Saga Bacardí
02912
APERTURA DE TESTAMENTO DE CRISTOBAL GIRONELLA MAYOR
.

En nom de Deu amen: Jo Christofol Gironella comerciant Matriculat de la Llotja del Mar de esta iutat de Barcelona, fill legitim, y natural de Christofol Gironella cirurgiá ciutadá de la mateixa ciutat, y de la Señora Geronima Gironella conjuges difunta. Estant ab salut corporal, per la gracia de Deu, y ab mon bon entendiment, sana memoria, y clar parlar: Volent disposar mos bens lo present meu fais testament, y ultima voluntat mia. Nomeno en marmesors, y del present meu testament executors, a Maria Theresa Gironella y Ramoneda charissima muller mia, Christofol Gironella, y Pujol també comerciant Matriculat de dita Llotja del mar, al Rt. Jaume Gironella Religios Sacerdot Trinitari Calsat, Llorens Gironella y Pujol Clergue, Maria Angela Via y Gironella muller de Llorens Via passamaner, Theresa Saurach, y Gironella muller de Sagimont Saurach comerciant, y Magdalena Maciá y Gironella muller de Jaume Massiá adroguer, tots fills meus y los tres ciutadans de Barcelona als quals y a sa major part dono ple poder y facultat de cumplir, y executar dita ma testamentaria disposició segons que per mi avall trobaran ordenat.----------------------
Primerament vull que tots los deutes que lo dia de mon obit deixats sian pagats sens estrepit, ni figura de judici segons que de ells legitimament apreixera la veritat del fet considerada.------
Elegesch la sepultura a mon cadaver fahedora en la parroquial Iglesia de Sta. Maria del Mar de esta ciutat en lo vas, y ab las solemnitats modo, y forma disposaran dits mos marmesors; Volent que estant mon cadaver en casasia feta absolta general per la Rt. Comunitat de dita Parroquia per la Rt. Comunitat de P. Trinitaris Calsats tambe de esta ciutat, y per las de altres dos Convents, a la disposició del expressats mos marmesors gastant per tot lo referit de mos bens lo que convinga.----------
Item vull que seguit mon obit, lo mes prest sia posible per rapos de la mia anima, de las de mos pares, y demes de ma obligació sian celebradas mil missas de charitat sis sous quiscuna, a saber eo, sinquanta en la sobredita parroquial Iglesia de Sta. Maria del Mar; cent en la Iglesia de dit Convent de P.P.Trinitaris Calsats; sinquanta en la Iglesia del Convent de Nostra Señora de la Mercé; sinquanta en la Iglesia del Convent de St. Francesch; sinquanta en la Iglesia del Convent de Sta. Mónica; sinquanta en loa Iglesia del Convent de P.P.Trinitaris Descalsos; sinquanta en la Iglesia de P.P. Caputxins; sinquanta en la Iglesia del Convent de Nostrqa Señora del Carme; sinquanta en la Iglesia del Convent de Sta. Catarina; sinquanta en la Iglesia del Convent de St. Francesch de Paula; sinquanta en la Iglesia del Convent del Bonsuccés; sinquanta en la Iglesia del Oratori de St. Felip Neri; sinquanta en la Iglesia de la Casa de St. Sebastgiá; vint y sinch en la Iglesia parroquial de St. Cugat del Rech totas de esta ciutat, y las restants doscentas vint y sinch Missas a la disposició de dits mos marmesors.-------------------

Item vull y disposo, que en satisfació de mas culpas, y pecats sian distribuidas cent cinquanta lliuras moneda bafrcelonesa per una vegada tantsolament, i entre pobres, o Hospitals de la present ciutat, a la voluntat de ma muller, y hereu meu avall escrit.------------------------

Item deix y llego a la sobredita Maria Angela Via y Gironella muller del expressat Llorens Via ma filla, y ella premorta a son fill, o hereu universal en paga y a cumpliment y satisfació de sas legitimas paternas y maternas, suplements de ellas part de creix y demes drets que en mos bens, y en los de sa difunta mare y en los de altre de ells dos espectarli pugan de present, y en lo venider la quantitat de sinch centas doblas sensillas de quatre pessas de vuit cada una valent dos mil vuit centas lliuras pagadoras dins lo termini de quatre mesos despres de seguida ma mort, y a mes li deix, y llego cent lliuras pera vestirse de dol ella y la familia despres de seguida ma mort, tot moneda barcelonesa, per una vegada solament a sues voluntats volent que dita Maria Angela ma filla constituhesca en aument de dot la expressada sinchcentas doblas al referit son marit, y est li dega fer lo corresponent creix, y que ab lo present llegat se dega donar per contenta y satisfeta de tota los sobredits drets.-------------------------

Item deixo y llego a la expressada Theresa Saurachs muller de Sagimont Saurachs altra filla mia, en paga de tots los sobredits drets també la quantitat de sinchcentas doblas sensills, y las expressadas cent lliuras pera vestirse de dol ella y sa familia, tot del mateix modo, y manera, a ab las mateixas condicions, y circunstancias tinch referit en lo antecedent llegat fet a la sobredita Maria Angela Via, y Gironella tambe filla mia.--------------------

Item atenent a lo molt que en vida he donat a la referida Magdalena Maciá y Gironella muller de dit Jaume Maciá altra filla mia per causa de sa indisposició habitual com ella no ignora, y quasi es publich, y peraque puga millor alimentarse obligo a mon hereu baix escrit, que annualment, y durant sa vida natural li dega donar ab quatre iguals pagas anticipada, comensant lo die de la mia fila quantitat de doscentas lliuras las que merament serviran per los aliments de dita filla mia, y per la manutenció de una criada, que vull que continuament la asistesca per sa major decencia; Volent que dit mon hereu no puga donar paga alguna del present llegat a dita ma filla antes de haver caigut son plaso, y en cas de ferse lo contrari dega dit mon hereu venint lo plaso de la paga, que tal vegada haurá anticipat tornarla a pagar, y que lo present llegat per dita ma filla, ni per son marit no puga consignarse, hipothecarse, ni altrament obligarse, y en cas de ferse lo contrari mon hereu sols estiga obligat, a pagarlo a dita ma filla, per ser ma determinada voluntat, que est llegat sols servesca per aliments de dita ma filla, y per tractarse ab la decencia corresponent a sos estat, y a mes de tot lo sobredit mon hereu dega donarli cent lliuras pera vestirse de dol ella y sa familia despres de seguisca ma mort. Volent que ab tot lo sobrereferit dita Magdalena ma filla dega donarse per contenta y satisfeta de tots sos drets paternos, y maternos.-----------------------------

Item vull y mano que mon hereu amés de las vint y sinch lliuras annuals me obliguí a pagar al expressat P. Jaume Gironella Religios Trinitari Calsat altre fill meu, durant sa vida natural, quant professá en sa Religió estiga obligat a donarli sinch lliuras mes annuals tambe durant sa vida natural, y no mes de manera que ab las sobreditas vint, y sinch lliuras annuals me obliguí a donarli, y ab lo nou llegat de ditas sinch lliuras annuals que ab lo present li fas tinga lo sobrenomenat P. Jaume mon fill trenta lliuras annualms durant sa vida natural, y nomes, y a mes li deixo cent cinquanta lliuras moneda barcelonesa per una vegada tant solament de las quals estiga obligat a celebrar tres missa resadas per rapos de la mia anima y demes de ma obligació.------------

Item deix y llego al mencionat Llorens Gironella y Pujol Clergue altre fill meu en paga de tots los sobredits drets paternos, y maternos en lo enterim, que no sia Sacerdot per sos aliments, la quantitat de cent setanta lliuras moneda barcelonesa annuals, pagadoras per mitjas anadas anticipadas, comensant a fer la primera paga en semblant dia qual será lo de mon obit, la segona al cap de mitg any de seguida ma mort, y aixi las demés en semblants terminis mentras lo present llegat tindrá lloch, compresas ab ditas cent setanta lliuras la pensió del Benefici li fundí en la Parroquial Iglesia de St. Cugat del Rech de esta iutat lo acte de la qual Fundació es en poder de Felix Campllanch notari del present meu testament, als tretse de Maig de mil set cents setanta, y tres, la qual se troba lloada y aprobada ab la concordia per mi firmada ab la Rt. Comunitat y Benefiats de la mateixa Iglesia, ab altre acte rebut en poder del referit Campllanch notari als vuit de Mars de mil set cents setanta quatre ab los pactes, y condicions en ella expressats, volent que dit Llorens Gironella mon fill estiga obligat a pagar la charitat de la festa de St. Christofol fundí en la sobredita parroquial Iglesia de St. Cugat ab lo citat acte de Fundació y a mes per sa habitació mentres viurá la sobredita Maria Theresa ma muller li deixo la habitació que vull te, y disfruta en lo primer pis que es a la part del carrer Ample de la casa que habito y venint lo cas de morir dita ma muller los quartos, que de present habita, y te ocupats Coloma Pujol, y en cas de no volerlos habitar dit mon fill dega mon hereu donarli annualment vint lliuras també pagadoras per mitjas anadas anticipadas. En lo cas emperó de arribar a ser sacerdot que diga missa vull que cesse dita pensió de las expresadas cent setanta lliuras, y a las horas dega mon hereu donarli per ajuda de cost, y per tractarse ab major decencia sinquanta lliuras annuals anticipadament pagadoras, a mes de la habitació de dita Coloma Pujol, o de las vint lliuras annuals en son cas, y en qualsevol de dits casas trastes y alajas de casa per poder parar ab alguna decencia dos quartos junt ab lo llit de brucadellas, que tinch en ma casa, y una calaixera de la qual dega dit Llorens tenir la clau sens obligació de enseñarla a persona alguna, y a mes de totas las sobreditas cosas venint lo cas de fer testament puga disposar librement sobre mos bens de la quantitat doscentas doblas de quatre reals de vuit cada una.---------------------------------------

Item a honor y gloria de Deu, de Maria Santisima y de tots los Sants, y per sugrag de la mia anima de la de ma difunta muller pares y demes de ma obligació vull que seguit mon obit y lo mes prest sia possible per mon hereu sian instituhits y fundats en la Iglesia de dit Convent P.P. trinitaris Calsats de esta ciutat tres oficis solepnes ab orga, y tota la Comunitat en lo Cor perpetuament celebradors per los religiosos del mateix Convent so es lo un en semblant dia qual será lo de la mia mort, lo altre al cap de quatre messos de seguit mon obit, y lo altre al cap de vuit messos de manera que de quatre en quatre messos sen dega un si impedit no serán, y si ho serán lo dia, o dias antecedents, o subseguents no impedits, ab la obligació que dita Reverent Comunitat la vigilia de la celebració de cada un de dits a aniversaris dega avisar, o fer pasar un recado a la casa del meu hereu donantli la hora per si voldrán asisitir a sa celebració. Per dotació de la qual fundació vull que pèr mon hereu sia insolutum donat un cens de pensió once lliuras francas de corresponció ab tots lo drets, y pertinencias que me fá y presta Pau Cardona pages del territori habitant en las Barraquetas del Portal de St. Antoni de corresponcio de major cens que reb sobre tres pessas de terra situadas en lo territori de esta ciutat.--------------------------------------------------------

Item confeso, y regonech a la mateixa Theresa Gironella y Ramoneda charisima muller mia que de ella tinch rebut lo dot me constituhi en lo temps del contracte de nostre matrimoni ab los capitols matrimonials entre los dos firmats rebut en poder del Dr, Francesch Ferrán qual notari publich de numero de Barcelona, dia, mes, y any en aquells continguts. Y atenent, que ab ells faltant jo, li aseñali per sos aliments doscentas lliuras annuals durant sa vida natural, ratificantme a dita promesa y recompensa dels molts, y extraordinaris serveis, que de ella tinch rebuts a mes de ditas doscentas lliuras annuals li deixo, y llego durant sa vida natural, y no mes, peraque puga tractarse ab la decencia, corresponent a son estat cent lliuras a mes de ditas doscentas lliuras, y ab lo llegat de cent lliuras annuals durant sa vida natural, y no mes pagadoras per mon hereu per mitjas anadas anticipadas comensant a fer la primera paga lo die de mon obit la segona al cap de mitg any de seguida ma mort, y aixi consecutivament durant sa vida natural junt ab la habitació de la casa qual present habita situada en esta iutat en lo carrer Ample, y ab la facultat, que puga usar de tots los trastes alajas mobles y robas de ma casa, y de mes cosas, que se troban en ella, a excepció dels diners, volent que solament dega restituhir dits trastes alajas mobles, robas, y demes en lo modo se encontrarán en lo dia de sa mort, y que son hereu no dega remplasar cosa alguna per haverse deteriorat, o consumit, ab son us, y que puga gastar de mos diners tot lo que necessite per vestirse de dol.---------------------------

En tots los altres emperó bens meus mobles, e immobles presents y veniders, noms, veus, drets, forsas, y accions mias universals, que a mi me pertañen y espectarán per qualsevols causas, o rahons, deix, y atorch, y a mi hereu universal fas, e instituhesch al expressat Christofol Gironella, y Pujol mon fill promogenit a totas sas voluntats librement faedoras.-----------------------------------

Revocant ab lo present qualsevols altres testaments, codocols, y altras especies de ultimas voluntats per mi fins lo die present fets, encaraque en aquells hi hagués qualsevols paraulas derogatorias, y altras de las quals ab lo present ne hagues de fer expressa menció per quant de aquellas me penedesch, y vull que lo present a tots los altras prevalesga.--------------------------

Aquest es la mia ultima voluntat la qual vull que valga per testament, o per aquella especie de ultima voluntat que millor de dret valer puga de la qual mon obit seguit vull ne sien fetas tantas copias quantas demanadas ne serán per los qui pretendran tenirhi interes.--------------------

Fet y firmat fonch lo present meu testament en Barcelona als vint y vuit dias del mes de Setembre del any mil set cents setanta y quatre.
Christofol Gironella.

De las quals cosas lo mateix Magnifich Crhistofol Gironella y Pujol me requirí prengués lo present acte y que de ell donas las copias autenticas que foren demanadas. Y queda advertit per mi lo notari avall escrit que del antecedent testament se ha de haver la raho en la oficina de hipothecas de esta capital dins sis dias proxims altrement no ha de donar fee en judici per los efectes expressats en la Real Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat, tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona dia, mes, y any sobre dits, Essent presents los mateixos testimonis instrumentals dalt anomenats.
Cristofol Gironella Pujol. En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari qui afirmo coneixer a dit requirentm, y que ha firmat de sa ma.