Saga Bacardí
02923
UNION DE DISTINTOS SOCIOS PARA RECUPERAR EL BARCO ESCORADO EN SEVILLA NTA. SRA. DE MONCADA, EN ESTA OPERACIÓN INTERVIENEN VARIOS GIRONELLA
.

Dicto die.
Joan Closas ferrer de la present ciutat de Barcelona, y en la platja del mar de la mateixa ciutat habitnat, Francesch Pi negiciant, Pau Esparter esparter, Christofol Gironella menor de dias sastre, Francisco Fore tambe sastre, Pau Miarons, y Francisco Soler jove botiguer tots ciutadans de Barcelona com a combihotas, que son cada hu de ells per la quantitat, o cambi respecte que avall se expressará de la barca nomenada Nuestra Señora dels Angels, y Sant Antoni de Padua, de port de quatre mil quintales poch mes o menos que vuy se troba ensorrada en lo riu de la ciutat de Sevilla, ocasionat de la barranca, o contratemps, que hi hague en dit riu en lo mes de Novembre proxim passat, de que era Patró antes Joan Castells alferez de fragata de la Real Armada Naval de España, y vuy Salvador Fabregat, y Llauger natural de la vila de Canet de Mar bisbat de Gerona; eo a saber dit Joan Closas per un cambi de ----lliuras y, dit Francisco Pi per altre cambi de 280 lliuras y,lo sobre nomenat Pau Esparte per un cambi de 210 lliuras y, dit Christofol Gironella menor per altre cambi de la quantitat de 140 lliuras y lo referit Francisco Fore per altre cambi de la quantitat de 100 lliuras y, dit Pau Miarons per un altre cambi de la quantitat de 110 liuras y, dit Francisco Soler per un cambi de 100 lliuras y tots moneda barcelonessa. En dit nom de cambihotas de dita barca, de son grat , y certa sciencia, renuncian, cedeixen. Y transportan y en quant menester sie condonan, y remeten als interessats de dita barca, que avall se anomenarán y acceptaran tots los premis que cada hu de dits cambihotas tingan guñats fins vuy, y guañaran en avant fins a tenir la expressada barca en lo moll de la pressent ciutat de Barcelona. Ab lo ben entes, que dita barca luego de restaurada, no puga pendrer ninguns nolits, ni passar mes avant del paratge, en que vuy se troba, sino que en dretxira dega venir en dita ciutat, no privantlo de pendrer qualsevols nolits trobia desde Sevilla a Barcelona, encaraque hage de tocar en Oran o en Mallorca. Semblantment convenen y en bona fe prometen al mateixos interessats de la referida barca. Que a fi de traurer, y restaurar aquella fins asurar sobre lo riu de Sevilla, donaran y entregaran als expressats interessats ao, a la persona que estos definarán, la quarta part del que importará lo gasto de restaurar dita barca, com dit gasto no excedesca de cint pessas de vuyt antiguas, que ab moneda barcelonesa importan 140 lliuras y, la qual quantitat eo lo que importará dita quarta part de gasto prometen pagar, y entre ells repartir a proporcio del cambi de cada hu de ells. Y la pressent renuncia, con donacio y promesa respective fan, y fer entenen los sobre nomenats cambihotas de dita barca, aixi com millor dir, y entendrer se pot, ab totas clausulas de cessió de drets, y demes estilars, per la major seguretat de dits contrahents. Prometent que per rahó de dits premis ara ni en lo venider ells, ni los seus demanaran, ni pretendran cosa alguna dels interessats en dita barca ni de altre ningu, com tambe que luego entregarán la referida quarta part dels mencionats gastos, que se tindrán de fer per la restauracio de la mencionada barca, sens dilacio, ni excusa alguna, ab restitucio de tots gastos, y despessas, y obligacio dels mateixos cambis, que cada hu de dits interessats te en la referida barca. Y Joseph Puiguriguer, y Clarina mercader en nom y compte de la compañía del Assiento de Gumeras, Jaume Morera apotecari, Magi Gironella cirurgia, Christofol Gironella major de dias sastre, Joan Boba jove carder, Joseph Badia comerciant, dit Joan Closas ferrer, Pere Serra negociant ciutadans de dita present ciutat, y Emerenciana Castells viuda de dit Dn. Joan Castells, coma dueños, que son (despres de Deu) de la nomenada barca, acceptan aquesta renuncia condonacio, y promessa a son favor feta per los cambihotas de la mateixa barca en lo modo sobre individuat. Y prometen als sobre nomenats cambihotas que luego que la expressada barca arribia a salvament en lo port de la present ciutat de Barcelona, encontinent donaran, y pagarán a dits interessats no sols lo cambi, que cada hu de ells vuy te en dita barca, sino tambe aquella quantitat, que cada hu de dits cambiotas haurá entregat per rahó de la quarta part dels dits gastos, que sobre offereixen pagar per restaurar la dita barca. Lo que prometen attendrer, y cumplir sens dilacio, ni excussa alguna ab restitucio de tots gastos, y despesas que volen sien, y se entengan estipuladas segons estil. Per lo que ne obligan a dits cambihotas, y als seus, no sols lo que cada hu de ells te de interes en dita barca, sino tambe junts la mateixa barca, y tots los arreus, y pertretxos de aquella.
Y aixi ho firman llargament.
Festes firma supradictorium Francisci Pi, Pauli Sabate, et Chistophori Gironella minor diorium, sunt Raymundus Mars theologiae student, et Daniel Diumenjó scriptor Barchinone degentes.
Festes firma Francisci Fors,Pauli Miarons, et Francisci Soler, qui promissa firmarum in cadem capitate die supra notata, sunt dessuper nominati Raymundus Mas, et Daniel Diumanjó.
Festes fvirma dessuper nominatiorum Joannis Closas, et Joannis Boba, qui promissa firmarum Barchinone eademdie qua supra sunt dessuper nominati Raymundus Mas, et Daniel Diumenjó.
Festes firma ante dictorum Jacobi Morer, Magini Gironella, et Christophori Gironella majoris dierum, qui promissa firmarum in cadem presenti civitate suprano tota die, sunt eident Raymundus Mas, Et Daniel Diumanjó.
Festes firma prover prossi Josephi Badia commerciator, qui promissa firmavit in eadem civitate prolata die 18 Marty 1751, sunt ante dicti Raymundus Mas, et Daniel Diumenjó.
Carlos Rondó notario.