Saga Bacardí
02903
CREACION DE CAUSA PIA SOBRE BIENES DE MARIA TERESA GIRONELLA Y RAMONEDA
.

En nom de Deu. Amen. La Sra. Maria Theresa Gironella, y Ramoneda muller del Sr. Christofol Gironella comerciant ciutadá de Barcelona. Per quant la Real Casa de Retiro de Pobres Donas antes perdidas entre los vius mundans, eregida en esta ciutat de Barcleona al cuidado de la Venerable Congregació baix lo titol de Nostra Sra. de Esperansa,y Salvació de las animas fundada en la mateixa ciutat, es al fi de recullir ditas pobres donas a una vida espiritual Christiana, y per falta de manutenció, no poden recullir los Sr. Administradors de dita Real Casa, moltas de las que se los presenta pera cambiar sa vida esgarriada, ab la perfecta, y unida de alabar a Deu Nostre Señor. Persó dita Sra. Maria Theresa Gironella volent cooperar a un fi tant sant, a major gloria de Deu Nostre Señor. De sa Sta. Mare y de tots los Sants, y Santas de la Patria Celestial, en sufragi de las Animas del Purgatori, y especialment de las de la obligació, y en remissió dels defectes espirituals de la fundadora.Ynstituheix, y funda en dita real Casa de retiro una plassa, o lloch de manutenció pera una de las pobres donas que deixant sos vicis mundans vulla retirarse, y se retire en dita Real Casa pera servir a Deu Nostre Señor. Reservanse, com expresament se reserva librement pera si dita Sra. fundadora durant sa vida natural, y per despues de son obit, per la Sra. Maria Josepha Cebriá, y Vilella muller del Dr. en dret Felip Cebriá, y Rafols sa filla, y per qui será son hereu, o successor universal perpetuament lo dret de Patronat actiu de esta fundació en qualsevol vacant de dita plassa, o lloch en la expressada Real Casa de Retiro. Y respecto que la manutenció de cada una de ditas donas en la expresada Real Casa, vuy es regulada de la quantitat annual de cinquanta quatre lliuras: Persó per la dotació de esta pia fundació, ofereix a Deu Nostre Señor Jesu Christ, y a dita Pia obra, y per ella insolutum dona als Sors. Administradors de la referida Real Casa de Retiro. Primo Tot aquell cens de pensio vint y sinch lliuras moneda barcelonesa, ab sa Señoria directa, firma, fadiga de trenta dias, y demes drets al Señor directe competents, porrata de la pensio corrent, pensio, y porratas en avant devedoras, y lo preu del mateix cens en cas de lluisio si sera lluible , que tots anys en lo dia, o festa de Nostra Señora del mes de Setembre , dita Sra. fundadora cobra, y cobrar deu per una pessa de terra campa ab aigua pera regar de tinguda una mujada adestrada, que al present Francisco Masferrer hortolá de las hortas del Portal Nou, ciutadá de Barcelona te, y posseheix en lo territori de esta ciutat, y partida dita Argels vells, y lloch nomenat
del Secar, y baix lo lloch dit puig de Celleta. Se te dita pessa de terra en directe domini, o franch alou de dita Sra. Maria Theresa Gironella, aixis com de vuy en avant en virtut de est acte, se tindrá per la present fundació, a dit cens de vint y sinch lliuras tots anys pagaderas en dit dia, o festa de Nostra Señora del mes de Setembre, y en son directe domini, o franchalou. Termena la mateixa pessa de terra de llevant ab lo cami Real: De mitg dia ab terras de Catherina Tulla viuda de Francisco Tulla: De ponent ab terras de Joan Codina hortolá de ditas hortas: Y de tremuntana ab terras de Paula Galceran viuda. Item Secundo, tota aquella pessa de terra campa de tinguda, o sembradura sis quartas poch mes o menos ab sas entradas, y exidas, drets, y pertinencias universals, que per los titols calendaré tinch, y poseheix en la parroquia de St. Martí de Provensals territori de Barcelona, y lloch nomenat Pla de Lligalbé. Se te la dita pessa de terra (junt ab altra de tinguda tres mujadas poch mes, o menos possehida vuy per Dña. Eularia Escuder viuda succehint a Joseph Roureda pages de dita parroquia de St. Martí de pertinencias de la qual es la sobre designada) en directe domini, o franch alou del Rnt. Prior, y Convent de St. Geroni de la Vall de Bethlem alias de la Murtra bisbat de Barcelona, a cens de divuyt lliuras tots anys pagadoras en lo dia, o festa de St. Joan del mes de Juny; del qual cens se deuhen pagar sis lliuras per la pessa de terra sobre designada; y las restants dotse lliuraqs las deu pagar dita Sra. Eularia Escuder per dita sa pessa de terra de tres mujadas: pero assó no obstant tot lo dit cens de divuyt lliuras deu esser com es salvo, y segur, tant sobre la una, com sobre la altra de ditas dos pessas de terra separadas. Termena la pessa de terra sobre insolutum donada, de llevant ab lo torrent que alli es: De mitg dia ab altre honor de dita Sra. Eularia Escuder: De ponent ab honor del s hereus de Ramon Ysern mestre de casas. Y de tremuntana ab lo restant de dita pessa de terra possehida per la mateixa Sra. Eularia Escuder que antes fou de dit Joseph Raureda pages. Y espectan a la referida Sra. Maria Theresa Gironella las cosas sobre designadas, es a saber dit cens de vint y sinch lliuras, ab la Señoria directa, y demes drets, en virtut de venda a ella, y als seus perpetuament feta, y firmada per Carlos Rondó y Llorens notari publich de niumero de Barcelona, ab acte rebut en poder de Ramon Costansó notari publich de numero de dita ciutat a trenta Noembre de mil set cents setanta y sis. Y a dit Rondó espectava en virtut de establiment de la expressada pessa de terra en primer lloch designada, ab imposició de dit cens, y domini, firmats a favor del expressat Francsico Masferrer hortolá ab altre acte rebut en poder del citat Costansó notari a divuyt Desembre de mil set cents setanta y sis. Y la pessa de terra en segon lloch designada especta a la mateixa Sra. Maria Theresa Gironella per titol de venda a ella, y als seus perpetuament feta, y firmada per lo Dr. En medicina Joan Molera, y la Sra. Josepha Molera antes Sor conjuges com a tudors, y en son cas curadors de las personas, y bens dels pubills Joan Cayetano, Cayetana, y Theresa Sor, fills comuns a dita Sra. Josepha Milera antes Sor, y al Dr. En medicina Joan Sor son difunt primer marit, y per los mateixos Joan Cayetano Sor, y dita Cayetana Sor germans, precehint permis y decret del legitim Superior ab acte rebut en poder del infrit Joseph Ponsico notari a deu Setembre de mil set cents setanta, y sis firmat per rahó de domini. Item tertio, y finalment dos centas lliuras moneda barcelonesa que promet desde luego entregar als Srs. Administradors de dita Real Casa de Retiro, y deixar en lo Arxiu de la mateixa Real Casa peraque dit Srs. Administradors los esmersien en part segura a utilitat de esta fundació ab clausula perpetua de resmers en qualsevol cas se seguesca lluisió. La qual fundació fa com millor en dret tinga lloch ab pacte que los lluismes resultaran en avant de las transportacions de la pessa de terra en primer lloch designada, per la qual se cobra dit cens de vint y sinch lliuras com y de la pessa de terra sobre en segon lloch designada, en qualsevol cas establerta, vol dita Sra. fundadora que sien sempre aplicats, com desde ara aplica en aument de la dotació de la present fundació per sa perpetua duració, y major reddit. Y ab dit pacte, y no sens ell, extrau las cosas sobre ofertas, e insolutum donadas de son dret, y domini, y las transfereix a dita fundació, y per ella a dits Srs. Administradors de la citada Real Casa de Retiro, als quals promet entregarlos posesio corporal, real, y actual, o quasi de aquellas, los dona facultat peraque de sa propria authoritat, y sons ministeri de justicia se la pugan pendrer, y retenir, y entretant tardaran en pendrerla, se constituheix la fundadora tenirlas, y possehirlas per ells, y sn son nom; y per ultim los cedeix tots sos drets, y accions peraque pugan demanar, y cobrar la porrata se dega, y las pensions, y porratas que en avant se deuran de dit cens, y son preu en cas de lluició si será lluible, com y tambe en son degut tamps usar del dret de fadiga, o prelació en qualsevols successions, transportacions, y alienacions fahedoras de las cosas en, y per rahó de domini aquellas, mediant la cobransa dels lluismes sian deguts, llogar, o arrendar la pessa de terra en segon lloch designada, y de tot lo que cobraran donar, y atorgar recibos, apocas, cessions, y demes escripturas necessarias, y generalment valensa de dits drets, y accions judicial, y extrajudicialment com millor li convinga, per lo qual efecte los constituheix sos procuradors com en cosa propria,ab clausula de intima, y demes oportunas. Y promet, y jura expontaneament a Deu Nostre Señor las referidas cosas tenir sempre per fermas, y agradables, y que la present escriptura no se ha fet en frau del Sor. alodial de la pessa de terra en segon lloch designada, no de sos drets, ni menosda lluisme sie degut per esta transportació, que es la decima part de son just valor. Y declara quedar advertida per lo infrit notari, que de est acte se ha de pendrer rahó dins los sis dias seguents al present en lo ofici de hipotecas de esta ciutat, y despres en altre qualsevol ofici de hipoteca ahont especte dins un mes consecutiu al de cada un de ells per los efectes en la Real Pragmatica de hipotecas. Y ho atorgan en Barcelona als dos dias del mes de Abril any del Naixament del Señor de mil set cents setanta, y vuyt. Essent presents per testimonis Joseph Carreras, y Elias espader, y Pere Giró jove espader ciutadans de dita ciutat. Y la Sra. atorgant coneguda per mi lo infrit notari ho firman.
Maria Teresa Gironella y Ramoneda, En poder de mi Joseph Ponsico notari.