Saga Bacardí
02915
INVENTARIO DE LOS BIENES DE CRISTOBAL GIRONELLA MAYOR HACIA SU HIJO CRISTOBAL Y SU SEGUNDA MUJER TERRESA RAMONEDA. (3ª parte)
.

Item: Uns tres peus de ferro usats.
Item: Dos tres peus de ferropetits usats.
Item: Tres calderonets de aram usats.
Item: Una olla de coure usada.
Item: Un cante de estany usat.
Item: Sis candeleros de llautó usats.
Item: Un morte de coure usat.
Item: Trenta sis plats de estany usats.
Item: Tres llumeneras de llautó usadas.
Item: Una mitjalluna ab son talladó usat.
Item: Un canti de estany ab sa gavia usat.
Item: Una sert de terrissa ordinaria de us quotidiá usada.
Item: Una sert de vidre de us cotidiá usada.
Item: Dos estalvis de estany usats.
Item: Una sert de paners, cabassos, escombras, i cordas del us cotidiá usat.
Item: Dos escumbells de fusta usats.
Item: Un llum de oli de llama usat.
Item: Una pala, molls, i torpá tot de ferro usat.
Item: Una sort de xicras usadas.
Item: Una panera de espart usada.
Item: Dos paellas una de gran, i altra de xica usadas.
Item: Un farsell de draps, i axugamans usat.
Item: Una taula de fusta de albe dolenta.
Item: Una caixa de fusta vella.
Item: Una porta de finestra usada.
Item: Un original pla de pisa usat.
Item: Dos cadiras de brasos, la una cuberta de palla, i la altra de cotonada usadas.
Item: Dos colxas de indianas molt usadas.
Item: Una catifa xica ab florsmolt usada.
Item: Altra catifa molt usada.
Item: Un farsell de draps del porch usats.
Item: Quatre sacas de borrás usadas.
Item: Un tros de borrás
Item: Vint plats de posa fins usats.
Item: Quatre platas de pisa negra usadas.
Item: Dos cendrers usats.
Item: Un plech de cordas de canem usadas.
Item: Dos gibrells de terra usats.
Item: Un banch, i pots de llit usats.
Item: Un cosí gran de terra usat.
Item: un peu de taula usat.
Item: Dos escalas de fusta usadas.
Item: Tres talladors de fusta usats.
Item: Un piló usat.
Item: Quatre atxas de fusta usadas.
Item: Un cobrellit dolent.
Item: Una caixa de fusta usada.
Item: Un armari de fusta xich usat.
Item: Un cobrellit de tela blau usat.
Item: Dos cobrellits de indianas usats.
Item: Dos miralls ab guarnició daurada usats.
Item: Un quadro de la Veronica usat.
Item: Altre quadro de la mort i Passió usat.
Item: Un Sant Christo.
Item: Un quadro de la Mare de Deu de la Llet usat.
Item: Tres cortinas blancas ab sas senefasusadas.
Item: Un renta mans de aram usat.
Item: Una copa de llautó usada.
Item: Un tamboret de fusta usat.
Item: Trenta quatre cadiras usadas.
Item: Una sert de pisa, i vidre usat.
Item: Un brocal de vidre usat.
Item: Un brocal de estany usat.
Item: Un jaquet ab sas pessas, i daus usats.

Bens, I efectes pertanyents a la herencia del difunt Christofol Gironella que tenia per lo ornato de sa muller, i que se ha convingut entre dit Christofol Gironella, i Pujol, i dita Sra. Theresa Gironella, i Ramoneda, de que esta ne tinga lo us ab la facultat de poderne disposar en vida a son arbitri, i llibertat, i que sols se naigen de retornar a dit Christofol Gironella menor en cas que dita Sra. Theresa no haige disposat tot conforme a lo previngut en los codicils ordenats per dit difunt.

Primo: Dos palms de gra de turch ab flors de or de fondo vert.
Item: Set canas de tela de vich verda usada.
Item: Un vestit de gra de turch de flors de or de fondo vert usat.
Item: Quatre vestits de muller ab flors, i aiguas de fondo vert usats.
Item: Quatre vestits de tafetá de flamulas , i color usats.
Item: Altre vestit de tafetá, i canalé blau usat.
Item: Una cota blanca de gra de turch blanch, i blau, forrada de tafetá blau usada.
Item: Una mitja cota de mitja tapiceria fondo obscur, usada.
Item: Unas faldillas de muer negra ab flors i aiguas usades.
Item: Unas faldillas de grunoble obscuras usadas.
Item: Uns capetillo de satí, i altre de vellut tot fondo negre usat.
Item: Una gabardilla de vellut negre usada.
Item: Un jaquete de vellut negre usat.
Item: Un vestit de tapiceria fondo obscur ab flors de or usat.
Item: Un vestit de mitja tapiceria fondo obscur usat.
Item: Un adres ab arracadas engastat ab or, i diamants.
Item: Unas manillas de perlas finas ab sas brochasde diamants engastats ab or.
Item: Un collaret de perlas finas de dos vias.
Item: Un anell de un diamant.
Item: Altre anell de set diamants engastats ab or.
Item: Un anell de un safir, i dos diamants engastats ab or.
Item: Un anell de sis diamants, I una esmeralda.
Item: Tres parells de botons de esmeraldas.
Item: Una capsa de or ab una pedra sobre usada.
Item: Un bano ab baranillas de peu de marfil ab maripola usat.
Item: Altre bano ab peu de marfil dorats usat.
Item: La roba ordinaria, teleria, i demes cosas del us cotidiá de dita Sra. Theresa Gironella, i Ramoneda que se ha deixat de individuar per menor en lo present inventari per regoneixer dit Sor. Christofol que la ha guanyada, i es propria tot, i a libre disposició de dita Sra.
Item: Una cota llarga de indianas ab fondo obscur, i flors usadas.

Bens i efectes que si he trobat en la casa que morí lo dit Christofol Gironella major sen, i regoneix dit Christofol Gironella menor son fill ser propris de la dita Sra. Theresa Gironella, i en sa major part continuats en lo inventari que prengué dels bens foren del Reverent Aquilino Ramoneda son germá als trenta hu Octubre mil set cents seixanta quatre en poder de Joseph Anton Mallachs notari publich de numero de Barcelona.

Primo: Una caixa gran de albé, que te un pany molt dificil de obrirse, usada.
Item: Una capsa de plata sobre dorada usada.
Item: Una taula de jugar de un peu fondo vert molt usada.
Item: Una calaixera de noguera ab alguns quadrats de fusta de olivera, i pany de llautó, que es dins lo quarto de la alcova usada.
Item: Un quadret petit de Maria Santisima, ab guarnició dorada, i vidre que es sobre dita calaixera.
Item: Un llit gran jaspejat ab sa capsalera ab perfils dorats, i la imatge de Santa Theresa, usat.
Item: Quatre matalasos, i una fiela de llana de totas ditas telillas, que serviren en lo llit proximament dit.
Item: Una colxa de indianas usada, de fondo blanch de una part, i de altra encarnada.
Item: Dos cubells de terra negres usats.
Item: Quatre coixins de ploma de oca, dos de grans, i dos de xichs, usats.
Item: Dos tres peus de ferro, uns grans, i altres xichs, usats.
Item: Quaranta vuit llansols de llí, i canem grans, tots usats.
Item: Vint i vuit llansols de canam grans, nous.
Item: Sis llansols de tela grans, usats.
Item: Vint i sis estovallas de fil i cotó usadas.
Item: Nou estovallas de fil usadas.
Item: Dinou tovallolas part de fil, i part de fil i cotó, usadas.
Item: Catorse tovallolas de ginesta part, I part de telas finas part novas I part vellut.
Item: Seixanta sis tovallons de fil I cotó, I part de fil usatsd.
Item: Trenta sinch tovallons de ginesta usats.
Item: Sinch camisas de tela, de home usadas.
Item: Vint i quatre eixugamans de canem usadas, part grans, i part xicas.
Item: Tres estovallas de ginesta usadas.
Item: Dos calsetet de tela usats.
Item: Dos cendrers usats.
Item: Sinch parells de mitjas de fil usadas.
Item: Sis trossos de embalatje.
Item: Tres tallas de llansols usadas.
Item: Uns quants draps usats.
Item: Dos filampuas usadas.
Item: Dos gorras, una de cotó y altre de fil usadas.
Item: Una mantellina de anar a batejar fondo obscur ab flors de or usada.
Item: Dos banuas de seda blanca ab flors usada.
Item: Una coltxa blanca ab flors de indiana usada.
Item: Un llit gran de domas vert ab son cobrellit y nou cortinas usat.
Item: Dos cortinas grans de domas vert per la alcova usadas.
Item: Dos senefas de domas vert usadas.
Item: Altra cortina de domas vert ab senefa usada.
Item: Set cortinas de alafara verda per los portals internos usadas.
Item: Un sobrecel de llit de alafara usat.
Item: Un pabelloabe flors de seda, i or guarnit de puntas de seda i or usat.
Item: Vuit tamboretillos de noguer cubert de cotonada ab vuit cubertas de domas vert tot usat.
Item: Dos colxas de seda verda, i vermella una nova, i altra usada.
Item: Una tovallola per tapar los coixins de domas vert usada.
Item: Quatre candeleros de llautó, i un Sant Christo.
Item: Una baieta vermella usada.
Item: Quatre candeleros de llautó usats.
Item: Sis candeleros de plata dos grans de temba, i quatre plans usats.
Item: Una sotacopa de plata usada.
Item: Una escupidora de plata usada.
Item: Una aiguadera de plata usada.
Item: Una safateta , i altra de gran de plata usadas.
Item: Dos tenedors de plata usats.
Item: Dos escudellas usadas.
Item: Dos gots usats.
Item: Una pebrera, i sucrera usada.
Item: Una palmatoria usada.
Item: Una ouhera usada.
Item: Dos piquetas usadas.
Item: Altra de plata sobredorada.
Item: Un parell de sivellas per los peus usadas.
Item: Una creu capsada de pata usada.
Item: Un estoitg ab sa cullera, forquilla, i gabinet, usat.
Item: Sis gabinets ab manech de plata usats.
Item: Vint i quatre culleras, i trenta forquillas de plata usadas.
Item: Unas manillas de perlas finas usadas.
Item: Un collaret de perlasfinas usat.
Item: Tres capsas de plata usadas.
Item: Un anell ab set diamants.
Item: Una creuheta de diamants.
Item: Altre anell de sinchs diamants.
Item: Altre anell ab tres diamants.
Item: Un relotge de plata.
Item: Un anell de perlas vermellas.
Item: Dos parells de botons de or uns de pedras blancas, i un rubi usats.
Item: Dos anelletas de arracadas de or engastadas ab perlas usadas.
Item: Una creuheta de or ab quinse diamants.
Item: Un escut de or usat.
Item: Dos pessas petitas de fil, i grana de plata usadas.
Item: Un anell de perlas violadas ab perlas usat.
Item: Uns rosaris grosos engastrats ab or usats.
Item: Una venera del St. Tribunal de or.
Item: Una agulla de plata ab caps de or usada.
Item: Un cap de agulla ab una pedra blanca usat.
Item: Una pessa de plata ab sis girasols.
Item: Una agulla de or ab nou diamants a cada cap.
Item: Unas arracadas de or ab deu diamants.
Item: Unas arracadas de or ab catorse diamants, una esmeralda, i una perla a baix.
Item: Altre anell de or ab dos diamants usat.
Item: Dos parellas de esmeraldas.
Item:Un anell de or ab dotse rubins.
Item: Altre anell de or ab una pedrablanca.
Item: Una petxina de plata usada.
Item: Dos culleras de plata per paparotas usadas.
Item: Un quadro de Sant Joan de plata.
Item: Un armari gran jaspejat ahont está recullida la major part de la roba bglanca sobrereferida.
Item: Una llibreria de fusta ab alguns llibres espirituals, i sa taula usat.
Item: Un llit de peu de gall jaspejat ab sa capsalera usat.
Item: Quatre maatalassos usats.
Item: Los arrimaderos pintats que son als quartos del carrer Ample ab sas canyas ab sas colraduras usats.
Item: Quatre escaparates jaspejades, i deuradas, la una de Sant Equilino, i la altra de Nostra Senyora de la Mercé, i la altra de Nostra Senyora del Carme, i las restants del Niño Jesus, tres de ellas ab sas taulas, tot usat.
Item: Una cota de estiu usada.
Item: Quatre camises de vueltes usades.
Item: Sinch mocadors de tela usats.
Item: Una trena de seda de passamaner usada.
Item: Un diurno de Semana Santa, i quatre bressiaris usats.
Item: Un tinter, i polsera usat.
Item: Una calaixera, o escritori de noguer ab sas manillas de llautó, usada.
Item: Una Creu de Jerusalem.
Item: Dotse cadiras de baqueta negra ab braser, usat.
Item: Una caldera de aram usada.
Item: Una conca de aram usada.
Item: Un calderó, i escalfeta de aram usada.
Item: Un cavall de ferro ab son ast. Usat.
Item: Quatre caixas de fusta usadas.
Item:Un botifarer de ferro, dos paellas una de gran, i altra de xica, una tauleta de llit, un escalfadó, una cassa, una escumadora, un morter de courer, uns molls, tot usat.
Item:Dos cassons de aram usats.
Item: Una escalfeta de ferro usada.
Item: Un sercapous usat.
Item: Una conca de llautó usada.
Item: Una cassola de aram usada.
Item: Sinch platas de estany usadas.
Item: Vint i quatre plats de estany usats.
Item: Tres sacas, las dos grans, i la restant xics usadas.
Item: Dos trosos de arrimaderos ab sas cunyas, usats.
Item: Sis cornocopias usadas.
Item: Quatre quadros ab guarnició per sobre los portals usats.
Item: Un Sant Christo de marfil ab son peu.
Item: Dos trosos de indiana nova.

Tots los sobre dits bens, i efectes son los que se han trobat, i no mes en la universal heretat, que fou del difunt Christofol Gironella, i en la casa que est morí, i afirmá la dit Sor. Christofol Gironella, i Pujol menor, que no ha deixat de continuar cosa per dol, frau, ni malicio, ans be protesta que si temps algun apareixeria, o se trovavan altres bens pertanyents a dita herencia, fará, i firmará altre inventari en aquell millor modo, que de dret li sia licit, i permes, i declara igualment que dels sobredits bens, i efectes hereditaris sols se han empossessionat, i quedan en son poder los que se comprenen, i expressan en lo primer dels estats sobre referits, ab la individuació de incorporarse, i empossessionarse de ells, i que los altres bens, i efectes de dita herencia, i demes cosas, alajas, i mobles trobats en la casa del difunt quedan; i se reté en son poder la Sra. Theresa Gironella y Ramoneda viuda de dit Christofol Gironella major, los uns com a propris, i los altres per los fin, i efectes, que se expressan en dit inventari: Y dita Sra. Theresa Gironella a totas las ditas cosas pressent confessa ser cert, i positiu tot lo que se afirma en lo present inventari, i regoneixent com regoneix quedarse, i retenirse en son poder los bens, i efectes pertanyents a la herencia del difunt son marit Christofol Gironella, en lo modo, i forma que en lo present inventari se explica, promet donarme compte, i rahó quant vinga lo cas de haverse de restituir, sens perjudici empero del benefici de consumptió del us, que pot fer de tots efectes, mobles, i alajas, i de poder llibrement disposar en vida a son arbitre de tots los vestits, i joyas, i demes que tenia lo difunt per lo ornato de sa persona, que per men---se expressa en lo tercer dels estats que conté lo present inventari, i sens perjudici de las facultats que sobre tots los dits efectes li concedí lo difunt en lo sobre chalendat testament, i codicil, ni entendrerse, ni volerse obligar a mes, ni a altra cosa de lo que queda obligada en virtut de las disposicions de son difunt marit. Y dit Sor. Christofol Gironella, i Pujol, i Sra. Theresa Gironella, i Ramoneda prometen cada hu, respecte de son interes, tot lo sobre dit atendrer, i cumplir baix obligació de tots sos respective bens, mobles, e immobles haguts, i per haver, ab totas renuncias necessarisa: Y se adverteix que la present escriptura se deu registrar dins sis dias en lo ofici de hipotecas de la present ciutat, i demes ahont convinga, dins lo termini competent segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni de que dits Christofol Gironella i Pujol, i Theresa Gironalla, i Ramoneda otorgan la present escriptura en la ciutat de Barcelona en los, dia, mes, i any sobre referits: Y dits otorgants (als quals jo lo notari infrit dono fe, coneixer ho firmaren; Essent presents per testimonis lo Dr. Joseph Pocurull, i Soler, i Pau Comas esrivent en esta ciutat habitants.
Christofol Gironella y Pujol, Theresa Gironella y Ramoneda.
En oder de mi Ramon Matheu Smendia notari.