Saga Bacardí
02909
ESCRITURA DE REVENTA DE Y RODÉS, HACIA VENTURA, CENSADO POR CRISTOBAL GIRONELLA MAYOR.


En nom de Deu, sia y a tothom manifest com nosaltres Valentí Matas y Pau Rodes, los dos pagesosd e la Parroquia de Santa Maria de Sans Bisbat de territori de Barcelona. Per quant ab acte rebut en poder del infrit notari als sinch dias del mes de Novembre de, any proa pasta lo infrit Barthomeu Ventura pagés de dita Parroquia vené a favor de nosaltres y de nostres successors lo tros de terra que avall se designará, mediant empero lo pacte rededimir per preu de quatre centas lliuras. Y en atenció que lo referit Barthomeu Ventura volent usar del dret de revindicar a ell competent nos ha requirit a fi de que li firmasem la corresponent revenda, oferintnos retornar lo sobredit preu. Per ço de nostre grat y certa ciencia per nosaltres, y per postres respectius hereus y successors qualsevols que sean revenme, restituhim y tornam al sobre anomenat Barthomeu Ventura present, y a sos successors, y a qui ell voldrá perpetuament: tot aquell tros de terra campa de tingada dos mojadas poch mes o menos que per titol de la sobrechalendada venda tenim y possehim en la Parroquia de Nostra Señora del Pi de esta ciutat, fora las Murallas de la mateixa en lo Prat y en lo lloch vulgarment dit "Lo Pont de la Reyna", molt cerca lo Estany de Nostra Señora de Port. Lo qual tros de terra es part, y de pertinencias de altre pessa de terra taoble campa ab alguns arbres en ella plantats de tingada disset mojadas, una quarta, y un octal sita en la mateixa Parroquia. Y se te dit tros de terra junt ab lo restant de dita pessa per Christofol Gironella comerciant matriculat de la Llotja de Mar de esta ciutat, a cens de cent setenta tres lliuras dos sous, y sis tots anys pagdor en lo dia, o festa de Sant Joan del mes de Juny. Y dit Christofol Gironella te la sobredita pessa de terra en quant a dotse mojadas per lo Señor D. Francisco de Moixó en esta ciutat popular com a succehint al Magnifich Francisco Salabardany ciutadá honrat de Barcelona a cens de onse lliuras tots anys pagadoras en lo referit dia, o festa de Sant Joan del mes de Juny. Qui ho te junt ab lo Castell de Port, terras, honors, y possessions de aquell en feu per Sa Magestat (que deu guarde) y baix son domini, y alou a cens de un morobati valent deu sous segons la antigua possessió. Y en quant a lo restant ho te per lo Rnt. Corrector, y Convent de Sant Francisco de Paula de esta ciutat a cens de quatre lliuras, y setse sous, en nuda percepció tots anys pagadora en dit dia, o festa de Sant Joan del mes de Juny. Qui ho tenen per dit D. Francisco de Moixó a cens de tres lliuras y deu sous tots anys en lo mateix dia, o festa pagador. Y est ho te igualment en feu de Sa Magestat, y bais la prestació de dit cens de un morobatin valent deu sous. Y termina dit tros de terra a solixent ab honor de sit Ventura; a mitgdia ab honor de Miquel Castelló fabricant de indianas ciutadá de Barcelona; a ponent ab lo Camí Real que vá a la torre de Cap de Riu; y a tramontana ab honor de Emmanuel Serrallach botiguer de telas, ciutadá de Barcelona. La qual revenda fem així com millor dir, y entendrer se pot, extrahent lo sobredit tros de terra de ma, y poder de dit Ventura, y dels seus. Prometent entregarlin possessió real, corporal, actual, o quasi, donantli facultat peraque de sa propria authoritat se la puga pendrer ab clausula de constuetut, y prechari, cedintli tots postres drets, y accions dels quals puga usar en judici, y fora de ell, com millor li convenga. Constituhintlo per est efecte dueño y procurador com en cosa propria. Salvats sempre los censos, y demes drets dominicals als Señors sobre expressats. Y salva també lo lluhisme que per rahó de la present revenda se deurá. Lo preu de esta revenda es quatre centas lliuras barcelonesas las quals confesam rebreer ab diner comptant realment y de fer em presencia del notari y testimonis avall escrits. Y així renunciant a la excepció de dit preu així no convingut, y a tot altre dret y lley que nos puga afavorir prometen a dit Barthomeu Ventura la present revenda ferli tenir y caler y estarli de ferma y legal evicció per contractes o quasi contractes nostres propris, ab restitució y esmena de tots los gastos, y despesas que per rahó de dits contractes, o quasi contractes se li pugan ocasionar. Per lo que ne obligam tots nostres bens, y drets, y de cada un de nosaltres a solas mobles, e immobles presents y venidors. Renunciant al benefici de novas constitucions, divididotas, y cedidoras accions, a la epistola del divo Adriá, y Constuetut de Barcelona, que parla de dos o mes que per lo total a solas se obligan, y a altre qualsevol lley o dret que nos puga afavorir, y a la que prohibeix la general renunciació. Y peraque las sobreditas cosas tingan sa deguda estabilitat juram expontaneament a Nostre Señor Deu, y a sos quatre Sant Evangelis en ma y poder del notari avall escrit. Que no sols contra las sobreditas cosas no farem ni vindrem per causa, o rahó alguna, sino que també lo present contracte no se ha fet en frau en frau ni perjudici dels Señors sobre expressats, ni de sos drets dominicals. Confessant dits contrahents quedar advertits per lo infrit notari. Que del present contracte se ha de pendrer la rahó en lo offico de hipotecas de esta ciutat dins sis dias seguents en virtud del manat per Sa Magestat ab sa Real Pragmatica publicada en esta capital als vint y vuit Mars mil setcents seixanta y vuit. Y així ho firmam en la ciutat de Barcelona als vint dias del mes de Janer del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuitanta y un. Essent presetns per testimonis Christofol Torra jove cirurgiá, y Francisco Fochs y Broquetas escrivent en dita ciutat habitants. Y los dits contrahents (als quals jo lo infrit notari dono fee coneixer) ho firmaren de sa respective ma a excepció de dit Valentí que per ell ha firmat un dels testimonis.
Pau Rodés, Francisco Fochs y Broquetas testimoi, Bartomeu Ventura, En poder de mi Joseph Grau Sayrols y Carreras notari.