Saga Bacardí
02939
ESCRITURA DE PAGO DE LA COFRADIA DE LA MINERVA HACIA FAUSTA GIRONELLA.


Fausta Gironella muller de Joseph Gironella tirador de or ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa ciencia confesso, y regonech als Ilsistres Señors Administradors de la Confraria de la Minerva fundada en la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat, presents, que en diners comptants realment y de fet, en presencia del notari baix firmat. Y dels testimonis avall escrits, me han donat, y pagat cent lliuras barcelonesas, y son per semblants me pertanyen en los redits de dita confraria, per quant en la extracció feta lo dia dinou del corrent mes, ab acte rebut en poder del notari baix firmat, isnque en sort lo rodolí del tenor seguent.= Nº 3843. Fausta Gironella muller de Joseph Gironella tirador de or.= Per lo que en testimoni de veritat los firmo la present apoca en Barcelona a vint y set dias del mes de Maig, any del Naixement del Señor de mil setcents sexanta y sis. Essent presents per testimonis Pau Centinella cisteller ciutadá de Barcelona, y Domingo Montanyá escrivent habitant en la mateixa ciutat.
Fausta Gironella, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer a la confitent.