Saga Bacardí
02914
INVENTARIO DE LOS BIENES DE CRISTOBAL GIRONELLA MAYOR, HACIA SU HIJO CRISTOBAL Y SU SEGUNDA MUJER TERESA RAMONEDA (2ª parte)
.

En la ciutat de Barcelona als trenta dias del mes de Juny del any de la Nativitat del Sor. de mil set cents vuitanta hu. Lo Magnifich Christofol Gironella y Pujol ciutadá honrat de Barcelona, i en ella domicilat com a hereu universal dels bens que foren de Christofol Gironella ciutadá de Barelona, son pare per est instituit ab son ultim testament que entregá clos a Felix Campllong qual notari publich de numero de Barcelona als vint i nou de Setembre mil set cents setanta y quatre, que despres de son obit fou publicat als dinou dels corrents; En dit nom, i en aquell que millor en dret valer puga, volent gozar dels privilegis concedits tant per lo dret, y consuetut com altrament a lo que prenen inventari, estas cosas en presencia, i ab asistencia de la Sra. Theresa Gironella, Vilella, y Ramoneda, viuda en segonas nupcias de dit Christofol Gironella, y en primeras he fou de Joseph Vilella comerciant ciutadá de Barcelona, fu lo present inventari delsw bens que foren de dit son pare, y que se han trobat en la casa en que morí lo difunt: Y respecte de que segons lo disposat per est en lo sobre calendat testament, i en lo codicil que posteriorment entregá clos dit testador al notari als vint de Abril mil set cents setanta nou que despres de son obit dia dinou del corrent, feu varias disposicions de dits bens, conforme en las notas que se continuaran en est inventari se expresará, se continua lo present ab las infras separacions en la forma seguent.
Bens pertanyents a la universal heretat, y bens que foren de dit Christofol Gironella que han convingut dit Christofol Gironella i Pujol, y Theresa Gironella y Ramoneda, que desde luego se encarregues e incorporás dit son fill Christofol Gironella, i Pujol com a hereu de aquell.
Primo: totas aquellas casas en que ha mort dit Gironella sitas en la present ciutat, i Carrer Ample, i ab tres balcons sobre las Voltas dels Encants, de las quals casas la habitació del primer pis, i en la prima lo ocupava lo difunt pot habitarla, i ocuparla la dita Sra. Theresa Gironella, i Ramoneda durant sa vida segons lo disposat per lo difunt en son dit testament.
Item: Las casacas y jupes, calsas camisas, i demes roba de vestir, i del us ordinari del difunt, que ha distribuit dit Sor. Christofol Gironella menor entre Llorens Gironella, i Pujol, i Jaume Maciá son cunyat, segons lo que de paraula comunicá lo difunt a dita Sra. Theresa Gironella muller, i al P. Jaume Gironella son fill.
Item. Dos espasas ab sos bridacums usats, ua ab puny de plata, i altra de simil de or.
Item: Quatre trosos de tapiseria e color de perla ab flors.
Item: Un cobrellits, i una toballola de seda ab vias molt usat.
Item: Una faixa de criatura usada, teixida ab galo de or.
Item: Una crescuda porcio de botons de fil de plata i or usats.
Item: Dos vasos, i diferents bosins de plata vella, que pesa tot junt disset onsas, i un quart.
Item: Una capseta de fusta se ha trobat una joieta ab sa cadena de or ab nou esmeraldes.
Item: Altra masseta de or ab set rubins.
Item: Unas arracadas de or ab tres almetlles, i vuyt esmeraldas, i sis diamants entre las dos.
Item: Uns botons de or ab set pedres vermelles cada un ab una cadeneta i un reliquiari de plata.
Item: Uns botons ab sis pedres violades quiscun.
Item:Un rosaris de granats ab una medalla de plata.
Item: Un mocador de cambra ab puntas usat.
Item: Unas cortinas de domasc vert usadas.
Item:Unas cortinas ab sobre cel verdas, que dit Sor. Christofol ha entregat a son genrmá lo Sor. Llorens lo que disposá lo pare de dits.
Item: Una capsa de or per tabaco de pes sinch onses, y tres argensos.
Item: Una mangala ab punyo de plata vella.
Item: Vuyt vales de diferents comerciants de la present ciutat de import junts seixanta mil trescentes vint y dos lliuras tres sous y sinch de igual quantitat que tenia dit difunt deixat a cambi,los quals se reputan per cobrables quant caigan los plasos. Y se deixen de continuar los noms dels debitoris per respecte a sas personas.
Item: Deu mil cent quaranta sis lliuras deu sous, i set diners barcelonesos, que segons vilansos que en lo dia present me han entregat los germans Vias interesava, i tenia de capital, o fondos dit difunt en la companya baix la rahó de Esteve Christofol Via y companya.
Item: Dos accions en la companya de segurs, baix la rahó de Francisco Espar, i Arau, per las quals ha desembolsat ja lo difunt vuit mil tres centas lliuras barcelonesas, i se judica que tota esta partida es perdida, i que encara se haurá de pagar alguna cosa mes.
Item: Vuit accions de doscents sinquanta pessos de vuit quiscuna en la companya de comers de Barcelona a Indias.
Item: Mil quatre centas vint i dues lliuras en diners comptant que se han encontrat al difunt.
Item: Unas cent quaranta lliuras que estan deven algunas personas al difunt. O per prestamos fets, o per resta de algunas cosas.
Item: Un setsé que interesa en la barca nomenada Nostra Sra. dels Desamparats del Patró Joseph Llenas.
Item: Un trentadosé de la barca anomenada Sant Christo del Calvari, Patró Felix Grau menor.
Item: Un trentadosé de la barca anomenada Sta. Eularia, Patró Jaume Pascual.
Item: Un cambi Maritim al Patró Felix Grau, de cent sinquanta lliuras catalanas al pemi del vint i sis per cent.
Item: Vint i nou mojadas de terra sitas en lo territori de Port per menor, explicadas en los actes que tenia enson poder lo difunt.
Item: Un cens de onse lliuras que deu prestar T.Cardoner pages per varias terras situadas en la montanya de Monjuich.
Item: Un cens de vuitanta dos lliuras sinch sous que deu prestar Visens Canyado per terras serca del Port.
Item: Una casa sita en lo carrer dit dels Encants devant de Llotja per menor expresadas en los actes de poder del difunt.
Item: Setse cadiras de vaqueta deinascovia usadas.
Item: Una reliquia de Sant Ignasi de Loyola ab un circol de plata, i una cadeneta del mateix.

Bens i efectes de la herencia del difunt Christofol Gironella de que deu tenir lo us la Sra. Theresa sa muller, valense de ells durant sa vida natural, i que seguida la mort de esta deurán integrarse al Sor. Christofol Gironella i Pujol, hereu de dit christofol major en la forma que a las horas se encontrarán.
Primo dos armaris grans de fusta de noguera.
Item: Quinse llansols de tela de diferens qualitats.
Item: Quaranta sis llansols part de canem i de lli de diferents midas, los divuit nous, i los restant usats.
Item: Una vanova de cotó ab cerrer usada.
Item: Deu estovallas de ginesta usadas.
Item: Quatre cortines ab sas senefas de tela imperial molt usadas.
Item: Seixanta nou tovallons ded ginesta usats.
Item: Onse coixineras de tela molt usadas.
Item: Onse tovallolas de ginesta usadas.
Item: Vint rams de fil de llí.
Item: Tretse masos de llí.
Item: Sis tovalloletas de ginesta usadas.
Item: Quaranta dos coixineraspart de tela, i part de llí entre grans i xicas
Item: Un cobre llit de brocadello encarnat, i vert, ab vias blancas usat.
Item: Trenta tres tovallons de canam usat.
Item: Set estovallas de canam novas.
Item: Un cobre llit de tela pintada ab fondo blanch usat.
Item: Diferentsd flochs o llassos de tafetá vert usats.
Item: Dos calaixeras de noguera usadas, en una de las quals si trobá la roba del us ordinari de dita Sra. Theresa, que per ser propria deixa de continuarse ab individuació, en est inventari.
Item: Divuit cadiras de noguera covertas de moqueta, fondo groch ab flors blavas.
Item: Quatre cornacopies de cobradura ab sis miralls mitjansers ab cordons de seda usats.
Item: Un quadro de Maria Santissima de la Concepció ab guarnicio daurada usat.
Item: Una mesa de altar a la Italiana ab una grada.
Item: Uns arrimaderos e tela pintada ab sas canyas dauradas usats, corresponts a dit quarto.
Item: Un quadro de la Adoracio dels Reys ab guarnicio dauradaab unas estevallas de platilla guarnida de puntas.
Item: Dos senefas de fusta dauradas sobre los portals ab senefas de brocadellos usat.
Item: Dos taulas pintadas per jugar, de un peu de fondo obscur.
Item: Una taula gran a la Inglesa molt usada.
Item: Vuit cadiras de noguera ab cobertas de cotonadars per tot dia, i vuit covertas corresponents a ditas cadiras de brocadellos encarnats, i grochs.
Item: Catorse tamboretillos de noguera ab cobertas de cotonadas per los dias ordinaris, i catorse cubertas de brocadellos grochs per los dias festius.
Item: Dos taulas cantoneras doradas.
Item: Dos escaparates ab sos peus corresponents daurats, lo un del Ninyo Jesus, i lo altre de Sant Joan.
Item: Los arrimaderos de tela pintada ab que queda guarnit lo quarto ab las canyas doradas.
Item: Vuitg cornacopias medianasdoradas usadas.
Item: Dos mirals de forma major ab guarnició dorada.
Item: Una aranya de cristall ab sis plandoleras ab senfloró dorat.
Item: Las cornaduras de paper pintat, fondo de color de cendra ab flors pintadas de color vermell ab sas canyas ab colraduras.
Item: Quatre senefas de fusta doradas per sobre los portals.
Item: Dos cortinas de cotonadas ab sos cordons.
Item: Dos cortinas de tela ab senefa per los balcons del estrado.
Item: Dos cortinas de cotonadas per dits balcons per lo invern.
Item: Dos persianas verdas per los balcons.
Item: Dos quadros per sobre los portals ab guarnicio dorada, lo un de Nostra Senyora dels Angels, i lo altre de Sant Joseph.
Item: Dos quadros lo un de nostra Senyora de la Pietat, i lo altre de Sant Christofol ab guarnicio dorada per los portals del quarto de la alcova.
Item: Tres senefas de fusta dorada, la una per lo balco del quarto de la alcova, i las restans per los portals interiors.
Item: Una quartina blanca ab sa senefa de tela per lo estiu, i altra de tarannaras per lo ivern per lo balco de dit quarto.
Item: Dos senefas de domas vert per sobre los portals interiors.
Item: Uns arrimaderos de tela pintada ab sas mitjas canyas ab cobradura.
Item: Una medalla gran ab la imatge de Nostra Senyora, i el Ninyo Jesus ab guarnicio daurada.
Item: Las colgaduras de paper pintat fondo vert ab sas canyas corresponents de colraduras.
Item: Quatra cornocopias ab guarnicio daurada de forma petita.
Item: Dos repisas doradas.
Item: Quinse tamborets de noguera, cuberts per cada dia de brocadellos verts, i ab tretsae cubertas de domas vert per los dias festius usats.
Item: Quatre cadires de noguera cubertas de tela, i per tres de ella ubertas de domas vert usats.
Item: Un llit ab sas banchs jaspejats, i sa capsalera deuradas.
Item: Quatre matalasos i una fiola de llana ab telas regulars fondo blau ab vias blancas, tot usat.
Item: Dos coixins de plomas usats.
Item: Altres dos coixins de ploma de oca usats.
Item: Un cobre llit de indiana, fondo blanch usat.
Item: Una coltxa de indianas de fondo blanch usada.
Item: Un llit de domas vert, esto es cortinas, senefas, sobre cel, entorpeu, i cobrellit tot usat.
Item: Dos cortinas grans de domas vert per la alcova, unas altras cortinas, i sobrecel de domas vert per lo mateix llit tot usat.
Item: Una calaixera de noguera dins la alcova, en la qual regularment hi posan lo xocolate.
Item: Divuit maselinas ab sas divuit gabias de plata, de pes centquaranta sis onsas tres argensos usadas.
Item: Dos sotacopas grans de plata, de pes vuitanta onsas usadas.
Item: Una safatera, un platet, i espavilladoras, dos salers, una palmatoria de plata de pes junt trenta sis onsas usadas.
Item:Una escupidora y una safatagran de plata, de pes quaranta sinch onsas i mitja usadas.
Item: Un Un gerro, i palangana de plata de pes seixanta tres onsas usat.
Item: Vint i sis cuberts, i quatre culleras, i dos cutxarons de plata de pes cent sinquanta sis onsas usats.
Item: Set ganivets ab manech de plata usats.
Item: Una imatge de Sant Christ de plata.
Item: Una piqueta de plata de pes vint onsas usada.
Item: Quatre candeleros de plata de pes quaranta nou onsas i mitja usats.
Item: Una calderilla de plata usada.
Item: Una lamina de Santa Theresa ab sa guarnicio daurada usada.
Item: Una mosquitera de gasa fondo vert, i vias grogas.
Item: Nou estovallas entre cotó, i fil usadas.
Item: Deu tovallons de ginesta usats.
Item: Vint i quatre tovallons de cotó usats.
Item: Vint i nou coixineras de tela ordinaria usadas.
Item: Tretse cadiras de borsa dolentas.
Item: Dos quadrets ab guarnicio daurada, lo un de Nostra Senyora de Montserrat, i lo altre de Sant Anastasi, usats.
Item: Una escalfa roba usada.
Item: Una xeringa de estany usada.
Item: Un armari de fusta de pi ab son pany i clau.
Item: Un baul cubert de pell ab son pany, i clau molt usat, dins lo qualse trova alguna roba de la Sra. Theresa usada.
Item: Quatre matalassos grans, I dos de xicos ab tela ordinarias usats.
Item: Sinch coixins de ploma ordinaria, tres de grans, i dos de xinchs usats.
Item: Una pastera de pi, ab sos arreus de pastar, i una part de posar lo pa.
Item: Un morter de pedra ab sa ma de fusta usat.
Item: Quatre cantes de terra grans usats.
Item:Dos graellas grans, i una de xica usadas.
Item: Un gibrell de aram usat.
Item: Un garafal de fusta usat.
Item: Dos galledas de fusta ab seriols de ferro usadas.
Item: Una casseta de aram usada.
Item: Tres cassons de aram usats.
Item: Un escalfadó de aram usat.
Item: Una graixonera de aram usada.
Item: Una cassa de aram usada.
Item: Una escalfeta de llautó usada.
Item: Una escupidora de llautó usada.
Item: Un braser de llautó usat.
Item: Dos cassarolas de aram usadas.
Item: Una platera de aram usada.
Item: Dos tapadors de aram, i una escumadora de aram tot usat.
Item: Dos chocolateras de aram usadas.
Item: Dos calderas de aram, una gran, i altra patita usadas.
Item: Una olla, i un fogó de ferro usat.