Saga Bacardí
02891
PAGO DE PARTE DE LA DOTE DE LA HIJA DE TERESA GIRONELLA RAMONEDA, JOSEPHA VILELLA A FELIPE CEBRIÁ


Grau Cebriá, Bordas y Font, y Felip Cebriá Bordas, y Rifos pare y fill Drs. en Dret en Barcelona domiciliats, de ma espontanea voluntat, y certa ciencia, confessam, y regoneixem a Maria Theresa Gironella, y Ramoneda antes Vilella muller de Christofol Gironella comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona, que en primeras nupcias ho fou de Joseph Vilella comerciant ciutadá de dita ciutat, y a Maria Josepha Cebriá, Vilella, y Ramoneda muller de mi Dr. Felip, mare y filla, encara que ausents, y per ellas present, y estipulant lo notari baix firmat: Que en lo modo avall escrit nos han entregat quatre mil sexanta nou lliuras, dos sous, y vuyt diners moneda barcelonesa, que son resao del preu del censal de proprìetat major quantitat, y lo corresponent en pensió, que lo Magnifich Miquel Francisco Pujol, y Ramoneda ciutadá Honrat de Barcelona, vené y originalment creá a dita Maria Theresa Gironella ab acte rebut en poder de Carlos Rondó notari publich de numero de Barcelona a vint y dos Noembre mil set cents setanta quatre; la qual resta, o part de censal es part dels bens compresos en la donació, y heretament universal, que la mateixa Maria Theresa Gironella feu de tots sos bens, ab reserva del us de fruit de ells per durant sa vida, a dita Maria Josepha sa filla, per la qual foren (entre altras cosas) constituhit, y aportat en dot, per a dot, y en nom de dot dits bens, a nosaltres pare, y fill Cebriá, com es de veurer en los capitols matrimonials per ocasió del matrimoni de la citada Maria Josepha ab mi Dr. Felip firmats, rebuts en poder de Anton Durá notari publich de numero de Barcelona, y de Joaquin Ilas notari publich real colegiat de numero de dita ciutat simul estipulants a vint y tres Febrer de mil set cents seixanta set. Lo modo de la entrega de ditas quatre mil sexanta nou lliuras, dos sous, y vuyt diners, es que dita, Maria Theresa Gironella pagant en nom, y per compte de dit Dr. Grau, que li demaní, insolitum doná en virtut de dit heretament la expressada part de censal a Dna. Maria Clara Lledó, y Durá viuda, ab acte rebut en poder de Joan Costa notari publich real de numero de Barcelona a disset del corrent mes de Setembre, en part de paga es a saber de aquellas catorse mil, y quatre centas lliuras que jo lo mateix Dr. Grau li prometí pagar en un capitol de la concordia, que ab ella dita Dna. Maria Anna Lledó firmí en poder del citat Costa notari a setse Abril proxim passat, y ab la mateixa concordia me oferí procurar, que la enunciada Maria Theresa Gironella li insolutum donaria per mi, com ja li ha insolutum donat la referida part de censal, com queda sobre explicat. Per lo que renunciant a la excepció de no haver comprat, ni rebut lo diner, a la de la cosa no esser aixis, y a tota lley, y dret de nostre favor, atorgam esta apoca en Barcelona a vint y dos dias del mes de Setembre any del Naixament del Señor de mil set cents setanta y tres, essent presents per testimonis lo Dr. En dret Caietano Vila, y Ramon Argila, y Caraval ciutadá Honrat de Barcelona en dita ciutat domiciliats. Y los atorgants (a qui jo lo infrit notari fas fe connech) ho firman
Grau Cebriá B Font, Felip Cebria B Fitos, En poder de mi Joseph Ponsico notari.