Saga Bacardí
02885
ESCRITURA DE PAGO ADEUDADO POR MUNTÉ HACIA CRISTOBAL GIRONELLA.


Christofol Gironella comerciant matriculat ciutadá de Barcelona, de mon grat, y certa ciencia, confesso, y regonech a la Señora Theresa Monté y Bofarull muller de Ramon Monté y Freixa familiar del Sant Ofici, los dos de la vila de Reus Camp y Arquebisbat de Tarragona, encaraque absent, y per ella mo notari baix firmat present, y acceptant. Que en diners comptants realment, y de fet a mas voluntats, per mans de Hilari Galup corredor de cambis, de esta ciudad, me ha donat, y pagat doscentas quaranta sis lliuras, nou sous, y deu diners moneda barcelonesa. Y son, es a saber doscentas quaranta y cinch lliuras per semblants, que dit Monté me estava debent per lo import de una lletra de cambi en igual quantitat per ell dada en Reus a vint y quatre de Juny del corrent any, a vuit dias vista a carrech de Joseph Taixonera també corredor de cambis de esta ciutat, a la orde de Anton Gatell, per lo qual fou endossada a la orde mia, per rahó que dita lletra de cambi no fou pagada per dit Joseph Taixonera, ans be fou protestada por falta de acceptació, y pagament, com apar de dos actes rebuts en poder del notari baix firmat a vint y sis de Juny y cinch de Juliol prop passat. Y una lliura, nou sous y deu diners per los gastos de dits dos actes de protest, y paper sellat. Lo qual pagament ha executat dita Señora Theresa Monté y Bofarull per dit son marit, a causa de trobarse est ausent del present Principat de Cataluña. Per lo que, renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a qualsevol altra llei, o dret, que sia a mon favor. En testimoni de veritat li fas la present apoca, volent que ab ella vingan compresos dos recibos, que fiu, lo un en lo dors de dita lletra, y lo altre separat, peraque una mateixa quantitat no aparega pagada dos vegadas. Y aixi es ho firmo en la ciutat de Barcelona a tres dias del mes de Agost, any del Naixament del Señor de mil setcents y setanta. Essent presents per testimonis Pere Milá familiar del Sant Ofici, domiciliat en dita vila de Reus y Esteve Via jove del comers habitant en la present ciutat.
Christogol Gironella, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer al confitent.