Saga Bacardí
02917
ESCRITURA DE CODICILOS TESTAMENTARIOS DE MARIA TERESA GIRONELLA Y RAMONEDA.


En nom de Deu, Amen. Maria Teresa Gironella y Ramoneda, antes Vilella, en Barcelona domiciliada, viuda en segon matrimoni del Señor Christofol Gironella, y el primer ho fo del Señor Joseph Vilella los dos comerciants ciutadans de dita ciutat, estant ab indisposició corporal, y ab mon libre judici, meroria, y clar parlar, y sabent que a qui es licit testar, es també de dret per mes antes y despres de son testament codicilar, una y mes vegadas al infrit notari; a vint y tres Juliol del any passat de mil setcents vuitanta y hu, fas y ordeno lo present meu codicil, ultima voluntat mie ab la qual disposo lo seguent.
Primerament: Declaro que tinch rebut de Llorens Gironella cent y trenta lliuras per lo tocant al any se li dega refer la quantitat convenient per ma hereva, a la qual encarrego entregue a dit Llorens per los bons respectes que me ha tingut, y me te, la quantitat que bel i aparexerá.
Item: Declaro així mateix tenir en custodia la quantitat de cent lliuras proprias de Rosa Calp ma criada. Y respecte que me apar tinch disposat algún llegat a favor de criats y criadas. Per só sens perjudici de tal disposició llego a la mateixa Rosa Calp per lo molt amor y bons oficis que esperimentat de ella y he vist, y seu ma filla, y hereva, vull que dita ma filla aumente tal llegat a la expresada Rosa, en la quantitat que ates asa conseguda reflexió bel i aparega.
Item: Disposo que ma filla y hereva despres de seguida ma mort, entrguia al Rnt. P. Precosit y Comunitat de P.P. Capellans menors de la casa de Sant Sebastiá de esta ciutat sinch centas lliuras moneda barcelonesa per una vegada solament, a fi de aplicar en ajuda de cost del gasto de una oració de quaranta hádelas que al present se celebran en la Iglesia de la expresada casa de Sant Sebastiá. Qual aplicación vull que servesca en sufragi de ma anima, y de las demes de ma obligació.
Item: No obstant de constarme, que mon gendre lo Dr. Felip Cebriá y Rifós ha subministrat a ma filla muller sua Josefa Cebriá, y Vilella, tot quant ha necessitat, y ha volgut per gastos de faltriguera, y demes se li ha ofert, y estich ben persiadida que continuará en lo mateix modo; peró ab tot poerdonar una nova prova del molt cariño tinch a dita ma filla, y considerar, que fentse grans las fillas, que Deu nostre Señor li ha encomenat, y li encomane en avant, se li presentaran novas ocasions de gastos. Per só, y ates haver previament comunicat lo present prellegat y tota esta ultima ma disposició a dit mon gendre, y est per sa bondat haverho en tot aproat; Disposo que la plena administración de la Torre o heretat que possehesch en lo lloch de Massanet, Bisbat de Gerona y lo total dels fruits que anualment resulten de ella, sie ben vist a ma filla y hereva ab total independencia de persona ab alguna y prellegat especial que de dita administración y fruits li fa ab lo present, esperant com espero dita bona correspondencia de dita ma filla y hereva que continuará en quant vuga y vulla en fer las limosnas, a Pias distribucions que he comunicat, li le he fet present la persona que ella voldrá ser de ma satisfacció.
Item: Per quant la Señora Antonio Pujol y Fornés viuda del Magnifich Miquel Francisco Pujol y Ramoneda Ciutadá Honrat de Barcelona, me está devent la quantitat de trescentas lliuras de las quals vull disposar la meitat. Per só llego la quantitat de cent lliuras a Antonia Pujol y Fornés doncella filla de dita Señora Antonia, y la quantitat de sinquanta lliuras a Francisca Pujol doncella, filla de Pau Pujol adroguer y de Eularia Pujol y Camps, conjuges, y a una y altra per una vegada solament.
Totas las altras cosas en lo expressat mon testament expresadas aprobó y confirmo, y vull queden en sa primitiva forsa, y valor per esser esta ma ultima voluntat que vull valga per codicil o per aquella especie de ultima voluntat que millor en dret tinga lloch.
Y ho atorga en Barcelona als dos días del mes de Setembre, del any mil setcents vuytanta dos. Essent presents per testimonis Joseph Catalá Sabater de vell, y Joan Sayrols fuster ciutadans de Barcelona. Y per la codicilant qui coneguda per mi lo infrit notari ha dit no poder escriurer per rahó de sa desgana, forma de sa voluntat un dels testimonis.
Joan Sayrols testimoni, En poder de mi Joseph Ponsico notari.