Saga Bacardí
02921
CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL, Y TERESA TOMBA YROCA.


Die Dominica Vms. Novembris anno, a nativitate Domini MDCCXXXXVII.
Capitula matrimonialia facta, firmata, et jurata per et inter Christophorum Gironella juvenem sartorur Barcinonae commorantem ex una, et Theresiam Gironella, et Tomba, conjuges ex altera partibus. Invenies large contesa in libro capitolirum matrimonialium, transactionum, et concordirum tercio fol 113.
fectes sunt ibidem.

En nom de Deu Nostre Señor Jesuchrist, y de la gloriosa e humilt Verge Maria, mare sua, y Señora nostra, sie Amen.
Per rahó del matrimoni, que mitgensant la divina gracia del Esperit Sant, se ha concordat, y avingut fer, y ja en fas de Santa mare la Iglesia celebradora, y consumat, per entre Christofol Gironella jove sastre en Barcelona domiciliat, fill legitim y natural de Christofol Gironella, sastre ciutadá de Barcelona, y de Mariangela Gironella y Pujol, conjuges, vivint de una part, y Theresa Gironella y Tomba, muller sua, filla legitima y natural de Carlos Tomba, sastre ciutadá de Barcelona y de Francisca Tomba y Roca, conjuges, vivint de part altre, on estat fets, firmats, y jurats, los capitols y pactes avall escrits seguents.
1. Primerament: Los sobredits Carlos Tomba, y Francisca Tomba y Roca, conjuges. Per lo molt amor, y voluntat que tenen, y aportan a la dita Theresa Gironella y Tomba llur filla, e per esguart, y contemplació de son matrimoni, lo qual dita Theresa de voluntat, y concentiment seus, y de altres personas a ella ab grau de parentela conjunctas, y benemeritas ha fet, y contractat a dit Chrisstofol Gironella menor son marit. per totas es a saber, part de heretat y legitimas sua paternas, y maternas, y suplement de aquellas, y per la part y porció de dita llur filla espectant en lo creix, augment, o donació per noces, fet en lo temps del contracte del matrimoni d dits donadors en favor dels fills de aquell aleshoras naxedors estipulat, e axi mateix del llegat de sinquanta lliuras a ella dita Theresa Gironella, y Tomba, fet per Francisca Roca y Martorell, viuda de Joseph Roca fuster, ciutadá de Barcelona sa avia, ab lo testament, que feu en poder de Sever Pujol difunt notari publich de Barcelona, a sinch Agost mil setcents quaranta dos, y no res menys de la porció a dita Theresa espectant, en los llegats que la mateixa testadora feu, a Joseph y Maria Rosa Tomba sos germans ab lo prechalendat testament per haver mort estos en la edat de la infancia, y puberetat respectivament, y tambe per las demes parts de llegats fets per dita testadora a altres germans de dita Theresa pera esdevingues purificarse las condicions en aquells opposadas per metit qualsevol dels llegataris sens successió alguna, y també per la esperansa, eo dret de succehir dita Theresa en tercer lloch cridada en la successió de la universal heretat, y bens que foren de aquella que se purificaria, si mariangela Tomba hereva en vincle o lloch cridada, y Francisca Prades y Tomba, muller de Simon Prados, sastre ciutadá de Barcelona sa germanas en segon lloch, morian sens successió, y també en paga, y satisfacció de totas y qualsevols parts, y porcions de causas pias a ella dita Theresa Gironella y Tomba espectants, tant per ser del llinatge, y parentela dels fundadors, com altrement, no comprenentse ab ma generalitat las vint y dos lliuras, que la confraria de sastres acostuma donar a las fillas de confrares en adjutora de sos casaments, y generalment en paga, y satisfacció de tots y qualsevols altres drets a ella dita Theresa Gironella y Tomba competents y espectants en las herencias, y bens de dits sos pares, y del altre de ells tant per las ditas, com per altres qualsevols causas y rahons, que dir y pensar se pugan: Donant, y per titol d donació pura, perfecta, simple, e irrevocable ques diu entre vius, atorgan, y concedeixen a dita Theresa Gironella y Tomba muller de dit Christofol Gironella menor, llur filla, com a ben mereixent, present y avall acceptant, y als seus, y a qui voldrá perpetuament, ab los pactes, empero, vincles, y condicions que avall se expressaran, y no sens aquells altrament, ni en altre manera; de una part sinchcentas lliuras moneda barcelonesa, y altre part una calaixera ab sas robas, averias, vestits novials dins de aquella posar acostumadas, segons llur qualitat, y condició. Lo que li donará o pagarán, y respecte, entregaran lo dia present, y encontinent de firmari los presents capitols sens dilació, ni escusa alguna-------de ma oste facta inter conjuges Tomba, in capitulis matrimonialius firmata intra Balthaasrem Bacardit et Mariangelam Tomba in presenti libro continuatis fol 109 in quea debus sulam, et la dita Mariangela, et cum ibi furtis dicet antea.E la dita Theresa Gironella y Tomba muller de dit Christofol Gironella menor accepta la dita donació per dits sos pares a ella sobre feta ab los pactes, empero, vincles y condicions y per los respectes y causas sobre expressats, a tot lo que expresament concent ab besament de mans, y referiment de moltas gracias, queals ne fa.
2. Item: La dita Theresa Gironella y Tomba, fent estas cosas y lo present matrimoni contractant de voluntad, y concentiment de dits sos pares, y de altres personas a ella en grau de parentela conjunctas, y benemeritas. De grat y certa ciencia, dona, constitueix, lliura, y aporta en dot per dot, y en nom de dot sua a dit Christofol Gironella menor son marit,de una part las sobreditas sinchcentas lliuras, calaixeras, ab robas, averias, vestits,q ue per dits sos pares ab lo antecedent capitol li son estadas donadas, y pagadas promesas per los respectes, y en causas en aquells convengudas, y expresadas, y de altre part aquellas vint y dos lliuras barcelonesas, que la confraria de sastresd e la present ciutat acostuma donar a quiscuna filla de confrare en adjutori de son casament. Volent, y consentint, que en virtud de la present dotal dit son marit demane, exigesca, hage, reba, tinga, y possehesca tota la dita sua dot, y los fruyts, o qual fruyts de aquella provenints seus propris fasse per millor suportar los carrechs del present matrimoni, lo qual finity altrement en tot cas, lloch, y temps, que restitució de dot hage lloch, ella y los seus recobren salva la proprietat de aquella sens empaig, ni contradicció alguna de dit son marit, ni de son hereu, o sucessor universal. Prometent la present constitució dotal haver per ferma y agradable, y contra aquella no fer, o venir per alguna causa, o rahó, y Aixa ho firma, , y jura llargament en virtud del qual jurament per quant es menor de vint y sinch anys, major empero de vint y tres, promet per so per rahó de sa menor edad, a ditas cosas no contravenir, ans be renuncia al benefici de menor edat, lesió, facilitat, e ignorancia, y altres qualsevols restitució in integrum demanant.
3. Item: Lo sobredit Christofol Gironella menor. De grat y certa ciencia, fa, y firma carta dotal, y de espoli a la Theresa Gironella y Tomba muller sua de las sobreditas sinchcentas vint y dos lliuras, calaixera, roba, averias, y vestits per ella a ella b lo proxim antecedent capitol en dot per dot y en nom de dot sua constituidas y aportadas de, y per las quals inseguint lo lloable costum de Barcelona, y per pacte axi entre las parts convingut, lin fa creix, augment, o donació per noces de doscentas sexanta una lliura moneda barcelonesa, la qual dot, y creix li salva y assegura, assigna, y consigna en, y sobre tots, y segles bens llur mobbles, e immobles, haguts, y per haver; Prometent aquellas tornar, restituir, y pagar en tot cas, lloch, y temps que restitució de dot, y solució de creix sie, y hage lloch sens dilació, ni escusa alguna, ab restitució y esmena de totas missions, y despesas, e ab obligació de tots sengles bens, cosas, y drets seus mobles, e immobles, haguts y per haver, e ab totas renunciacions necessarias degudas, y pertanyents. Volent y concentint que la dita Theresa Gironella y Tomba muller sua hage, reba, tinga, y possehesca tota la dita sua dot, y creix tot lo tempsd e la vida sua natural ab marit, y sens marit, ab infants o sens aquells, e sens enpaig ni contrdicció alguna de dit son marit, lo dia empero del obit de dita Theresa los seus recobren salva la proprietat de la dita sia augment, o donació per noces si torne y pervinga, e tomar y pervenir hage al infan, o infants, idets liberis, que del present matrimoni serán procreats, e sobreviuran als quals en cas de existecia de aquells, ara per les horas los ne fa donació en ma, y poder del nou y dels presents capitols com a publica persona per aquells acceptant, y estipulant (lo que Deu no permete) en tal coas lo dit creix, augment, o donació per noces sie torne, y pervinga tornar y pervenir hage a ell dit donador si viurá, e sino viurá a son hereu, o successors universals o aquell o aquells al qual, als quals ell haura volgut ordenar, y desposar de paraula, en escrit, o en altre qualsevol manera, hometent la persent carta dotal, de espoli, y totas y sengles cosas sobreditas, y en aquella contengudas y expresadas, haver per fermas y agradables, y contra aquellas o alguna de ellas no fer, o venir per alguna causa, o rahó. Renunciant a qualsevol dret o lley que valer o ajudar li pugués, y axi o firma, y jura llargament. En virtud del qual jurament per quant es menor de vint y sinch anys, major empero de vint y dos, promet perso, per rahó de menor edad a dita cosas no contravenir, ansbe renuncia al benefici de sa menor edad, lesió, facilitat e ignorancia, y altre qualsevol restitució in integrum demanant.
4. Item: La dita Theresa Gironella y Tomba tenintse per contenta pagada, y plenament satisfeta ab las ditas sinchcentas lliuras, calaixeeras, robas, averias, y vestits, que per dits sos pares ab lo primer dels presents capitols a ella son estadas donadas, y pagar promesas per los respectes, y causas en ells contengudas, y expresadas. Trobantse plenament cerciorada del thenor del testamentd e las sobredita Francisca Roca y Martorell sa avia, que feu, en poder de Sever Pujol notari publich de Barcelona a sinch Agost milsetcents quarenta dos, y dels drets, y accions, eo quantitats a dita Theresa espectants en los llegats fets per dita sa avia a altres germans seus ja defuncts, y del que li pot espectar en los llegats fets a altres germans, si esdevingues lo cas de faltar estos sens successio, y tambe de la esperansa de succehir en la heretat de dita sa avia, per trobarse dita Theresa en tercer lloch cridada per si venia lo cas de faltar Mariangela Tomba, y Francisca Prades y Tomba, muller deSimon Prados sastre ciutadá de Barcelona, sas germanas heredas en primer, y segon lloch cridadas sens successió, per extensa explicació, y lectura que del sobrechalendat testament li ha fet lo notari avall escrit a dita Theresa en presencia dels testimonis avall nomenats. De grat y certa ciencia, fent estas cosas en presencia de voluntad, y concentiment de dit Christofol Gironella, son marit, avall concentint, dona, abso, difereix, y remet als sobredits Carlos Tomba y Francisca Tomba y Roca, conjuges, sos pares, y a succsssors perpetuament tota part de heretat, y legitima sua paterna, y materna, y suplement de aquella, part y porció a ella espectant en lo creix, augment o donació per noces en son favor y demes germans seus estipulants, y que espectar li pugan, ara y en lo esdevenidor en las heretats, y bens de dits sos pares, y del altre de ells tant per las ditas cosas, com per altres qualsevols causas, y rahons, que dir y pensar se pugan. E no res menys, dona, cedéis, transfereix, y transporta a dit Carlos Tomba son pare y als seus totas y qualsevols parts y porcions de causas pias a ella Da. Theresa Gironella y Tomba espectants, tant per ser del llinatge, y parentela dels fundadors, com altrement, no comprenent baix esta generalitat las vint y dos lliuras que la confraria de sastres de la present ciutat acostuma donar a quiscuna filla de confrare en lo cas de contractar matrimoni, y per son adjutori; y semblantment las sinquanta lliuras, de que dita Francisca Roca sa avia ab son prechalendat testament, li feu llegat, y també las parts de legat per dita sa avia, a sos germans axi dels ja premorts com dels que esta pendent, a condició per si aquella se purificava, y la esperansa de succehir en la heretat de dita sa avia, per si faltavan las heredas en primer y segon lloch instituidas respective substituida, y en est cas tota la heretat de aquella. Volent y concentint que en virtud de la present donació y cessió ab son pare y los seus, pugan demanar, rebrer y cobrar de qui convenga totas las sobreditas cosas, y en lo tocant a las causas pias, fer las oposicións necessarias. Y del que cobre, fer, y firmar qualsevols apocas, albarans, y altres cauthelas que convengan, y fer tot lo demes que la dita Theresa fer podia antes de la persent donació, cessió. Per lo qual efecte lo constituesch en son lloch, y dret. Salvas empero, y retes vers si, y los seus tots vincles, substitucions, fideicomisos (no empero lo de dita sa avia), successions ab intestat, o per testament, e si mes dits sos pares donar, y dexar linvoldran, a tot lo qual per la present donació no vol sie fet prejudici algu, la qual donacion, absolució, difinició, remissió y fi general, e cessió fa, y fer enten a dits sos paresr espective, ab totas clausulas, y renunciacions necessarias, y semblants posar acostumadas, y axi ho firma, y jura llargament, e ab la renuncia de menor edad en el capitol de constitucío dotal continuada. E lo dit Christofol Gironella marit de dita Theresa Gironella y Tomba, a ditas cosas totas, y sengle per ella fetas concent, y aquellas presta son concentiment com a fetas en presencia de voluntad, y concentiment seus expressos.
5. Finalment: Volen las dita parts, que dels presents capitols dien donadas per lo notari avall escrit las copias autenticas, y que demanadas per ditas parts y altres que en ells se interesen li seran.
Et deo nos dicto partes laudentes, et aprobantes preadicta pacta, seu capitula, et omnia unillis, et forum quilibetr contenta convenimos, et bona fide promitiruns una pars nostrum alteri adinvicem ea avendere et complere, tenere, et observare pro ut in ipsis, et corum quolibet declaratur sub cisdem renunciationibus, et obligationibus, ac clausulis inillis respective expressis, quipus, refertur. Actum et oc Barcinonae ut supra.
Testes sun firmae omnius preadictos simul firmantium, et jurantium sunt. Franciscus Plá sastor civis Barcinonae, et Felix Vergues scriptor Barcinonae.
Felix Avella.