Saga Bacardí
02892
CONSTITUCION Y FUNDACION DE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE SAN CUGAT DEL RECH, DONDE ESTA EL HIJO DE CRISTOBAL GIRONELLA MAYOR, LLORENS GIRONELLA COMO CLERIGO DE LA MISMA.


En nom de Deu amen: Las parts avall escritas: De son grat, y certa ciencia confesan y en veritat regoneixen la una part a la altra, que per tahó de las infritas pretencions: Se ha fet, y firmat entre ellas la concordia seguent.---------------------------------------------------------
Per quant ab altre acte rebut en poder de Felix Campllonch notari avall escrit, als tretse de Maig de mil set cents setanta, y tres lo Señor Christofol Gironella comerciant matriculat de la Llotja de Mar de esta ciutat fundá un Benefici congruo, residencial, perpetuo, simple eclesiastich, baix invocació de St. Christofol, y St. Llorens lo qual benefici la primera vegada degués obtenir Llorens Gironella, y Pujol clergue son fill, lo thenor del qual acte de fundació per major intelligencia de la present concordia es com se seguex.= En nom de Deu amen: Sia a tots notori; Que jo Christofol Gironella comerciant matriculat de la Llotja de Mar de esta ciutat de Barcelona. A llahor, y gloria de Deu, de Maria Santisima, del Glorios St. Cugat, St. Christofol mon patró, y de tots los Sants, y Santas de la Cort Celestial, y en sufragi de la mia Anima, de las de mos pare, mullers, fills, y demes de ma obligació, y en remissió de mas culpas, y pecats; De mon grat y certa sciencia, Fen empero estas cosas ab autoritat, y decret del Ilustrem y Rem. Señor Bisbe de Barcelona, o de son Illustrem y Molt Rnt. Señor Vicari General, y Oficial a part interposador, Instituesch y Fundo en lo Altar de St. Christofol de la Iglesia Parroquial de St. Cugat del Rech de esta ciutat un Benefici Congruo Residencial, Perpetuo, Simple, Eclesiastich, baix invocació de St. Christofol, y St. Llorens. Lo qual Benefici la primera vegada dega obtenir Llorens Gironella, y Pujol clergue natural y resident en Barcelona, mon fill, luego de ser feta de ell a son favor la corresponent colacio, y Canoniga provisió, sens obligació fins que sia ordenat del Sagrat Ordre del Subdiacanat de resar lo ofici Romá, ni de residir per poder continuar ab major favor , y aplicació sos estudis, fins que obtenga dit Sagrat ordre de Subdiaconat, tenint en tot est temps la prta. Y lucrant de las distribucions, com los demes benefactors de la mateixa Iglesia las disfrutan residin - Jues de Patronat empero, o lo dret de presentar lo predit benefici, --mel reservo per mi durant ma vida natural, y morint quant que quant lo deixo primerament a Christofol Gironella, y Pujol comerciant tambe matriculat mon fill primogenit, y despres de ell a sos fills, nets, y desendents, preferint los mascles a las famelles orde de primogenitura entre ells servat, ab vincle real perpetuo, primogenial, y reciprech. Y en falta de la descendencia , y posterdat de dit Christofol Gironella menor, a Maria Angela Gironella, y Via ma filla primogenita y a sos fills liberos, y descendents en lo modo expressat en respecte de iguals fills, y descendents de Christofol. Y en defecte de dita Maria Angela, y sa descendencia, a Theresa Saurach, y Gironella altra filla, y a sos fills liberos, y descendents en lo modo expressat de Christofol y sos descendents. Y en falta de dita Theresa, y sos descendents a Magdalena Maciá, y Gironella altra filla mia, y tots sos descendents del modo sobre expressat. Y en falta de la sobredita Magdalena, y sos descendents a Theresa Gironella, y Ramoneda, y antes Vilella ma segona muller; mY en falta de esta, a Josepha Cebriá y Vilella ma fillastra, y muller del Dr. en dret Felip Cebriá, y Rifos, y a tots sos fills, nets, y descendents, de modo, y manera tinch explicada del referit Christofol mon fill, y tots sos desendents. Y faltant jo, y tots los fills meus, y desendents, com y tambe las expresadas Theresa Gironella, y Ramoneda ma segona muller, Josepha Cebriá, y Vilella ma fillastra, y tots los fills, nets, y desendents de esta, de manera que de tots ells no restás posteritat, ni descendencia alguna dexo lo mateix dret de presentar lo expressat Benefici a los Rnt. Comunitat de Rector, y Beneidas de la sobredita Parroquial Iglesia de St. Cugat del Rech, y al Magnifich Consul Major, que a las horas y per temps será de dita Llotja de Mar , peraque com a Patronat Local, venint dit cas, y no altrament tingan dret de presentarlo, en tot temps, y en qualsevol mes succehesca la vacant, per pluralitat de veus, tenin la obligació de presentarlo a Sacerdot, o Clergue, natural empero de Barcelona, y no altrement, volent, que lo referit Consul Major no tinga sino una sola veu, com qualsevol dels que a las horas compondrán dita Rnt. Comunitat ; Havent un dels procuradors Generals de Herencias de avisarlo, o ferlo avisar, pera que concorre a la hora, y puesto, que la mateixa Rnt. Comunitat se congregará, per fer la tal nominació; tenin obligació qualsevol. Que sia Patró de presentar al Illm. Rm. Sor. Bisbe de Barcelona, o a son Illustre y Molt Rnt. Sor. Vicari General, y oficial, o a qui corresponga lo Sacerdot, o Clergue que sia de ,a descendencia, com sia habil, e idoneo per obtenirlo, exceptuat, jo lo mateix Christofol Gironella, que durant mas vidas natural puga presentarlo a la persona me aparega, encara que no fos descendent meu, com sia habil, e idoneo per obtenir aquell, y no haventni de mas descendencia, qualsevols que sia Patró tinga la facultat, y llibertat de presentarlo a la persona, que millor li aparega, com sia habil, y capas per obtenirlo, ab la prevenció empero, que en cas de ser presentat dit Benefici a algun de ma descendencia, puga obtenirlo a la edat de set anys cumplerts, y en cas de no ser lo presentat de dita ma descendencia, hage de tener la edat prescrita segons dret. Declarant igualment que tots los Patrons, que serán de dit Benefici tingan sis mesos per presentar dit Benefici, y no quede devolut lo dret de presentar, fins que despues de contarlos competirlos semblants, facultats hages --- pasar dits sis mesos, volent també, y disposant, que lo obtentor del predit Benefici dega ser perpetuament admes per la sobre dita Rnt. Comunitat de Ron. y Beneficiats, a las distribucions quotidianas de la mateixa Parroquial tant de horas diurnas, com nocturnas. Aniversaris, charitats de misas, professons, obvencions, emoluments, reddits, y prerrogativas, que los demes Beneficiats de la mateixa Iglesia gosan, y disfrutan: Volent aiximateix, y disposant que lo sobredit Llorens Gironella, y Pujol respecte que será lo primer obtentor, y tenir poca salut, no dega estar obligat, ans be quede libre de missa penal, demanant que tinga plena llibertat de dir missa, en la hora de Iglesia a ell ben vista, com, y tambe de fer de Diac y subdiacá, y demés penalitats, y servituts, que los Jancors de dita rnt. Comunitat estan obligats. Y per quant qualsevol Pia Fundació mereix ser competentment dotada; Perso dono, offeresch, y assigno a Nostre Señor Deu, y a la mateixa Pia Fundació, uy per ells a la Rnt. Comunitat de la mateixa Parroquial Iglesia presents en comunitats y avall acceptant, y als successors en la mateixa Comunitat perpetuament la quantitat de sinch mil lliuras moneda Barcelonesa, que lo dia present en lo Arxiu de dita Rnt. Comunitat, a solta del notari avall escrit han estat ditas, y escritas per mi mateix, per la dotacio de la present Fundació a fi de esmersarse en lloch --- y segur, en nom y a obs de la present pia Fundació, connuanse en ssos esmersos, y resmersos la perpetua clausula de resmers per sa major perpetuitat, y permanencia. La qual fundació fas aixis com millor dir, y entendrer se pot ab los pactes, y condicions seguents.=Primo que la Rnt. Comunitatde Rector, y Beneficiat de la predita Iglesia,dels redolits de las referida sinch mil lliuras en proprietat, de celebrar quisicum any un solemne offici ab orgaloda del glorios St. Christofol en lo altar del mateix Sant, o en lo Altar Major celebrador per dita Rnt. Comunitat donant de distribució, a quiscun dels residents vuit sous, y doble al Rnt. Rector; deu sous per la Charitat de las missas; dos sous per los acholits; quatre sous per los tochs de campanas de tocar a festa; quatre sous per lo Sagristásetse sous a la obra per lo dret de la Sagristia, ab la obligació empero de posar vuyt ciris en lo Altar , y dos per los Acholits, ensens y demes utensilis; Contan a celebrar lo sobredit offoco lo dia de St. Christofol del any mil set cents setanta, y quatre, y aixis tots añs perpetuament. Y lo que sobrara dels reddits de ditas tres mil lliuras no obstant lo disposat en lo primer capitol de la Varta del any mil set cents quaranta, y set, puga dita Rnt. Comunitat aplicarho en lo millor, que li aparega per son major lastre, benefici, y aument, y en quant als reddits de las restants dos mil lliuras las tinga tambe dita Rnt. Comunitat a sa libera disposició, en compensació, y suplement del que podrá gosar, y disfrutar lo obtentor del referit Benefici de las distribucions de la mateixa Rnt. Comunitat.= Item Y finalment me reservo expressament per mi durant ma vida natural la plena facultat, y poder de veriar en quant al dret de Patronar tant actiu, com passiu, per manera, que me sia licit, y permes aixi entre vius com en ma ultima voluntat, mudarlo a altres deixarlo, y altrament disposar de ell, com millor me aparega, ab plena facultat, y llibertat. Y aixi ab dits pactes, y no sens ells fas la present Fundació. Prometent tenirla per ferma, y agradable y no revocarla per causa, o rahó alguna, baix obligació de tots mos bens, y drets mobles, e immobles, presents, y veniders. Renunciant, a qualsevol lley o dret que afavorirme puga, y a la general en forma. Y presents nosaltres lo Dor. Ramon Febres Pbre., y Rector de la predita Parroquial Iglesia, y los Beneficiats que integran la Rnt. Comunitat de la mateixa Iglesia los noms y cognoms dels quals baix en nostras proprias firmas se continuaran, convocats, y congregats en lo Chor de dita Iglesia ahont per semblants, y altres negocis de la sobredita Rnt. Comunitat acostumen convocarnos, com a major, y mes sana part, y mes de las dos parts haguda rahó dels ausents, impedits, y altres, que a esta Convocació no han pogut entrevenir; Tenint Comunitat y representants la Comunitat de Rector, y Beneficiats de la expressada Iglesia, en dit nom lloant, y aprobant las preditas cosas, y accions, ab gratitut la Institucio del referit Benefici, per lo expresat Sor. Christofol Gironella en lo modo, forma,pactes, y coalicions y observancia feta a tot lo que expressament consentim: De nostre grat, y certa sciencia convenim, y en bona fe prometem al mateix Sor. Christofol Gironella, que despres que la present Fundació será autorisada, y decretada per dit Illustrisim Sor. Bisbe de Barcelona, o per son Illustre y molt Rnt. Sor. Vicari General y Official, o per la persona a qui corresponga, y luego que lo sobredit Llorens Gironella y Pujol tindrá Canonicas Collacio, y possessió del mateix Benefici, dega ser admes a las distribucions quotidianas de dita nostra Iglesia, y despres, que será Sacerdot a la participació de las Caritats de las Monjas, com tambe als demes Obtentors, que per lo temps serán del sobredit Benefici los admetrem, com ara per las horas perpetuament, prometem admetrerlos a la participació de las distribucions quotidianas de la nostra Iglesia, y a las Charitats de las Missas Aniversaris, y demes se celebraran en dita Iglesia, com a un dels Beneficiats de ella, repatant a dit Llorens Gironella, i Pujol, y als que per lo temps serán obtentors del mateix Benefici per altre dels Individuos de dita Comunitat, del mateix modo, y manera, que per lo sobredit Sor. Christofol Gironella sobre esta previngut, y expressat; Com y tambe cumplirem, y observarem tot lo demes, que per dit Sor. Christofol Gironella se ha disposat, y tot lo demes, que a dita Rnt. Comunitat segons thenor de la present Fundació toca cumplir, y observar sens dilació, ni escusa alguna, y ab restitució y esmena de tots dañs, gastos, interessos, y despessas estipuladas segons estil. Per lo que ne obligam tot los bens, reddits, y emoluments de dita Rnt. Comunitat tantsolament, mobles, e immobles, presents, y veniders. Renunciant a qualsevol lley, o dret, que afavorir nos puga, y a la que prohibaix la general renunciacio, sens precehir, o subseguirse la especial, y ab Jurament que tots en la forma Sacerdotal, y en ma, y poder del notari avall escrit respectivament fem y prestem quedant advertits per lo notari avall escrit, que de est acte se deu pendrer la rahó en la oficina de hipotecas de esta ciutat dins sis dias proxims per los efectes expressats en la Real Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat. En testimoni del que firmem lo present acte en Barcelona als tretse dias del mes de Maig del any del Naixement del Señor de mil set cents setanta, y tres: Essent presents y cridats per testimonis Ramon Alemany clergue y escolá Major de la mateixa Iglesia, y Joan Sala estudiant de theologia en Barcelona residints.= Item ab altre acte nosaltres los sobredits Rector, y Comunitat firmaram apoca a dit Sor. Christofol Gironella de las referidas sinch mil lliuras, que son per la dotació de la present Fundació, confessant tenirlas rebudas per partida feta en lo arxiu de dita nostra Comunitat a solta del notari avall escrit lo dia present; La qual partida ab lo present acceptam. Y aixis renunciant a la excepció del diner en lo modo predit no rebut, y a qualsevol altra que afavorir nos puga firmam la present apoca en Barcelona dia, mes, y any sobredits; Presents per testimonis los sobrenomenats.= Christofol Gironella.= Dor. Ramon Febrer Pbre. Rector.= Dor. Llorens Pujol Pbre. y Beneficiat.= Joseph Sala Pbre. y Beneficiat.= Pere Guixeras Pbre. .= Felix Ferrer Pbre. y Beneficiat.= Benet Pujol y Prunes Pbre. y Beneficiat.= Joseph Antich Pbre. y Beneficiat.= En poder de mi Felix Campllonch notari que fas fe coneixer als contrahents sobre firmats.= Sig+num Felicis Compllonch

Aptica, atque- Regia authoritatibus Notarius publicum de numero Barcinonae qui praedicta paenes me recepta, solibere faci in his sex papyri foleis; Presenti non excluso, et primo regis sigilli primi, et in fidem, die decima quarta, ejusdem mensis May rogatus clausi.= Tomada la razon del presente en el folio 455% del libro segundo en el registro de hipotecas de la ciudad de Barcelona a los quinze de mayo del mil setecientos setenta, y tres.= Por Ignacio Claramunt escrivano.= Francisco Campderrós notario.= Y com per rahó del sobre insertat acte de Fundació se intentás mourer plet entre parts del sobredit Sor. Christofol Gironella de una, y la Rnt. Comunitat de Rector, y Beneficiats de dita Parroquial Iglesia de St. Cugat del Rech de part altra, ab lo qual lo mateix Sor. Christofol Gironella hauria pretés, y demanat que las sobredita Rnt. Comunitat li retornas las sinch mil lliuras, que doná, y assigná per la dotació del predit Benefici, y efectivament deposá en lo arxiu de dita Rnt. Comunitat, com consta de la apoca continuada al peu de la sobre insertada Fundació; Pues respecte de no trobarse, com no se troba, la preinserta Fundació decretada per lo Ordinari Ecclesiastich de barcelona estaria ab arbitre del Fundador lo apartar de ella. Al contrari pretenia dita Rnt. Comunitat dient, que lo Fundador de un Benefici antes del Decret del ordinari Ecclesiastich, no te semblant facultat, una vegada que lo acte de Fundació está firmat, y acceptat per no ser ja la cosa entera, havent ja adquirit dret la Iglesia en ella, y no poderse negar lo ordinari Ecclesiastich a decretarla, trobantse, com se troba la Fundació concebuda en termes permesos per lo dret. Tot lo que trobaba verificat en la present hipotesi, añadint a major abundancia que lo acte de la citada Fundació podia, y devia considerarse decretat per lo Illustrisim Sor. Bisbe de Barcelona, al qual se havia presentat havent convingut posar lo decret en ell sols ab la prevenció que se estlviasen algunas cosas que eran de poca substancia.y que havia condescendit lo mencionat Sor. Gironella, en tant que lo sobremencionat Llorens Gironella, que havia de ser lo primer obtentor fora admes per S. Illustisim a examens per ordes menors, y subdiaconat ab lo titol de expressat Benefici, los que indubitadament se lo haurian conferit, a no haver tingut la casualitat de verlo reprovat. Y considerant las mateixas parts las molestias, y disgustos, que de un plet se segueixen per medi de personas molt characterisadas amans de la pau han vingut a un rahonable ajust com es lo present caso entre parts del referit Señor Christofol Gironella comerciant matriculat de la sobredita Llotja de Mar de una, y los Rnts. Dor. Llorens Pujol, y Vicens Obradors, y Comas los dos Pbres, y Beneficiats de la expressada Parroquial Iglesia de St. Cugat, com a procuradors Generals de Herencias, ab libera, y general administració, y per estas y altras cosas especialment constituits per la Rnt. Comunitat de Rector, y Beneficiats de la mateixa Iglesia, consta de sa procura ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit; als disset de janer proxim passat, desque lo mateix notari ab lo present dona fa, de part altre; Se ha vingut a la present transacció, y concordia ab los pactes, y capitols seguents.=
Primerament a estat pactat, y convingut entre las sobreditas parts, que estas per causa de la present concordia, y altrament degan lloar, y aprobar, com ab thenor del present capitol, ab los pactes, empero condicions modo, y forma, que avall se expressará, y no altrament; De son grat, y certa sciencia lloan, aproban, ratifican, y confirman lo acte de la sobre insertada Fundació desde la primera linea,fins a la ultima inclusiveen lo modo y forma, que per lo dit Sor. Christofol Gironella fou feta, y firmada, y per la referida Rnt. Comunitat acceptada, y en quant menester sia de nou la fan firman, y acceptant ab las prevencions, circunstancias, modo, y forma que aquella se troba concebuda, y estipulada; Volent, y expressament consentint, que la sobre insertada Fundació, tinga la mateixa forsa, y firmesa com si de nou fos firmada, y acceptada ab las mateixas clausulas, obligacions, y cauthelas, que se trob a concebudas, a la qual en tot, y per tot se refereix de menos lo que en la present concordia quedara pactat, y convingut; com avall se expressará. La qual lloació, y aprobació fan las dos parts ab los pactes, y condicions seguents: Y no en altra manera.= Primo. Que tot temps, que lo expressat Llorens Gironella y Pujol clergue, será estat ordenat in Sacry, verá legitim y Canonich Obtentor del expessat Benefici, deix de ser lo mateix Benefici de residencia, y puga disfrutar sos reddits sens carrech, ni obligació alguna, eximintlo, com lo eximeixen de resar lo Offici Romá per estar ja previngut en lo acte de la Fundació de aquell.= Segundo. Que en lo cas, que dit Sor. Christofol Gironella, o son hereu, o successors lluissen lo censal de sinch mil lliuras de proprietat, que es la dotació del predit Benefici, que avall ab altre capitol creará sia a carrech de la mateixa Rnt. Comunitat lo cobrar la pensió, que del nou censal, o censals produiran, y en est cas trobantse lo referitt Llorens Gironella Obtentor de dit Benefici, y no sent ordenat in Sacris dega tambe disfrutar enterament sos reddits rebaixanse unicament de la pensió de ditas sinch mil lliuras lo corresponent al cap-o salari de procurador, que es a rahó de un sou per lliura -tertió, que en lo cas, que lo mateix Llorens Gironella se trobás ordenat in Sauris, puga residir lo sobredit Benefici, y dega la referida Rnt. Comunitat admetrer a las distribucions, y funcions de aquella com als demes Beneficiats de ella, de forma, que desde lo instant en que dit Llorens Gironella será ordenat in Sacris, li deuran cessar lo dret de percibir, y cobrar los reddits de las sinc mil lliuras, tenintlo unicament per cobrar -dint, las distribucions, y demes que percibirán los altres Beneficiats de la propria Iglesia.= Quarto. Que ditas sinch mil lliuras se entregan unicament donaqdas a la mateixa Rnt. Comunitat pera poder suplir ab son reddit, lo que guañe, y disfrute lo nou Beneficiat al - dels demes Beneficiats de dita Iglesia.= Quinto. Que a lo Sor. Christofol Gironella se li degan retornar sinch mil lliuras, que deposá per la dotació del expressat Benefici, venent, y creant a favor de dita Comunitat lo censal de semblant preu, y pensió cent, y sinquanta lliuras en lo modo, y forma, que avall en lo subseguent capitol se expressará, y que la pensió de lo censal en quant al corresponent al offici del dia de St. Christofol fundat en lo acte de la sobre insertada Fundació se dega donar, y pagar a dita Rnt. Comunitat o a son legitim procurador, perque la mateixa Comunitat tots añs lo celebre del mateix modo, y manera que se trobaba fundat, y en quant al restant de dita pensió dega donarla, y pagarla al referit Llorens Gironella son fill en qualitat de Obtentor del citat Benefici no trobantse ordenat in Sacris, y mort lo expressat Llorens Gironella o que deixas de ser Obtentor de aquell, o que estes ordenat in Sacris, en qualsevol de dits casos dega la sobredita pensió pagarse enterament a dita Rnt. Comunitat, per los motius y causas en la sobre insertada Fundació expressats, y sobre també explicats.= Sexto, y finalment; Que al mencionat Sor. Christofol Gironella, y y a sos hereus y successors sia libre lo poder lluir , y quirtar dit censal, ab dos iguals lluicions de dos mil y sinch centas lliuras cada una, deposant son preu en la taula dels Comuns Deoisits de esta ciutat, o en algun dels arxius eclesiastichs de ella, dels aprovats per S. Illustrisima a solta del notari a fi de esmersarse, a obs de dita Rnt. Comunitat, y en lo cas de practicarse dita lluisió vivint lo sobre dit Llorens Gironella, y essent Obtentor del mateix Benefici dega la mateixa Comunitat esmersarse lo mes prest li sia posible la quantitat lluida a fi que no quede privat de sos reddits lo expressat Llorens Gironella; Y respecte que en est cas lo procurador de la Comunitat tindrá que cobrar sa pensió, en est cas se deurá rebaixar lo salari, o capsou del procurado de la pensió corresponent al sobrenomenat Llorens Gironella. Y venint lo cas de la ultima lluició, o de sa total lluició, no deurá la Rnt. Comunitat entregar la copia authentica de la present concordia, que a gastos de dit Sor. Gironella li deurá entregar, ans be deurá retenirsela en son arxiu per major memoria de la Fundació del expressat Benefici, fundat en sa Iglesia.=Y aixi ab dits pactes, condicions, y prevencions que volen las mateixas parts, que se entengan, com si foren continuadas en lo acte de la sobre insertada Fundació, y no sens ells, ni en altra manera fan la present lloació, y aprobació. Prometen estas cosas tenir per fermas, y agradables, y no revocarlas per causa o rahó alguna. Per lo que la una part obliga a la altra tots sos bens, y drets, a saber es lo referit Sor. Christofol Gironella los propris, y dits procuradors Generals de Herencias los de la mateixa Rnt. Comunitat tansolament, mobles, e immobles, presents, y veniders. Renunciant a qualsevol lley que afavorir los puga, y a la general en forma, roborantho tots ab jurament atiber es los sobredits procuradors Generals de Herencias en las animas de sos principals, y lo referit Christofol Gironella en sa anima, y en ma y poder del notari avall escrit respectivament fan, y prestan.------------------------------------
Item: Es estat pactat, y consignat entre las mateixas parts. Que lo sobre dit Christofol Gironella: Per lo que las dos parts antecedent capitol han convingut, y acordat ab las prevencions, condicions, pactes, modo y forma, que en ell se expressan, y atrament per causa de la present concordia, inseguin lo en ell pactat, y per expedició de sos negocis. De son grat, y certa sciencia. Per lo Sor. Christofol Gironella, y sos hereus, o successors vend a la Rnt. Comunitat de Rectors, y Beneficiats de dita Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech, encara que ausents, y lo sobre dit Rnt.Dor Llorens Pujol, y Vicens Obradors, y Comas Pbre., y Beneficiats de la mateixa Iglesia, llurs procuradors Generals de Herencias, presents, y acceptants, comprant y adquirint, en nom, y a obs de dita Rnt. Comunitat, y de diners procehits de consemblants sinch mil lliuras, que als tretse de Maig de mil set cents setanta, y tres, en lo arxiu de la mateixa Rnt. Comunitat, a solta de dit Felix Campllonch, notari avall escrit, a dita Rnt. Comunitat, foren ditas, y escritas per lo expressat Sor. Christofol Gironella per la dotació de la Funcdació del predit Benefici, y als successors, en la mateixa Rnt. Comunitat perpetuament mediant empero carta de gracia ab dos iguals lluisions de dos mil, y sinch centas lliuras, cada una, aixi que disminuit lo preu, aproporció, disminuisca la pensió de cent y sinquanta lliuras moneda barcelonesa de pensió de censal, annual, cobradoras de sos bens del dia present, a un any, y aixi despues en semblant termini. Prometent la pensió annual franca de tot dañ, y gastos aportar a son risch, y perill dins la casa del procurador de la sobredita Rnt. Comunitat, o alli ahont voldrá com sia dins lo present Principat de Cataluña, sens dilació, ni excusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució, y esmena de tots dañs, gastos,y despesas estipuladas segons estil. Lo preu del present censal es de sinch mil lliuras moneda barcelonesa, a rahó de tres per cent. Lo qual preu en cas de lluició se dega deponer en la Taula dels Comuns Deposits, o en algun arxiu Eclesiastich dels aprobats en esta ciutat, a solta de algun notari de ahont exir no puga, sino per r es mers fahedor en lloch tuto, y segur en nom, y a obs de la mateixa Rnt. Comunitat. Lo que se dega practicar se repre, que se seguirá lluisió. Y aixi renunciant a la excepció de no ser dit preu rebut, y a qualsevol altra, que afavorir li puga promet a dita Rt. Comunitat, que lo present censal ab sos accessoris li fará rebrer, y cobrar, y li estará de ferma, y legal evicció en tot, y qualsevol cas, ab restitució, y esmena de tots dañs, gastos, interessos, y despesas estipuladas segon estil. Y per la major seguretat del present censal,a b la pena, y jurament avall escrit roboradas promet a la sobredita Rnt. Comunitat que dins lo termini de sinch añs proxims de dia present en avant comptadors, o despres sempre que voldrá millorar las obligacións de este censal, donant alguna altra especial hipoteca, o dos, o mes Fermansas, a coneguda de la mateixa Rnt. Comunitat. Lo que no cumplint vol caurer en la pena de semplants sinch mil lliuras, a las horas aplicadoras per la lluició del present censal, pagadas primerament sas pensions, y porratas degudas junt ab los gastos. Y per cumplir las sobreditas cosas especialment obliga, e hipoteca, sens empero entrega de actes, ni titols, totas aquellas tres casas,a b tots sos drets, y pertinencias, que lo mateix Sor. Christofol Gironella per titol de venda perpetua, a son favor, com a mes donant en lo Encant Publich, mediant tabba, y corredor feta per los Rnts. Dor. Joan Miquel, Pbre. y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de la Vila de Prats de Rey Bisbat de Vich, y P. Diego Mataró sacerdot del Oratori de St. Felip Neri de la present ciutat; esto es dit Dor. Joan Miquel tant en nom propri, com en lo de tudor, y curador junt ab Manuela Miquel, y Fises viuda de Joan Baptista Miquel, sino tambe com a procurador, junt ab lo sobredit P. Diego Mataró, llegitimament constituits per los Rnts. P. Prepont y successor de la congregació de dit Oratori de Sant Felip Neri com a successors en una tercera part feta tres iguals, de la uñal heretat, y bens que foren de Dn.---------a, comerciant de la mateixa ciutat per dita Manuela Miquel, y Fises com a tudora, y curadora predita per Madrona Regás y Miquel viuda de Monserrat Regás veler, per Catharina Cunill, y Miquel muller de Francesch Cunill sastre, ciutadans de Barcelona, per Genis Ferran pages de la Vila de St. Cugat del Valles, y per Joan Fornet pastor, habitant en lo Castell de Sardañola de lo Bisbat de Barcelona, com a succehint, junts ab dit Dor. Joan Miquel en las altras dos parts fetas tres iguals parts, de dita universal heretat, y bens que foren del referit Dor. Pau Martí, ab acte rebut en poder del Dr. Jaume Oms Romá notari publich Real Collegiat de numero de Barcelona als vint y quatre de Abril de mil set cents sinquanta y nou, te y poseheix en la present ciutat en lo carrer Ample, Prometent entregarli possesió de las cosas hipotecadas donantli facultat, que de sa propria autoritat las puga pendrer ab clausula de constitut, y precari, cedintli tots sos drets, y accions per usar de ell, en judici, y fora de ell, com millor li convinga. Concedintli tambe facultat, que en cas de deurerse, dos, o mes pensions del present censal, puga vendrer las cosas hipotecadas, y firmar lo acte de venda ab totas clausulas que sian necesarias segon sa naturalesa, ab obligació de tots sos bens, renuncias de drets, y demes acostumadas posar semblants actes de venda, y del preu resultant sia pagat de tot lo que les será degut, y si alguna cosafaltará pagar, de altres bens seus, fer lo degut compliment. Y generalment sens perjudici de dita especial hipoteca ans be a ella, y tant , y acumulant ne obliga tots sos bens, y drets mobles, e immobles, presents y veniders. Renunciant a la lley que diu, que primerament se dega pasar per la cosa especial, que per la general obligada, a la que disposa que quant lo acrehedor pot satisfersa de laespecial hipoteca no pose ma a altra cosa, y a tot altre dret y lley que afavorir li puga, y per pacte a son propri for, sometense dit Sor. Christofol Gironella, y sos bens al for del Illustre Sor. Corregidor de Barcelona, y de altre qualsevol Superior Secular solament ab facultat de variar de Judici, firmant Escriptura de ters baix pena de ters, enlos llibres dels tersos de la Curia de dit Sor. Corregidor, y de qualsevol altre Superior Secular solament,com se ha it. Per la qual obliga tots sos bens, y drets sobredits tantsolament per pacte expressament entre las dos parts convingut de no obligar la persona, y ab Jurament, que en ma y poder del notari avall escrit fa y presta.-------------------
Item lo expressat Sor. Christofol Gironella firma apoca a la referida Rnt. Comunitat compradora de ditas sinch mil lliuras, que son lo preu del antecedent censal; Confessant tenirlas rebudas per partida de proxim fahedoras en lo arxiu de la mateixa Comunitat. La qual partida desde ara acceptan. Y aixi renunciant a la excepció del diner en lo modo predit, no rebut, y a qualsevol altra que afavorirle puga firma la present apoca.
Item. Es estat pactat, y convingut entre las parts que per la major validitat, y firmesa de la preinsertada Fundació, y de la present concordia se dega en nom dels dos implorar, y demanar, com ab thenor del present capitol las mateixas dos parts demanan la autoritat, y decret del Ilustrisim, y Rn. Sor. Vicari General, y official suplicant a S. Señoria Ilustrisima, eo a son Ilustre Señor Vicari Vicari General, y official se signen interposar al acte de las sobre insertada Fundacio, y a esta concordia sa autoritat, y decret, perque tinga tota forsa, y valor, y no puga per una, ni altra de las dos parts revocarse-----------------------------------------------
Y aixi las sobre ditas parts lloant, y aprobant los sobre expressats capitols, y cada un de ells, y totas las cosas sobre contingudas prometen la una part a la altra reciprocament aquellas cumplir, y observar, com en los mateixos capitols, y en cada un de aquells se conte baix las mateixas obligacions, declaracions, renuncias, y clausulas en ells expressadas, a que se refereixen. Quedant advertits per lo mateix notari que de esta concordia se deu pendrer la rahó en la officina de hipotecas de esta ciutat dins sis dias proxims per los efectes expressats en la Real Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat. En testimoni del que firman la present concordia en Barcelona als vuyt dias del mes de Mars del any del Naixament del Señor de mil set cents setanta, y quatre. Essent preents per testimonis Francisco Comas, y Francisco Llorens escrivents en Barcelona residents.
Christofol Gironella, Dr. Llorens Pujol, Vicens Obradors Pbre. Coneguts de mi Felix Campllonch que fas fe coneixer als contrahents.