, y sis diners las tinga rebudas del mateix Christofol Gironella, segons lo pactat en dita concordia, vuit lliuras, sis sous, y nou diners las tinga rebudas del referit Jaume Maciá per la paga de la expressada concordia, que vingué a terme dit dia deu de Mars mil setcents sexanta set. Y de las restants setanta set lliuras, tres sous, y sis diners ne fassa gracia, y condonació a dit Jaume Maciá.= Y a mi dita Maria Angela Perecaula, y Llosas las restants quaranta sis lliuras, divuit sous, y set diners. Y son a cumpliment de aquellas doscentas trenta lliuras, tretse sous y cincu diners, que dit Jaume Maciá estava debent a la heretat de dit difunt mon marit, per las causas, y rahons expressadas en dita concordia en la qual foren continuadas en nom de Felix Cantarei conerciant ciutadá de Barcelona, lo qual me feu regoneixensa com a hereva universal de dit difunt mon marit, ab acte rebut en poder del notari baix firmat a vit y nou de Janer mil setcents sexanta sis. Com cinquanta cinch lliuras un sou, y onse diners las tinga rebudas del mateix Christofol Gironella, segons lo pactat en dita concordia. Dotse lliuras, deu sous, y deu diners las tinga rebudas del referit Jaume Maciá per la paga de la expressada concordia, que vingué a terme dit dia deu de mars mil setcents sexanta set. Y las restants cent setse lliuras, dos sous, y un diner ne fassa gracia, y condonació a dit Jume Maciá. Per lo que, renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a altra qualsevol llei, o dret, que sia a nostre favor. En testimoni de veritat no sols li firmam la present apoca, peró també cancellam, y anullam los capitols de promesa de la precalendada concordia, y las forsas, y obligacions de ella resultants, de manera que no pugan aprofitarnos, ni danyar a dit Jaume Maciá, ni als demes obligats en ella, Y aixis ho firmam en la ciutat de Barcelona a nou días del mes de Juliol, any del Naixement del Senyor de mil setcents sexanta y vuit. Essent presents per testimonis Juan Prats y Cabrer notari publich de número de Barcelona, y Francesch Fins y Colomer escrivent habitant en la mateixa ciutat.
Pau Miarons, Anton Buch, Per dita Maria Angela Perecaula y Llosas, que ha dit no saber de escriurer firmo de sa voluntat Francesch Fins y Colomer altre dels testimonis, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer als confitents, y que per dita Maria Angela Peracaula ha firmat un dels testimonis.