Saga Bacardí
02904
VENTA DE PIEZA DE TIERRA DE LOS SOR A MARIA TERESA GIRONELLA Y RAMONEDA, Y FUNDACION PARA PAGO A POBRE DONCELLA
.

Sia a tots notari: Com lo Rnt. P. Fr. Agustí Ferrés Monjo y profes, y vocal del Monastir, y Convent de St. Geroni de la Vall de Bethlem als de la Murtra bisbat de Barcelona com a procurador que es per las cosas avall escritas, y altras legitimament constituhit, y ordenat per los Rnt, religiosos diputats elegits per lo Rnt. P. Prior y Monjos vocals de dit Convent dels presents Religiosos Diputats que la firmarent son llargament designats, y constituhits consta ab acte rebut en poder del notari avall escrit als vuyt dias del mes de Janer de mil set cents setanta, y sinch. En dit nom firma per raho de Señoria la venda perpetua firmada per lo Magnifich Joan Molera Dor. en Medicina en Barcelona domiciliat, Josepha Molera ante Sor, conjuges com a tudors, y en son cas curadors de las personas, y bens dels pubills Joan Cayetano, Cayetana, y Theresa Sor, fills comuns a dita Josepha, y al Dor. en Medicina Joan Sor. son difunt primer marit, y tambe per lo mateix Joan Cayetano Sor. Oficial de Monte de Pietat de esta ciutat, y per dita Cayetana Sor, doncella germans altres de dits fills, a favor de la Sra. Maria Theresa Gironella y Ramoneda muller del Sor. Christofol Gironella major de dias comerciant ciutadá de Barcelona de una pessa de terra campa de tinguda de sis quartas poch mes, o menos situada en la Parroquia de Sant Martí de Provensals territori de Barcelona y lloch anomanat Pla de Lligalbé, llargament designada en lo acte de dita venda rebut en poder de Joseph Ponsico notari publich de numero de Barcelona als deu de Setembre prop passat, y del corrent any: Los censos deguts, y no pagats, lluhismes, y demes drets dominicals a dits Rnts, sos principals competents sempre salvos: Per la qual firma eo per lo lluisme degut per raho de dita venda confessa en dit nom haver hagut y rebut de dita Sra. Theresa Gironella trenta sis lliuras tretse sous y quatre feta gracia del ters. La qual firma fa en lo referit nom en la ciutat de Barcelona als vuyt dias del mes de Octubre any de la Nativitat del Sor. de mil set cents setanta y sis; Essent presents per testimonis Jaume Miro y Joan Pau Ferrer, y Sala escrivents en dita ciutat residents.= Fr. Agusti Ferrer en dit nom.= En poder de mi Joseph Serch y de Boquet notari que fas fe coneixer al contrahent y que ha firmat de sa ma.= De praemisis aliena manu scriptis fidem praebeo ego Josephus Serch, et de Boquet notarius publicus regius colegiatus de numero Barcinonae haec propria scribens mani.
Concorda ab la en forma probant, que se me ha presentat, y de que fas fe en Barcelona als setse Janer de mil set cents setanta, y nou.
Joseph Ponsico notari.

Firma de domini que se ha de escriurer a continuació de las copias se donen del auto de fundació en la Real Casa de Retiro, firmada per la Sra. Maria Theresa Gironella, y Ramoneda en 2 Abril 1778, que es en lo manual de est any tot 82.
Sia a tots notori como lo Rnt. P. Fr. Joan Soquer Monje Sacerdote, y vocal del Monastir, y Convent de St.Geroni de la Vall de Bethlem alias de la Murtra Bisbat de Barcelona, com a procurador, y Deputat de dits Monastir, y Convent, en la qual los noms, y cognoms de dits P. Prior, y Monjos Deputats que la firmaren, son llargament descrits, y continuats consta ab altre auto rebut en poder del notari avall escrit als vuyt de Mars prop passat, y del corrent any, de que ab la present dit notari ne fa fe: En dit nom ab la salvetat avall escrita y no sens ella firma per raho de Señoria per lo interes de sos principals la Fundació feta, y firmada per Maria Theresa Gironella y Ramoneda muller de Christofol Gironella comerciant ciutadá de Barcelona de una plassa o lloch de manutenció per una pobre Doncella en la Real Casa de Retiro de esta ciutat, ab auto rebut en poder de Joseph Ponsico notari publich de numero de Barcelona als dos de Abril prop passat: La qual firma jo sens anim de perjudicar al Sor. Rnts. Principals del dret, y facultat tenen de fer confessar, y amortisar als Sors. Administradors de dita Real Casa de Retiro la pessa de terra designada en segon lloch de dita Fundació: Los censos, lluismes, y demes drets dominicals a dits sos Rnts. Principals competents sempre salvos: Feta empero gracia del lluisme a dit P. Prior y Convent competents per raho de dita transportacio: La qual firma fa en dit nom en la ciutat de Barcelona als sinch dias del mes de Novembre any de la Notivitat del Sor. de mil set cents setanta, y vuyt; Essent presents per testimonis Joseph Anton Serch y Artigas y Jaume Miró escrivents en dita ciutat habitants.= Fr. Jacin Soquer en dit nom.= En poder de mi Joseph Serch, y Boquer notari que fas fe coneixer a dit contrahent, y que ha firmat de sa ma.= De praeminis aliena manu suriptis hidem praebes ego idem Josephus Serch, et de Boquer notarius publicus reguis collegiatus de numeru Barcinona haec propria scribens manus.
Concorda ab la en forma probant que se me ha presentat, y el que fas jo en Barcelona als setse Janer de mil set cents setanta, y nou.
Joseph Ponsico notari.