Saga Bacardí
02898
ESCRITURA DE INVENTARIO DEJADO POR MAGÍN GIRONELLA


Sia a tots notori, com en la ciutat de Barcelona als vint y nou días del mes de Janer del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta sis Joseph Gironella fundador de or, ciutadá de Barcelona no sols com a hereu y donatari universal de la heretat y bens que foren de Magí Gironella difunt cirurgiá de la Brceloneta fora las murallas de la present ciutat son pare, per est instituit ab los capitols matrimonials firmats entre dit Joseph Gironella y Fausta Torrents y Catá doncella rebuts en poder de Ramon Serra difunt notari publich real collegiat de número de Barcelona als quatre Desembre mil setcents quaranta sis. Sino també com a successor ab intestat del dit son pare ab lo benefici emperó de inventari. En dits noms volent gosar dels privilegis concedits per lo dret, als que prenen inventari. Per tant ha pres lo present, que ha tingut principi y fi dit dia en la forma seguent.
En las casas en que moró dit Magí Gironella sitas en la present ciutat en lo carrer dels Abaixadors proprias de dit Joseph son fill se ha trobat lo seguent.

EN LO QUARTO EN QUE MORÍ SE HA TROBAT.
Primo: Un llit de peu de gall, pintat gran ab sinch pots dolent.
Item: Tres trasportins dos matalassos plens de llana, dos coixens de draps de casa plens de ploma, y tot dolent.
Item: Una colxa de indiana usada.
Item: Un dos seret de fusta cubert de domas dolent, y un Sant Christo ab sa creu de fusta ordinaria.
Item. Unas cortinas de indiana dolentas per alcova, ab una carreta y anella de ferro.
Item: Sis cadiras pintadas ab asiento de palla usadas.
Item: Una imatge de maria Santissima de la Concepció petita de escoltura pintada ab sa corona del mateix ab altuna pedra ordinaria.
Item: Sinch quadros medians de Napals de escolours ordinaria, usats.
Item: Una arguilla mediana de fusta pintada dolenta, ab son pany y claus dins la qual se ha encontrat.
Primo: En diner divuit lliuras set sous y sis diners un duro y lo restant ab pesetas.
Item: Un credit de vuit lliuras divuit sous que lo difunt alcansa com a individio de la Rermandat de Santa Monica.
Item: Una tovallola de canem, y cotó y son aixugamá de canem tot nou.
Item: Diferents vales lo un de quaranta dos lliuras firmat per Joseph Brull a vint y sis Setembre mil setcents seixanta nou, altre de tretse duros, y divuit lliuras y sis pesetas firmat a vint y hu Abril mil setcents seixanta dos per Ignasi Bunau, y consta al dors haver rebut deu duros.
Item: Altre de tres lliuras firmat per Joseph Rull a vint y vuit Abril mil setcents setanta tres, y altre de vint y vuit lliuras firmat per Catharina Roig a quatre Setembre mil setcents sinquanta dos, y consta al dors haver rebut quinse lliuras divuit sous los quals vales se presumen incobrables.
Item: Se ha encontrat ab un llibre de notas que Ramon Mercader deu al difunt Magi Gironella vuit lliuras, y que te rebut a bon compte nou pesetas.

EN LA SALA SE HA ENCONTRAT LO SEGUENT.
Primo: Un escriptori de noguer ab panys y claus, y anellas de llautó viat dins lo qual se ha encontra.
Item: Dos casacas de paó uscuras dolentas.
Item: Unas calsas y xupa de sempradura negra dolentas.
Item: Una casaca xupa y calsas de durach color de panna milt usat.
Item: Un cabriole de paño blau dolent.
Item: Un cobrellit de indiana ordinaria usat.
Item: Dos cotas una de bayeta dolenta y altre de vigons usada.
Item: Un sombrero ordinari usat.
Item: Unas sabatas, y una mitjas de estam dolentas.
Item: Quatre camisas de tela dolentas.
Item: Dos armillas de cotonina, y tres coixineras de tela tot dolent.
Item: Quatre llansols un de tela, y tres de bri molt usats.
Item. Dos gorras de fil viadas usadas.
Item: Dos mocadors de fil, usats.
Item: Sis tovallons de fil, y cotó dolentas.
Item: Unas estovallas de fil y cotó medianas, dolentas.
Item: Dos quadrets petits de Napols usats.
Item: Quatre cornucopias de escultura sens vidre dolentas.
Item: Una calaixera de noguer, un cubert de plata y algunas heynas de cuyna de poca entitat tot lo que lo difunt digué de pareula ser entregat a Theresa Barjau lo que se ha executat.
Item: Dos coberts de plata vella de pes vuit onsas.
Item: Un anell de or ab una vermelleta per trenta grams.
Item: Un ganivet petit ab manech de plata.
Item: Un parell de sivellas de plata de lley ab camas de ser per los peus y altres per xarrateras de pes dos onsas un argens usadas.

EN LA CUYNA SE HA ENCONTRAT LO SEGUENT.
Primo: Unas graellas, y uns trespeus de ferro tot viat.
Item: Un calderó petit, un escalfador y un braser mediá tot de aram usat.
Item: Dos candeleros de llautó usats.
Item: Una garrafeta de fusta ab pany, y clau ab sinch garrafas buidas tot usat.
Item: Una taula de fusta petita usada, y dolenta.
Item: Sis gots de cristall, y dos ampollas petitas del mateix, usadas.
Item: Una galleda ab cercols de ferro usada.
Item: Sis plats de pisa fina, usats.

EN LA BOTIGA DE LA BARCELONETA QUE TENIA LLOGADA, Y TREBALLAVA DE SA FACULTAT DIT DIFUNT SE HA ENCONTRAT.
Primo: Una caixa dolenta y dins de ella onse plechs de afeutar de tela ordinaria milt usats.
Item: Sis tovallolas de bri de afeytar dolentas.
Item: Quatre axugamans de bri usats.
Item: Un plech de draps dolents.
Item: Nou cadiras de fusta ab bravos, part usadas y part dolentas.
Item: Sis taulas una dita bufet y sinch de fusta ordinaria, usadas.
Item: Quatre banchs de fusta usats.
Item: Un estuig de fusta ordinaria ab tres navajas usadas.
Item: Sinch bassinas de llautó per afeyetar tres dolentas y dos usadas.
Item: Un calderó de aram mediá, y son gerro del mateix tot usat.
Item: Una garrafeta petita de fusta buida.
Item: Una gerra de terra mediana usadas.
Item: Set cadiras petitas ab asientos de palla usadas.
Item: Dos pedras de afinar navajas usadas.
Item: Un estoig de fusta negra ab sis llansetas usadas.
Item: Dos xaringas petitas de estany usadas.
Item: Dos ventallas de fusta pintadas per lo portal usadas.
Aquestos emperó bens y no altres ha encontrat dit Joseph Gironella ser propris del referit Magí Gironella son pare. Protestant que si en lo esdevenidor apareixeran altres bens a mes dels sobredits o be arribará a sa noticia fará de ells un nou inventari. Tot lo que fonch fet en la referida ciutat de Barcelona en los día, mes y any sobredits. Y dit Joseph Gironella (al qual lo notari avall escrit dono fee coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis Mariano Colldelram y Joseph Thomas escrivents en Barcelona habitants.
Joseph Gironella, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.