Saga Bacardí
02953
ESCRITURA DE ENTREGA DE CANTIDAD DINERAL DE LA DOTE DE TERESA GIRONELLA Y TOMBA, A TROYANO VALLESCÁ.


Sia notori com jo D. Troyano de Ballescá en la present ciutat de Barcelona domiciliat, de mon grat y certa ciencia, firmo apoca a Da. Theresa de Ballescá y Gironella ma muller a esta cosas present. De la quantitat de quatre mil lliuras moneda barcelonesa, y dos calaixeras ab sas robas, y aberias en semblant posar acostumadas, que per ella ab un dels capitols matrimonials, en lo dia present fets y firmats en poder del notari avall escrit me ha constituhit, y aportat en dot, per dot, y en nom de dot seua entre nosaltres fets, y firmats de que li en he fet de aument o donació por noces, de la quantitat de dos mil lliuras de la mateixa maneda que ab lo present lloho, y aprovo el modo e la paga de ditas quatre mil lliuras y calaixeras es que aquellas rebo de contant realment y de fet, en presencia del notari y testimonis aball escrits, y las calaixeras per real entrega que me ne ha fet lo Magnifich Christofol Gironella comerciant matriculat de la present ciutat de Barcelona son pare pagant en virtud de la donació que ha fet a la dita Da. Theresa Ballescá y Gironella sa filla ab altre capitol dels dits matrimonials. Y així ho firma en Barcelona a los cinch del mes de Abril del any del Naixament del Señor de mil setcents setenta y tres. Essent presents per testimonis Agusti Duat y Pere Garriga sastre, ciutadá de Barcelona per ditas cosas cridats.
D. Troyano Vallescá, En poder de mi Joaquim Tos notari que certifico coneixer a dit otorgant, que ha firmat de sa ma.