Saga Bacardí
02910
ESCRITURA DE REDENCIÓN DEL CENSO A FAVOR DE VENTURA, POR CRISTOBAL GIRONELLA MAYOR.


En nom de Deu, sia, y a tots manifest. Com jo Barthomeu Ventura pagés de la Parroquia de Santa Maria de Sans, Bisbat y territori de Barcelona. Per quant com a hereu universal dels bens que foren de Ramon Ventura pagés de dita Parroquia mon pare, per ell elegit ab son ultim y valit testament, que feu, y firmá en poder del Rnt. Dr. Joseph Costa Pbre. Y Cura de dita Parroquia als set dias del mes de Octubre del any mil set cents seixanta y Quatre, me trobo pocehir una pessa de terra de tingada nou mojadas y una octava poch mes o menos, que es part y de pertinencias de aquella pessa de terra de tingada diset mojadas, una quarta y un actau, que ab acte rebut en poder de Daniel Troch notari publich de número de Barcelona als trenta dias del mes de Janer del any muil setcents seixanta y un, fou establerta a favor de Ramon Ventura mon pare per lo infrit Christofol Gironella, a cens de cent setenta tres lliuras, dos sous, y sis tots anys pagadoras en lo dia, o festa de Sant Joan del mes de Juny, que correspon a rahó de deu lliuras per mojada, y ab entrada de un parell de pollastres. Y conciderant que lo pocehir jo aquella no es del menor profit, ans be dañosa per lo exorbitant cens a que está obligada a la solució dels quals me cresto imposibilitat, com per trobarse molt deteriorada per las moltas ayguas de que abunda aquell terreno, que quant de ellas no resuelta lo menor profit, a menos de inpedirhi crescudas quantitats en millotas, lo que no duch jo suportar per falta de medis per ço, de mon grat y certa ciencia per mi, y per mos hereus, y successors qualsevols que sian Reddesch, restituhesch y torno al expressat Christofol Gironella major, comerciant matriculat de la Llotja del Mar de esta ciutat present, y avall acceptant, y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament: tota aquella pessa de terra campa, ab alguns arbres en ella plantats de tingada nou mojadas y un octal, que es part y de pertinencias de aquella pessa de terra de tingada disset mojadas y un octal, sita en la Parroquia de Nostra Señora del Pi de esta ciutat, fora las Murallas de ella, en lo Prat, y en lo lloch vulgarment dit "Lo Pont de la Reyna", molt cerca lo Estany de Nostra Señora del Port, com las restants vuit mojadas y una quarta las tinga, y possehesca Vicens Cuñado y Giralt, sastre ciutadá de Barcelona, ab la obligació de haver de pagar cuitanta dos lliuras deu sous de sobre expressat cens. Y se te tota la sobredita pessa de terra per lo expressat Christofol Gironella y bais la prestació del referit cens. Qui ho té en quant a dotse mojadas per lo Señor D. Francisco de Moix en Barcelona popular, com a succehint al Magnifich Francisco Salavardany, ciutadá honrat de Barcelona a cens de onze lliuras, tots anys pagadoras en lo mateix dia, o festa de Sant Joan del mes de Juny. Qui ho te, junt ab lo Castell de Port, terras, y honors, y possessors de aquell en feu de Sa Magestat (que deu Guarde) y baix son domini y alou a cens de un morobati, valent deu sous, segons la antigua possessió. Y en quant a lo restant ho te per lo Rnt. Corrector y Convent de Sant Francisco de Paula de esta ciutat, a cens de Quatre lliuras, y setse sous, en nuda percepció, tots añs pagador en dit dia, o festa de Sant Joan del mes de Juny. Qui ho tenen per dit D. Francisco de Moixó a cens de tres lliuras, y deu sous tots anys en lo mateix dia, o festa pagador. Y est ho té igualment en feu de Sa Magestat y baix la prestació de dit cens a un morobati, valent deu sous. Y terminan ditas nou mojadas, y un octal a solixent ab honor de dit Vicens Cañadó; a mitgdia part ab honor de Joseph Planas pagés de Sant Martçi, y part ab honor de Miquel Castelló fabricant de indianas, ciutadá de Barcelona; a ponent ab lo Camí Real que vá a la torre del Cap de Riu; y a tramontana ab honor de Manuel Serrallach botiguer de telas ciutadá de Barcelona. Y així mateix absolch diffinesch, y remeto a dit Christofol Gironella tot lo util domini, y natural possessió, y altre qualsevol dret a mi en dit nom competent, y adquirit en las sobreditas nou mojadas, y un octal de terra en virtud del sobre chalendat establiment a favor de dit mon pare firmat, com, y també totas, y qualsevols millotas per mi, o per dit mon pare en aquella tal vegada fetas. La qual reddició, y restitució fas axí com millor dir, y entendrer se pot. Extrahent la sobredita terra de ma, y poder meus, y aquella poso, y transferesch en ma, y poder de dit Christofol Gironella ab las mateixas llibertat, descarrech, y franquicia, que las possehia antes del citat establiment. Prometent entregarlin possessió real, corporal, actual, o quasi, donantli facultat peraque de sa propria authoritat se la puga pendrer, ab clausula de constitut, y precari, cedint tots mos drets, y accions, dels quals puga usar en judici y fora de ell com millor li convenga, constituhintlo per est effecte dueño y procurador com en cosa propria. Prometent la present restitució, y absolució ferli tenir, y valer y dita part, y porció de pessa de terra possehir y estarli de ferma, y legal evicció per contractes, o quasi contractes seus propris, y de dit mon pare, ab restitució y esmena de tots los danys y gastos que per rahó de dits contractes se li pugan ocasionar. Per lo que ne obligo tots mos bens, y drets mobles, e immobles presents, y veniders. Renunciant a qualsevol lley o dret que me puga afavorir, y a la que prohibeix la general renunciació. E jo dit Christofol Gironella, acceptant la present restitució, y absolució a mon favor feta, no obstant de no ferse de tot lo terreno establert y ab la expresa protesta de no aprobar, ni consentir la possessó que te dit Cañadó del restant de ella. De mon grat y certa ciencia absolch, diffinesch, y remeto a favor de dit Barthomeu Ventura tots los drets, y accions a mi competents contra ell, y sos bens per rahó de la prestació de dita part de cens a que fins vuy estaba obligat, com, y també de qualsevols atrassos que del mateix hi hagues imposant a mi, y als meus (salvada la sobredita evicció) sobre ditas cosas cilenci, y callament perpetuo, ab pacto firmissim de mes no demanar, cancellant, y annullant lo mateix acte de establiment, sas forsas, y obligacions de manera que en lo venider no puga aprofitar, no dañar. Y peraque las sobreditas cosas tingan sa deguda estabilitat juram un, y altre a Nostre Señor Deu, y a sos Quatre Sants Evangelis en ma, y poder del notari avall escrit que contra las sobreditas cosas no farem ni vindrem per causa, o rahó alguna. Confesant dits contrahents quedar advertits per lo infrit notari que del present contracte se ha de pendrer la rahó en lo office de hipotecas de esta ciutat, dins sis dias seguents en virtud del manat per Sa magestat, ab sa Real Pragmatica publicada en esta capital als vint y vuit Mars mil setcents sexanta y vuit. Y així ho firmam en la ciutat de Barcelona als vint y tres dias del mes de Janer del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuitanta y un. Essent presents per testimonis instrumentals Francisco Antón Vila, y Francisco Fochs y Broquetas escrivents en dita ciutat habitants. Y los dits contrahents (als quals jo lo infrit notari dono fee coneixer) ho firmaren so es dit Ventura de sa ma, y per dit Gironella per estar impedit ha firmat un dels testimonis.
Bartomeu Ventura, Francisco Fochs Broquetas testimoni, En poder de mi Joseph Grau Sayrols y Carreras notari.