Saga Bacardí
02911
REQUERIMIENTO DE TESTAMENTO DE CRISTOBAL GIRONELLA MAYOR


En la ciutat de Barcelona als vint y nou dias del mes de Setembre del any del Naixament del Sor. de mil set cents setanta y quatre. Lo Sor. Christofol Gironella comerciant matriculat de la Llotja del Mar de esta ciutat gosant de salut corporal y ab sos bons entendiments, sana memoria, y clar parlar. Entregá a mi lo notari baix firmat la present plica closa ab ostia vermella, en que digué esser son testament escrit de ma agena, y firmat de sa ma propia, que volgué valgués per testament, o per aquella especie de ultima voluntat que millor de dret valer pugués, ab lo qual revocá tots, y qualsevols altres testaments per ell fets fins lo dia present, no obstant qualsevols paraules derogatorias que en qauells se trobaren continuadas. Lo qual testament firá, y digué voler, que fos guardat en mon poder, y despres de sa mort obert, y publicat. Essent presente y cridats per testimonis, per dit testador pregats Salví Fabregas, y Joseph Campllonch escrivents en barcelona residents. Christofol Gironella.= Salví Fabregás testimoni.= Joseph Campllonch testimoni.= En poder de mi Felix Campllonch notari que fas fe coneixer al sobredit Sor. Testador.-----------------

Despres als dinou dias del mes de Juny del any mil set cents vuytanta hu, morí ja lo referit Christofol Gironella testador predit constituit personalment lo Magnifich Christofol Gironella, y Pujol ciutadá honrat de Barcelona y en ella domiciliat fill primogenit de dit Christofol (pretenent en lo mencionat testament----------) y eran las casas propias de lo testador, y en lo quarto de aquellas casas en la present ciutat, y en lo carrer anomenat en lo carrer Ample, y en presencia del P Ramon Bassart clergue en Barcelona domiciliat, y Fr. Joseph Soler Casanova Religiós Trinitari Calsat conventual en lo Convent dels P. de la present ciutat. Testimonis per est efecte cridats. Lo expressat Magnifich Christofol Gironella y Pujol requirí a mi Francisco Joan Elias y Bosch notari publich de numero de Barcelona com a legint y regint las escripturas publicas de Felix Campllonch qual notari pblich de numero de Barcelona, tragués la sobredita plica y regoneguda per lo mateix requirent, me instá la obrís, y publicás tot lo contingut en lo mateix testament, y assenuhint yo dit notari a dit requiriment traguí la sobredita plica y haventla oberta publiquí tot lo referit testament lo qual es del tenor seguent: