Saga Bacardí
02889
ESCRITURA DE CREACIÓN DE BENEFICIO EN SAN CUGAT DEL RECH, HACIA LORENZO GIRONELLA Y PUJOL, POR SU PADRE CRISTOBAL GIRONELLA.


En nom de Deu. Amen. Sia a tots notiro. Que jo Christofol Gironella, comerciant matriculat de la Llotja de mar de esta ciutat de Barcelona. A llahor y gloria de Deu, de Maria Santissima, del Glorios Sant Cugat, Sant Christofol mon patró y de tots los Sants y Santas de la Cort Celestial y en sufragi de la mia anima, de las de meus pares y muller, fills y demes de ma obligació en remissió de mas culpas y pecats. De mon grat y certa sciencia. Fent empero estas cosas ab authoritat y decret del Illustrissim y Reberendissim Señor Bisbe de Barcelona, o de son Illustre y Molt Rnt. Señor Vicari General y oficial, a part, interpossat, instituhesch y fundo en lo altar de Sant Christofol de la Iglesia Parroquial de Sant Cugat del Bisbat e esta ciutat, un benefici cungruo, residencial, perpetuo, simple, eclesiastich, baix invocació de Sant Christofol y Sant Llorens. Lo qual Benefici la primera vegada dega obtener Llorens Gironella y Pujol, clergue, natural y resident en Barcelona, mon fill, luego de ser feta de ell a son favor la corresponent collació y canonica previsió, sens obligació, fins, fins que sia ordenat del Sagrat Orde del Subdiaconat de reisar lo offici Romá, ni de residir poer poder continuar ab major fergor, y aplicación sos estudis, fins que obtinga dit Sagrat orde de Subdiaconat, tenint en tot est temps la presencia, y lucrant de las distribucións, com los demes Beneficis de la mateixa Iglesia las disgrutan residint. Lo fius de Patronat empero, o lo dret de presentar lo predit Benefici mel reservo per mi, durant ma vida natiral, y morint quant que quant lo deixo primerament a Christofol Gironella y Pujol, comerciant també matriculat mon fill primogenit, y después de ell, a sos fills, nets, y descendents, preferint los mascles, a las femellas, orde de primogenitura entre ells servat ab vincle Real perpetuo, primogenual, y reciproch. Y en falta de la descendencia, y posteriotat de dit Christofol Gironella menor a Maria Angela Gironella y Via, ma filla primogénita, y a sos fills, liberos, y descendents en lo modo espressat, en respecte de iguals fills, y descendents de Christofol. Y en falta de dita Maria Angela, y de sa descendencia, a Theresa Saurach y Gironella, altra filla, y a sos fills liberos, y descendents en lo modo expressat de Christofol, y a sos descendents, y en falta de Theresa y sos descendents a Magdalena Maciá y Gironella altra filla mia, y a tots sos descendents del modo sobre expressat. Y en falta de la sobredita magdalena, y sos descendents a Theresa Gironella y Ramoneda y antes Vilella ma segona muller, y en falta de esta a Josepha Cebriá y Vilella ma fillastre muller del Dr. en drets Joseph Cebriá, y Rifols, y a tots sos fills, nets y descendents, del modo, y manera tinch explicat del referit Christofol mon fill, y tots sos descendents. Y faltant jo, y tots mos fills, nets y descendents, com y també las expressadas Theresa Gironella y Ramoneda ma segona muller, y Josepha Cebria y Vilella ma fillastre, y tots los fills, nets y descendents de esta, de maneraque de tots ells no restas posteritat no descendencia alguna, de xo lo mateix dret de presentar lo expressat Benefici a la Rnt. Comunitat de Rectors y Beneficiats de la sobredita Parroquial Iglesia de sant Cugat del Rech, y al magnifich Consul Mayor, que a las horas y per temps será de dita Llotja de mar; peraque com a Patronat laical, venint dit cas, y no altrament, tingan dret de presentarlo en tot temps, y en qualsevol mes succehesca la vacant per plumalitat de veus, tenint obligació de presentarlo a un Sacerot, o Clergue, natural emperó de Barcelona, y no altrement. Volent, que lo referit Consul Major ne tinga, sino una sola veu, com qualsevol altre que a las horas compondrán dita Rnt. Comunitat havent un dels Rnts. Procuradors generals de herencias de avisarlo, o ferlo avisar, peraque concorre a la hora, y puesto, que la mateixa Rnt. Comunitat se confregaria per fer tal nominació, tenint obligació qualsevol que sia Patró de presentar al Ilustrissim y Reverendisim Señor Bisbe de Barcelona, o a son Ilustre y Molt Rnt. Señor Vicari General y oficial, o a qui est responga, lo Sacerdot o Clergue, que sia de ma descendencia, com sia hábil e idóneo per obtenirlo, exceptuat empero jo lo mateix Christofol Gironella, que durant ma vida natural puga presentarlo a la persona me apareguia, encaraque no fos descendent meu, com sia hábil, e idóneo per obtener aquell y no haventni de ma descendencia, qualsevol, que sia, --tró tinga la facultat, y llibertat de presentarlo a la persona, que millor li aparega, com sia hábil y capas per obtenirlo ab la precaució emperó, que en cas de ser presentat al Benefici a algún de ma descendencia, puga obtenirlo a la edat de set añs, cumplerts, y en cas de no ser lo presentat de dita ma descendencia hage de tenir la edat prescrita segons dret. Declarant igualment, que tots los Patrons, que serán de dit Benefici, tingan sis mesos per presentar dit benefici, y no quede devolut de presentar, fins que de después de constarlos, competirlos semblant facultat, hagen deixat pasar dits sis messos. Volent també, y disposant, que lo obtentor del predit benefici, dega ser perpetuament admes per la sobredita Real Comunitat, de Rector, y beneficiats a las distribucions quitidoanas de la mateixa parroquial Iglesia, tant de horas diurnas, com nocturnas, aniversaris, charitats de missas, professons, obvencions, emoluments, reddits, y demes lucros, com y també gose dels privilegis, llibertats, y prerrogativas, que los demes beneficiats de la mateixa iglesia gosan, y disfrutan. Volentm així mateix y disposant, que lo sobrenomenat Llorens Gironella y Pujol, respecte que será lo primer obtentor, y tenir poca salut, no dega estar obligat, ans be quede lire de missa penal, de maneraque tinga plena llibertat de dir missa en la hora, e Iglesia a ell ben vista, com, y també de fer de Diacá, y Subdiacá y demes penalitats y servituts, que los Juntors de dita Real Comunitat están obligats. Y per quant qualsevol Pia Fundació mereix ser competentment dotada. Perço, dono, offeresch, y assigno a Deu Nostre Señor, y a la mateixa Pia Fundació, y per ells a la Revenent Comunitat de la mateixa parroquial Iglesia presents en Comunitat, y avall acceptants, y als successores en la mateixa Comunitats perpetuament la quantitat de sinch mil lliuras moneda barcelonesa, que lo dia present en lo arxiu de dita Rnt. Comunitat, a solta del mateix, per la dotació de la present Fundació, a obs de la present Pia Fundació, constinuantse varios esmersos y remedios la perpetua clausula de rameru per sa major perpetuitat y permanencia. La qual fundació fan així, com millor dir y entendrer se pot, ab los pactes, y condicions seguents.=
Primo: Que la Rnt. Comunitat de Rectoria y Beneficiat de la predita Iglesia dels reddits de las referidas sinch mil lliuras que son la proprietat y dotació de la present fundació, tinga obligació dels corresponent a tres mil lliuras en proprietat, de celebrar major, celebrar quisqun any un solemne offici orga lo dia del Glorios Sant Christofor en lo sobro del arxiu Sarret, en lo Altar major, celebrador per dita Rnt. Comunitat donant de distribució de quiscun dels residents vuyt sous y doble al Rnt. Rector, deu sous per la charitat de la missa, dos sous per los arxius, quatre sous per los tochs de Comfraras de ter-la festa, quatre sous per lo Sacristá, setse sous a la obra, per lo dret de la Sacristia, ab la obtenció emperó de posar vuyt ciris en dit Altar, y per los Achilits escams. Y demes utensilis, comensan a celebrar lo sobredit ofici solemne lo dia de Sant Christofor del any mil setcents setanta y quatre, y així tots los añs perpetuament, y lo que sobrará dels reddits de ditas tres mil lliuras no obstant lo disposat en lo primer capitol als las-saer del any mil setcents quaranta y set, puga dita Rnt. Comunitat aplicarho en lo millor que li aparega per son major lustre, benefici y aument, y en quant a los reddits de las restants dos mil lliuras las tinga també dita Rnt. Comunitat a sa libera disposició, en compensació, y suplement del que podrá gosar, y disfrutar lo obtentor del referit benefici de las distribucions de la mateixa Rnt. Comunitat.=
Item y finalment: Me reservo expressament per mi, durant ma vida natural, la plena facultat y poder de -tar en quant al dret de Patronat, tantactiu, com passiu, per manera que me sia licit y permes així entre vius, com en ma ultima voluntat, mudarlo a altres deixarli y altrement disposar de ell com millor me aparega ab plena facultat y llibertat.=
Y així ab dits pactes y no sens ells fas la pressent fundació prometent tenirla per ferma, y agradable, y no revocarla per causa, o rahó alguna, baix obligació de tots ms bens, y drets, mobles e immobles, presents, y veniders. Renunciant a qualsevol lley o dret, que afavorir me puga, y a la general en forma. Y presents nosaltres lo Dr. Ramon Febres Pbre. y Rector de la predita Parroquial Iglesia y los Beneficiats que integran la Rnt. Comunitat de la mateixa Iglesia, los noms, y cognoms dels quals baix en nostras proprias firmas se continuaran, ahont per semblants en lo Clor de dita Iglesia ahont per semblants, y altres negocis de la sobredita Rnt. Comunitat acostumam convocarnos, com a major, y mes sana part, y nes de las dos parts, haguda rahó dels ausents, impedits, y altres, que a esta Convvocació no han pogut entrevenir, tenint Comunitat, y representant la Comunitat de Rector Beneficiats de la expressada Iglesia, en dit nom, lloant, y aprobant las preditas cosas, y acceptant ab gratitut la institucióa el referit Benefici per lo expressat Señor Christofor Gironella, en lo modo, forma, pactes, y condicions sobredits, feta, a tot lo que expressament consentem. De nostre grat y certa sciencia convenim y en bona fe prometem al mateix Señor Christofol Gironella, que despres, que la present Fundació será autorisada, y decretada per dit Illustrissim Señor Bisbe de Barcelona, o per son Illustre y Molt Rnt. Señor Vicari general o per la persona a que correspponga, y luego que lo sobredit Llorens Gironella y Pujol, tendrá canonica Collació, y possessió del mateix Benefici dega ser admes a las distribucions quotidiana de dita Nostra Iglesia y despres, que será Sacerdot a la participación de la Charitat de las Missas, com també als demes obtentors, que per lo temps serán del sobredit Benefici los admetrem, com ara per las horas perpetuament prometem admetrerlos a la participación de las distribucions quitidianas de dita Nostra Iglesia y a las charitats de las Missas, aniversaris y demes se celebraran en dita Iglesia, com a un dels Beneficiats de ella, a dit Llorens Gironella y Pujol, y als que per lo temps serán obtentors del amteix benefici per altre dels individuos de dita Rnt. Comunitat del mateix modo y manera, que per lo sobredit Señor Christofol Gironella sobre está previngut, y expressat com y també cumplirem y observarem tot lo demes que per dit Señor Christofol Gironella está disposat y tot lo demes que a dita Rnt. Comunitat, segons thenor de la present Fundació toca cumplir, y observar sens dilació ni secusa alguna, y ab restitució y esmena de tots dañs, gastos, interessos, y despesas estipuladas segons estil. Per lo que a-gam tots los bens, reddits, y emoluments de dita Rnt. Comunitat, tansolament, mobles e immobles presents, y veniders. Renunciant a qualsevol lley, o dret, que afavorirnos puga. Y a la que prohibeix la general renuncianció, sens precehir, o subseguirse la especial, y ab jurament, que tots en la forma Sacerdotal, y en ma, y poder del notari avall escrit, respectivament fem, y prestam. Quedant advertits per lo notari avall escrit, que de est acte se ha de pendrer la rahó en la oficina de hipotecas de esta ciutat, dins sis días proxims per los efectes expressats en la Real pragmática Sanció publicada en esta ciutat. En testimoni del que firmam lo present acte en Barcelona, als dotse días del mes de Maig del any del Naixament del Señor de mil setcents setanta y tres. Essent presents y cridats per testimonis Ramon Plermany clergue y escolá major de la mateixa Iglesia, y Joan Soler estudiant en theologia en Barcelona residents.

Item: ab altre acte nosaltres los sobredits rectors y Comunitat firmam apoca a dits Señor Christofol Gironella de las referidas sinch mil lliuras, que son per la dotació de la present Fundació. Confessant tenerlas rebudas per partida feta en lo arxiu de dita Nostra Comunitat a solta del notari avall escrit lo dia present. La qual partida ab lo present acceptam. Y així renunciant a la excepció del diner en lo modo predit no rebut, y a qualsevol altra, que afavoror nos puga firmam la present apoca en Barcelona dia, mes y any sobredits. Presents per testimonis los sobrenomenats.
Christofol Gironella, Dr. Ramon Fabres Pbre. Rn, Dr. Llorens Pujol Pre. y Beneficiat, Joseph Sala Pbre. y Beneficiat, Dr. Pau Calva Pbre. y Beneficiat, Benet Pujol y Prunes Pbre. y Beneficiat, Vicens Obradors Pbre. y Beneficiat, Joseph Antich Pbre. y Beneficiat, En poder de mi Felix Camplloch notari, que fas fe coneixer als contrahents sobredirmats.