Saga Bacardí
02896
ESCRITURA DE SEÑORIA POR VENTA ENTRE BRUGUERA Y AMILL, HACIA CRISTOBAL GIRONELLA.


Sie notori. Com Christofol Gironella comerciant ciutadá de Barcelona, successor per sos certs y legitims titols dels hereus y successors del difunt Jaume Galceran teixidor de llana, y dels hereus de Llorens Pallarés hortolá, ciutadans los dos de la present ciutat. De son grat y espontanea voluntat firma per rahó de Señoria en quant a son interes lo acte de establiment fet y firmat per Joan Amill alguazil de la Real Audiencia del present Principat de Cataluña, a favor de Pau Bruguera, y Fabregas pagés del Pla de Barcelona, de una pessa de terra de tinguda set quartas poch mes o menos situada en la Montaña de Monjuich territori de la present ciutat, y en lo lloch dit "La Llengua de Sert, o Sort dels Reys", llargament designada en dit acte de establiment rebut en poder del infrit notari als vint de Febrer del corrent any. Salvats tots los drets dominicals, censos, lluismes a ell deguts y no pagats, confessant haver rebut de dit Pau Bruguera ab diner comptant realment y de fet a sas voluntats deu lliuras barcelonesas per lo lluisme degut per rahó de dit establiment feta gracia. Y aixi ho otorga en la ciutat de Barcelona als trenta y un dias del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y quatre. Essent presents,y cridats per testimonis Domino Miró, y Antoni Saurachs joves del comers en la present ciutat habitants. Y dit otorgant al qual jo lo notari avall escrit fas fe coneixer se ha firmat de ma propria.
Christofol Gironella, En poder de mi Ramon Font y Alier notari.