Saga Bacardí
02948
ESCRITURA POR SEÑORIA POR LA VENTA ENTRE GETSALÍ Y SANS, HACIA JOSÉ GIRONELLA Y RIUS.


Sia a tots notori, com jo Joseph Gironella tirador de or, ciutadá de Barcelona, succehint als hereus de Joseph Rius paller, ciutadá de Barcelona, firmo per rahó de señoria lo acte de venda, absolució feta y firmada per Mariano Jacceli comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona a favor de Joseph Sans sastre, ciutadá de Barcelona de quinse lliuras en penció en nuda percepció de aquell cens de penció noranta sinch lliuras deu sous que tots anys al primer del mes de Juny dit Sans al dit Señor Gecselí fa y presta per rahó de unas casas situadas en la present ciutat y carrer de las Voltas dels Encants, llargament designadas en dita venda rebuda en poder de Miquel Arney notari de Barcelona, als vuyt Mars mil setcents seixanta set. Salvats los censos, lluhismes y demes drets a mi forsan deguts, y no pagats. La qual firma fan en la ciutat de Barcelona als quatre días del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta. Y dit otorgant (al qual jo lo notari infrit dono f coneixer) ho firmá. Essent presents per testimonis Francisco Brusi y Mariano Colldelram escrivents en Barcelona habitants
Joseph Gironella y Rius, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.