Saga Bacardí
02899
COMPRA DE TERRENO EN PLA DE LLIGALBE, A LA FAMILIA SOR, Y A LA FAMILIA PALAUDARIAS, POR MARIA TERESA GIRONELLA, Y RAMONEDA


En nom de Deu. Amen. Joan Molera Dor. en medicina en Barcelona domiciliat, y Josepha Molera y Bargiban, antes Sor conjuges, com a tudora, y en son cas curadora de las personas, y bens dels pubills Joan Cayetano, Cayetana, y Thresa Sor fills comuns de mi dita Josepha Molera antes Sor, y del Dor. en medicina Joan Sor difunt primer marit de mi la mateixa Josepha, com es de veurer ab lo prosehit de quatre Juliol prop passat per lo Magnifich Alcaide Major, y tinent Corregidor de esta ciutat y son parte en lo proces de informació al infrit fi, rebut en la Curia Real ordinaria de la present ciutat. Actuant Cayetano Simon, y Lullera notari, dit Joan Cayetano Sor oficial del Real Monte de Prestar, y dita Cayetana Sor doncella germans en Barcelona habitants fills de dit Dor. Joan y de mi dita Josepha Molera antes Sor, afirmant nosaltres germans Sor esser es a saber; Jo Joan Cayetano menor de vint y sinch anys, y major de vint y un any, y jo dita Cayetana major de vint y sinch anys; Pau Palaudarias veler ciutadá de Barcelona, y Engracia Palaudarias, y Cadena conjuges, en los noms de usufructuari, y proprietaria; Per pagar nosaltres dits tudors, y curadors, y germans Sor de la meytat del preu de la pessa de terra se designará ( per esser la altra meytat de dits conjuges Palaudarias) las quantitats se expressaran a bon compte de lo que dits pubills dehuen, y jo dit Dor. Molera curador per alimentsa ells prestats de ordre, y compte meu, y per lo que per dits aliments quedo a deurer a diferents, y en altra manera per varias altras causas, y rahóns que se individuaran: Primo a Joseph Balius mestre collegiat de primeras lletras, cinquanta quatre lliuras deu sous per salaris, y paper sellat dels actes y llicencia per ell pagat pera fer, y firmar la present venda, com, y tambe per diferents diligencias a est fi per ell practicadas; Item al P. Prior, y Convent de St. Geroni de la Vall de Betlem vinti, y quatre lliuras, per quatre pensions cessas desde vint y quatr4e Juny de mil set cents setanta, dos fins a igual dia de est any mil set cents setanta, y sis del cens de penció sis lliuras que tots anys a vint y quatre Juny se fa, y presta a dit Convent per la pessa de terra, que se designará; Item a Blay Saurit sabater tretse lliuras per lo import de las sabatas se han pres en sa botiga per lo calsar de nosaltres mare y fills Sor; Item a Jacintho Ribas sastre tretse lliuras per rabas per ell fetas per lo us, y port de nosaltres mateixos mare, y fills; Item a Simon Blanch catayre divuyt lliuras per indianas presas en sa botiga per lo vestir de nosaltres ditsd mare, y fills; Item a Joan Guix sastre deu lliuras deu sous per lo lloguer de un llit que temps ha te donat per lo us de mi dit Joan Cayetano Sor; Item a Fr. Salvador Matayna Religios Trinitari calsat trenta lliuras per semblants dexá a mi dita Josepha Molera per la manutenció mia, y de dits mos fills; Item a Josepha Vicens viuda trenta lliuras per semblants nos ha donat graciosament per acudir a las urgencias de nosaltres dits mare, y fills; Item a Theresa Bru tavernera quinse lliuras per aliments nos ha prestat fins vuy; Item per entregar a mi dita Josepha Molera cinquanta lliuras per comprar robas pera vestirme, y equipatjas a mos fills; Y finalment nosaltres dits conjuges Palaudarias, y Cadena per expedició de nostres negocis: Perso cada un de nosaltres de per si, y per son respective interes; De nostra libre voluntat, y certa ciencia per nosaltres en dits respective noms, y per los hereus, y successors de dit Dor. Joan Sor, y nosaltres germans Sor, y conjuges Palaudarias per nostres hereus, y successors (fent estas cosas nosaltres dits tudors, y curadors ab llicencia, y permis a est fi concedida per dit Magnifich Alcaide Major y Tinent Corregidor,a b dita sa calendada provisió de quinse Juliol prop passat) venem a la Sra. Maria Theresa Gironella, y Ramoneda muller del Sor. Christofol Gironella major de dias, comerciant ciutada de dita ciutat encaraque ausent, y per ella present lo notari baix firmat, y a qui de dita Sora. Son dret, y causa tindrá perpetuament tota aquella pessa de terra campa de tinguda, o sembradura sis quartas poch mes, o menos ab sas entradas, y exidas, drets, y pertinencias universals, que per los titols calendarem tenim, y posehim en la parroquia de St. Martí de Provensals territori de Barcleona, y lloch nomenat Pla de Lligalbe: Se te (junt ab altra pessa de terra de tinguda tres mujadas pòch mes, o menos possehida vuy per Da. Eularia Escuder viuda succehint a Joseph Roureda pages de dita parroqquia de St. Martí de pertinencias de la qual es la que ab lo present se ten) en directe domini, o franch alou del Rnt. Prior, y Convent del Monastir de Sant Geroni de la Vall de Bethlem als de la Murtra a cens de divuyt lliuras moneda barcelonesa tots anys pagadoras en la festa de St. Joan del mes de Juny, del qual cens dita compradora deurá pagar sis lliuras com las restants dotse lliuras las deu pagar dita Escuder succehint a dit Roureda per lo restant de dita pessa de tres mujadas per ella possehida; pero no obstant tot lo dit cens deu esser salvo, y segur tant sobre la una com sobre la altra de ditas pessas de terra inseguint lo acte de venda que se calendará baix ficida de divuyt Mars de mil set cents trenta set firmats per rahó de señoria. Y termena dita pessa de terra de llevant ab lo torrent que alli es; de mitg dia ab honor de Da. Eularia Escuder; de ponent ab honor dels hereus de Ramon Yvern mestre de casas ciutadá de Barcelona; y a tremuntana ab lo restant de dita pessa de terra possehida per dita Da. Eularia Escuder, que antes fou de Joseph Roureda pages. Y pertany la dita pessa de terra que venem es a saber en quant a la meytat de ella a nosaltres dits Pau Palaudarias, y Engracia Palaudarias, y Cadena conjuges per en virtut de donació, y cessió de la mateixa meitat de pessa de terra a mi dita Engracia feta, y firmada per Engracia Sor viuda de Bernus Sor germana per S.M. habitant en dita parroquia de St. Martí per despres de son obit ab acte rebut en poder de Francisco Gualsa notari publich real collegiat de numero de Barcelona, a vint y sinch Abril de mil set cents sesanta quatre, y ja en virtut de altra donació del usdefruit de la expressada meytat de pessa a la referida Engracia Palaudaria feta entre vius, y de present per dita Engracia Sor ab acte rebut en poder de Llorens Madriguera notari publich real collegiat de numero de Barcleona a trenta Janer de mil set cents setanta sinch. Y en quant a la altra meytat de la mateixa pessa venuda especta a nosaltres dits Dor. Joan Molera, y Josepha Molera antes Sor com a tudors y curadors sobre expressats. A nosaltres dits Joan Cayetano Sor, Y Cayetana Sor, no sols com a llegataris (junt ab dita Theresa Sor nostra germana vuy muller de Anton Portiach cirurgiá al present resident fora de Cathaluña) dels bens que foren de dit Dor. Joan Sor nostre pare, es a saber jo dit Joan Cayetano Sor en quant a dos parts fetas de dits bens tres parts iguals, y jo dita Cayetana junt ab la referida Theresa en quant a la restant tercera part de dits bens, sino tambe a major abundament, y sens prejudici dels drets a mi dit Joan Cayetano espectants en virtut de dit llegat, nos pertany dita meytat de pessa de terra a mi dit Joan Cayetano com a hereu universal del referit Dor. Joan Sor mon pare per est en primer lloch instituhit, y a mi dita Cayetana com a hereva (per lo cas de morir sens fills dit Joan Cayetano mon germá) en segon lloch instituhida per lo enuinciat Dor. Joan Sor mon pare com de dit llegat, y herencia consta ab lo ultim testament que dit nostre pare en escrit entregá clos a Jaume Tos, y Romá notari publich real collegiat de numero de Barcleona a vint y dos Febrer de mil set cents cinquanta vuyt publicat a vint, y sinch de dits mes y any. A dit Dor. Joan Sor espactava com a hereu universal de dit Bernat Sor geometra, per ell instituhit ab son ultim testament que atorgá en poder de Bonaventura Gali notasri publich de numero de Barcelona a vint, y vuyt Febrer de mil set cents quaranta, publicat a quinse Desembre de mil set cents quaranta sinch. Y a dit Bernat Sor, y Engracia Sor conjuges pertenya tota la dita pessa de terra de did quartas en virtut de venda a ells, y als seus perpetuament feta, y firmada per Theresa Munbert, y Espada viuda de Jaume Munbert pages ciutada de Barcelona ab acte rebut en poder de Bonaventura Gali notari publich de numero de dita ciutat a vuyt Mars de mil set cents trenta set, firmat per rahó de Señoria. La qual venda fem en dits respective noms com millor en dret tinga lloch, y part extrahem las cosas sobre venudas de nostre dret, y domini, y las transferim a dita compradora a la qual prometem entregarli possessió corporal, real, y actual, o quasi de aquellas, li donem facultat peraque de sa propria autoritat, y sent ministeri de justicia se la puga pendrer, y retenir, y entretant tardari en pendrerla nos constituhim tenerlas, y possehirlas per ella, y en son nom, y pepr ultim li cedim tots los drets, y accions que nos pertanyen, y pugan en avant competirnos en ditas cosas venudas peraque puga valerse de ells judicial, y extrajudicialment com millor li convinga per lo qual efecte la constituhim nostra procuradora, com en cosa propria, salvant sempre sobre ditas cosas venudas lo cens, y drets del Sor. alodial sobre expressat; y per rahó del present contracte lo competent lluisme. Lo preu de esta venda es sinch centas sinquanta lliuras moneda barcelonesa del qual preu so es de la meytat de ell corresponent a la meytat de dita pessa de terra en virtut o facultat que nosaltres dits tudors, y curadors, y germans Sor concedim a dita compradora se reté en son poder dos centas vint y sinch lliuras per pagarlas als acrehedors, y per los motius explicats en lo exordi del present acte dels quals acrehedors al temps de la paga cobrará las escrituras necesarias, y també cessió pera defensar est contracte contra qualsdevols personas, y feta aquella succehesca al propri lloch, y a las mateixas prerrogativas que a dits acrehedors pertanyerian sino sels hagués satisfet dits sos excedits per lo qual efecte la constituhim nostra procuradora, com en cosa propria, y las altra cinquant lliuras a cumpliment de la meitat de dit preu jo dita Josepha Molera antes Sor per los motius en lo exordí las rebo de dita compradora en diner comptant en pesencia del notari, y testimonis avall escrits per mans de tercera persona.= Y las restants dos centas setanta sinch lliuras, meytat y a cumpliment de tot lo dit preu respectiva, a la altra meytat de dita pessa de terra; Jo dit Pau Palaudarias de voluntat de dita Engracia ma muller las rebo tambe de la citada compradora, en diner comptant en presencia del notari, y testimonis avall escrits per mans de tercera persona. Per lo que renunciant a la excepció del preu no esser aixi convingut ni rebut a la lley, que afavoreix als enganyats en mes de la meitat del just valor, y a altra qualsevol que afavorer nos puga condonam en dits respective noms a dita compradora tot lo que podrian valer mes del referit preu las cosas sobre venudas, que en los mateixos noms, y cada un de nosaltres per nostre respective interes prometem ferli perpetuament tenir pacificament possehir, y estarli de ferma, y legal evicció, y legitima defensa en tot, y qualsevol temps, y cas pensat, y no pensat en qualsevol manera es devinga aixi de dret com de fet, y de esmena de tots danys, y gastos que per lo referit se li seguescan. Y per cumplir las ditas cosas obligam es a saber nostres dits tudoors, y curadors tots los bens, y drets de nostra tutela, y cura, nosaltres dits germans Sor, y Engracia Palaudarias, y Cadena tots nostres bens, y drets mobles, e immobles presents y esdevenidors, y jo dit Pau Palaudarias lo usdefruit a mi espectant en los bens de dita ma muller durant nostre matrimoni, y renuncam a tota lley, y dret de nostre favor, y a la que prohiveix la general. Y per major seguretat juram a Deu Nosatre Señor lo present contracte tenir sempre per ferm, y agradable, y que no se ha fet en frau del Sor. alodial sobre exprfessat no de sos drets. En virtut del qual jurament jo dit Joan Cayetano Sor per esser menor de vint y sinch anys com he dit, prometo no contravenir a ditas cosas per rahó de ma menor edat, y perso renuncio al benefici de menor edat engany, facilitat, e ignorancia, y a altre qualsevol per los quals restitució alguna puga demanar. Y se declara quear advertit per lo infrit notari que de est acte se ha de pendrer rahó dins los sis dias seguents al present en lo ofici de hipotecas de esta ciutat. Y despres en altre qualsevol ofici de hipotacas ahont especte dins un mes consecutiu de cada un de ells per los efectes en la Real Pragmatica de hipotecas. Y ho atorgan en Barcelona als deu dias del mes de Setembre any del Naixament del Señor de mil set cents setanta, y sis; Essent presents per testimonis Joseph Janer, y Francisco Ferrús escrivents en Barcleona habitants. Y los atorgants coneguts per mi lo infrit notari ho firman tots a excepció de dita Engracia Palaudarias, y Cadena, per la qual , que ha dit no saber escriurer, firma de sa voluntat un dels testimonis.
Dor. Joan Molera, Josepha Molera antes Sor, Joan Cayetano Sor, Cayetana Sor, Pau Palaudarias, Francisco Farrus En poder de mi Joseph Ponsico notari.